Vodstvo fakultete
Dekan in prodekani

V skladu s 335. členom Statuta UM imenuje prodekane članice rektor univerze na predlog dekana članice. Rektor je imenoval tri prodekane iz vrst visokošolskih učiteljev z mandatnim obdobjem od 28. 1. 2024 do 31. 12. 2024, ter prodekana za študentska vprašanja.

Statut Univerze v Mariboru, je pravni akt, ki določa osnovno organiziranost Univerze v Mariboru. Organiziranost Fakultete za naravoslovje in matematiko je opredeljena tudi v Splošnem aktu o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic.

v. d. dekana
red. prof. dr. Iztok BANIČ
dekan.fnm@um.si

v. d. prodekana za
znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost
red. prof. dr. Mitja KALIGARIČ
prodekan.fnm-zrd@um.si

v. d. prodekana
za izobraževalno dejavnost
izr. prof. dr. Marko  JAKOVAC

prodekan.fnm-izo@um.si

v. d. prodekanice
za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe
izr. prof. dr. Mateja PLOJ VIRTIČ

prodekan.fnm-ed@um.si

Prodekan
za študentska vprašanja
Mitja SUVAJAC

prodekan.fnm-stud@um.si

V skladu s 51. členom Statuta UM strokovne službe članic univerze (dekanati oziroma tajništva) izvajajo in opravljajo upravnoadministrativne ter finančnogospodarske in strokovnotehnične naloge članic. Organiziranost in naloge strokovnih služb članic se določijo z aktom o organizaciji in sistemizaciji univerze in članic.

V skladu s 53. členom Statuta UM strokovne službe članice univerze vodi tajnik.

Tajnik fakultete
mag. Boris MUNIŠIČ

glavnitajnik.fnm@um.si

Pomočnica tajnika fakultete
Monika ŠKET
pomocniktajnika.fnm@um.si

Kabinet dekana
Vodja:
Tamara KORADE
dekanat.fnm@um.si

Predstojniki oddelkov in inštitutov

Oddelek za biologijo

Oddelek za fiziko

OMR

Oddelek za tehniko

Predstojnica
red. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek
Namestnica
doc. dr. Nataša Pipenbaher

Predstojnik
doc. dr. Rene Markovič
Namestnica
red. prof. dr. Nataša Vaupotič

Predstojnica
doc. dr. Tanja Dravec
Namestnik
izr. prof. dr. Niko Tratnik

Predstojnik
doc. dr. Nenad Muškinja
Namestnica
izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič

Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave
red. prof. dr. Franc Janžekovič

Inštitut za fiziko
red. prof. dr. Matjaž Perc

Inštitut za naravoslovno-matematične raziskave in aplikacije
izr. prof. dr. Drago Bokal

Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo
red. prof. dr. Boštjan Brešar

Inštitut za sodobne tehnologije
red. prof. ddr. Boris Aberšek

Accessibility