Senat fakultete

Izvleček iz zapisnika redne seje Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in matematiko z dne 21. 11. 2022.

Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sestavljajo:

 • red. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek,
 • izr. prof. dr. Marko Jakovac
 • red. prof. dr. Mitja Kaligarič,
 • izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič,
 • red. prof. dr. Robert Repnik,
 • izr. prof. dr. Sonja Škornik,
 • doc. dr. Andrej Taranenko,
 • red. prof. dr. Nataša Vaupotič,
 • red. prof. dr. Aleksander Vesel,
 • red. prof. dr. Iztok Banič (v. d. dekana in član senata po funkciji),
 • Melani Potrč, študentka,
 • Mitja Suvajac, študent,
 • Klemen Tršinar, študent.

Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko je konstituiran.

Mandatna doba Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko je od 22. 11. 2022 do 21. 11. 2026.

Člani Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko iz vrst študentov so izvoljeni za obdobje do 17. 10. 2024 (eno leto).

Terminski plan sej 2023-2024

 

Seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko – seje.fnm.um.si

ZAPISNIKI:

Zapisniki sej senata 2022-2026

Zapisniki sej senata 2018-2022

Zapisniki sej senata 2014-2018

Zapisniki sej Senata 2010-2014

Navodila za elektronsko glasovanje (SimplyVoting)

Statut UM (311. člen)

Senat članice univerze je strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru. Praviloma sestavljajo senat članice visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki zasedajo delovno mesto, sistemizirano v okviru članice. Število članov Senata se določi s splošnim aktom iz 312. člena.

Člane Senata članice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli Akademski zbor članice tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska področja članice.

V Senat članice se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat članice najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Dekan je član Senata po svojem položaju. 

Statut UM (314. člen)
Senat članice univerze:

 1. sodeluje pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva; 

1.a obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja fakultete;  

 1. sprejema študijske in umetniške programe, skrbi za njihovo posodabljanje ter sodeluje pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov; 
 2. sprejema znanstvenoraziskovalne programe; 
 3. predlaga omejitev vpisa v dodiplomske študijske programe in obravnava in sprejme analizo vpisa; 
 4. odloča o vprašanjih izvajanja študijskih in raziskovalnih programov, če tako določa zakon ali ta Statut; 
 5. voli v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev skladno z določili tega statuta, razen v naziv rednega profesorja in naziv znanstvenega svetnika; 
 6. imenuje komisije za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev; 
 7. sprejema teme doktorskih disertacij, imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije in komisijo za oceno in za zagovor doktorske disertacije oziroma komisijo za odvzem doktorskega naziva; 
 8. voli člane Senata univerze glede na znanstvene in umetniške discipline in strokovna področja, ki jih razvija članica univerze; 
 9. lahko predlaga kandidata za dekana; 
 10. odloča o ustanavljanju in organizacijskih spremembah kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela; 
 11. sprejema predloge za redno zaposlitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov; 
 12. predlaga pogodbeno zaposlitev zasebnih visokošolskih učiteljev in gostujočih visokošolskih učiteljev; 
 13. obravnava splošne akte univerze in daje svoje predloge in stališča; 
 14. daje predloge za podelitev častnega doktorata, častnega senatorja in naziva “zaslužni profesor”; 
 15. obravnava pobude in predloge Študentskega sveta univerze in Študentskih svetov članic univerze; 
 16. opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali ta Statut. 

Pri sprejemanju študijskih programov, ki dajejo javno veljavno izobrazbo, in pri sprejemanju programov znanstvenoraziskovalnega dela in umetniškega dela, ki se izvajajo kot javna služba, si mora Senat članice univerze pridobiti predhodno soglasje Senata univerze.  

Statut UM (315. člen )
Senat članice univerze obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje Senata članice univerze sklicuje in vodi dekan, ki tudi skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov.
Glede sklicevanja in javnosti sej, sklepčnosti in odločanja Senata članice univerze se smiselno uporabljajo določila tega Statuta, ki urejajo ta vprašanja pri Senatu univerze. 

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju senatov članic Univerze v Mariboru (UPB1)

2. odst. 16. točke2. člena: Oblikovanje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru se oblikuje tako, da so ustrezno zastopana področja in znanstvene discipline, ki jih razvija Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, na naslednji način: 3 člani iz oddelka za matematiko in računalništvo, 2 člana iz oddelka za fiziko, 3 člani iz oddelka za biologijo, 1 član iz oddelka za tehniko, 3 člani iz vrst študentov. Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, dekana po funkciji ter treh (3) članov iz vrst študentov.

9. odst.3. člena:Delovanje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru 

Senat članice pri delu smiselno uporablja Poslovnik Senata Univerze v Mariboru. 

Accessibility