O fakulteti

1. Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Naziv:
Univerza v Mariboru
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Osnovni podatki:
Naslov:    Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon:    00386 2 22 93 844
ID za DDV: SI71674705
Matična številka: 5089638051
TRR: SI56 0110 0600 0020 490, odprt pri UJP
E-pošta: dekanat.fnm@um.si

Odgovorna oseba:
v. d. dekana red. prof. dr. Iztok Banič

Datum prve objave kataloga: 2. 4. 2007
Datum zadnje spremembe:   3. 5. 2021

Druge oblike kataloga:
katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu organa

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Študijski programi: https://moja.um.si/studijski-programi/Strani/default.aspx?jezik=S

Organigram organa: glej Fakulteta za naravoslovje in matematiko

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja

dekan

Kontaktna oseba
Karin Grbec
dekanat.fnm@um.si
Tel.: 02 22 93 831

Odgovorna oseba za lobista
tajnik fakultete mag. Boris Munišič
elektronski naslov: boris.munisic@um.si.

SENAT FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Kontaktna oseba:
tajnik fakultete mag. Boris Munišič
Tel.: 02 22 93 832

Člani senata

Komisije senata

Ostale komisije

POSLOVODNI ODBOR FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Kontaktna oseba:
tajnik fakultete mag. Boris Munišič
Tel.: 02 22 93 832

Člani Poslovodnega odbora FNM

AKADEMSKI ZBOR FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Zapisniki sej

ŠTUDENTSKI SVET

Kontaktna oseba:
Mitja Suvajac,
prodekan za študentska vprašanja

Člani Študentskega sveta FNM
Povezava na spletno stran Študentskega sveta UM

2.c Program dela FNM in akcijski načrt korekcijskih ukrepov

Akcijski načrt FNM UM za obdobje 2022-2026 

Strategija FNM UM za obdobje 2012-2022

Program dela FNM in akcijski načrt za leto 2021

Program dela FNM in akcijski načrt za leto 2020

Program dela FNM in akcijski načrt za leto 2019

Program dela FNM in akcijski načrt za leto 2018

Program dela FNM in akcijski načrt za leto 2017

Program dela FNM in akcijski načrt za leto 2016

Program dela FNM in akcijski načrt za leto 2015

Program dela FNM in akcijski načrt za leto 2014

Program dela FNM za leto 2013

Akcijski načrt korekcijskih ukrepov na osnovi nerealiziranih in delno realiziranih aktivnosti iz plana 2012

Program dela FNM za leto 2012

Akcijski načrt korekcijskih ukrepov na osnovi nerealiziranih in delno realiziranih aktivnosti iz plana 2011

2.d Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

v. d. dekana
Ime in priimek: red. prof. dr. Iztok Banič
Tel: 02 22 93 844
E-pošta: dekan.fnm@um.si

tajnik fakultete
Ime in priimek: mag. Boris Munišič
Tel.: 02 22 93 832
E-pošta: boris.munisic@um.si

2.e Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

NOTRANJI PREDPISI – Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru deluje na podlagi:

Statut UM

Merila za vrednotenje dela FNM UM

Merila za vrednotenje dela FNM UM: spremembe in dopolnitve

Zahtevnejši kriteriji za izvolitev FNM UM

Ostali interni akti UM in FNM

DRŽAVNI PREDPISI – Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru deluje na podlagi naslednjih predpisov:

Kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje,

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS,

Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije in Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020,

Odlok o preoblikovanju UM,

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo,

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,

Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov,

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

Pravilnik o razvidu knjižnic,

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

Zakon o delovnih razmerjih,

  • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o javnih financah,

Zakon o javnih uslužbencih,

Zakon o knjižničarstvu,

Zakon o računovodstvu

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o splošnem upravnem postopku,

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih,

Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti 2003-2008,

Zakon o varnosti in zdravju pri delu,

Zakon o varstvu kulturne dediščine,

Zakon o varstvu osebnih podatkov,

Zakon o visokem šolstvu,

Zakon o zavodih,

Zakon  priznavanju in vrednotenju izobraževanja,

panožne zakonodaje oziroma predpisov ter pravilnikov in ostalih internih aktov UM.

Navodilo o varovanju in hrambi ključev…

PREDPISI EU

2.f Seznam predlogov predpisov

Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v fazi priprave, se nahajajo na:

Državni predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:

  • na spletnih straneh Vlade RS in
  • v na spletnih straneh Državnega zbora RS

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače

2.g Seznam strateških in programskih dokumentov UM in FNM po vsebinskih sklopih

Poslanstvo, vizija in razvojni dokumenti

Letna poročila in letni načrti

Komisija za ocenjevanje kakovosti na UM

E-Izobraževanje na FNM

2.h Seznam vrst upravnih postopkov

Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

  • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija (povezava na vpisno službo)
  • Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Pravilnik o častnih nazivih, priznanjih in zahvalnih listinah FNM UM

2.i Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja

Zakon o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov – člen 81. in 81. a)

  • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov
  • Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov (na FNM)
  • Seznam prejemnikov nagrad in nazivov UM iz FNM

2.j Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja UM (v pripravi)

Navodila o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonazora na UM PEF, UM FNM in UM FF

2.k Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

ŠTUDIJ – UM.si

Prijavni roki za vpis na UM

Študentska združenja

Informacije za tuje študente

Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

Šolnine, vpisnine in drugi stroški

Študentske nastanitve

Nastanitev, prehrana in zdravstvene storitve za študente (um.si)

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh FNM UM ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v prostorih Univerze v Mariboru oz. njenih članic vsak delavnik med 10.00 in 14.00 uro.

Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na Univerzi v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

2.l Požarni red in varnost pri delu

Požarni red (PDF)

Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu (pdf)

Navodilo o prepovedi dela pod vplivom substanc (pdf)

 

3. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Število študentov FNM UM

Načrti in poročila

Katalog informacij javnega značaja UM.si

Sklepi zasedanja Senata FNM UM

Dokumentno središče – UM.si

4. Ažurnost tega dokumenta

Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren tajnik fakultete za vnos pa Uroš Čarman.

Accessibility