Nagrade fnm

Nagrade FNM

Pravilnik o častnih nazivih, priznanjih in zahvalnih listinah FNM UM

Rokovnik

2024 

 • doc. dr. Rene Markovič za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju – za svetovno odmevne raziskave na najbolj aktualnih področjih, s čimer študentom zagotavlja znanja, potrebna za poklice prihodnosti;
 • izr. prof. dr. Sonja Škornik za izjemne dosežke na izobraževalnem področju – za vodenje izobraževalne dejavnosti na Fakulteti za naravoslovje in matematiko UM;
 • Andrej Nemec – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja – za inovativnost pri zagotavljanju izvedbe pedagoškega procesa, krepitev kolegialnega duha v kolektivu in požrtvovalno pomoč študentom;
 • Stroka d.o.o. – zahvalno listino za uspešno sodelovanje s Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM – za večletno tesno sodelovanje s FNM UM na področju kompetence prenosa teorije v prakso.

2023 

 • izr. prof. dr. Marko Gosak za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju – za izjemne raziskovalne dosežke in krepitev ugleda fakultete;
 • doc. dr. Eva Klemenčič za izjemne dosežke na izobraževalnem področju – za izjemen prispevek pri krepitvi poučevanja in medfakultetni krepitvi matičnosti fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru;
 • izr. prof. dr. Andrej Flogie za izjemne dosežke na strokovnem področju – za izjemen prispevek pri razvoju stroke, ugleda in umeščenosti Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru v širši družbeni prostor;
 • Žan Cenc – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja – za izjemen prispevek pri krepitvi poznavanja okolja in biologije kot izkustvene vede, temelječe na terenskem delu.
 • IDEA TV – zahvalno listino za uspešno sodelovanje s Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM –  za izjemen prispevek pri krepitvi ugleda in širše prepoznavnosti Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru ter pri ustvarjanju inovativnih promocijskih pristopov.
 • Uroš Barać – priznanje za znanstvenoraziskovalno – za njegov doprinos k razumevanju dinamike ekscitabilnih omrežij
 • Mojca Oprčkal – priznanje za obštudijsko – za večletno delo na področju prostovoljstva in pomoč pri organizaciji študentskih projektov Fakultete za naravoslovje in matematiko UM

 

2022 

 • dr. Samo Kralj za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju – kot odličen strokovnjak, predavatelj in izvrsten raziskovalec;
 • dr. Alenka Lipovec  za izjemne dosežke na izobraževalnem področju – za izjemen prispevek pri vzpostavitvi in delovanju gibanja RAZLAGAMO.SI;
 • ddr. Boris Aberšek za izjemne dosežke na razvojnem in strokovnem področju – za prispevek k razvoju strokovnega področja ter boljšemu delovanju in ugledu fakultete;
 • dr. Terezija Ciringer – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja – za odgovorno in učinkovito delo ter predloge rešitev za izboljševanje dela na Oddelku za biologijo FNM UM;
 • Mladen Tancer – zahvalno listino za tesno dolgoletno in uspešno sodelovanje pri izobraževanju učiteljev z naravoslovnih področij ter pri aktivnostih FNM UM v povezavi s promocijo naravoslovja med mladimi.
 • Eva Cepec – priznanje za znanstvenoraziskovalno delo – zaradi izjemnih rezultatov pri uporabi klasičnih mikrobioloških pristopov in sodobnih molekulskih analiz, za analizo industrijsko pomembnih mikroorganizmov.
 • Jaša Dimič – priznanje za strokovno in razvojno delo – za medgeneracijsko pomoč študentom nižjih letnikov pri študiju matematike in za aktivno sodelovanje pri promocijskih projektih Fakultete za naravoslovje in matematiko UM.
 • Monika Vogrinec – priznanje za strokovno in razvojno delo – za večletno sodelovanje pri izvedbi fakultetnih razvojno-raziskovalnih projektov in tehnično uredništvo revije Dianoia.
 • Klemen Tršinar – priznanje za strokovno in razvojno delo – priznanje za strokovno in razvojno delo – za delovanje na področju učne pomoči in prostovoljstva, pomoč pri organizaciji študentskih projektov in aktivno sodelovanje pri izvedbi promocijskih aktivnosti Fakultete za naravoslovje in matematiko UM.
 • Mo Lipovec – priznanje za strokovno in razvojno delo – priznanje za strokovno in razvojno delo – za pomoč pri organizaciji študentskih projektov in aktivno sodelovanje pri izvedbi promocijskih aktivnosti Fakultete za naravoslovje in matematiko UM.
 • Darina Cvetrežnik – priznanje za obštudijske dejavnosti – za sodelovanje pri različnih kulturnih prireditvah, vodenje študentskega orkestra in delovanje na področju prostovoljstva.

2021

 • prof. dr. Dušan PAGON – častni naziv Zaslužni profesor FNM UM za vsestransko in bogato znanstvenoraziskovalno, pedagoško, strokovno in organizacijsko delo, predvsem pa za njegovo vlogo pri ustanavljanju in razvoju študija matematike na Univerzi v Mariboru.
 • prof. dr. Mitja KALIGARIČ – za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju, ker je botanične raziskave na področjih fitocenologije in floristike, predvsem na področjih vegetacijske in krajinske ekologije ter varstvene biologije pripeljal na najvišjo znanstveno raven.
 • izr. prof. dr. Mitja SLAVINEC – za izjemne dosežke na strokovnem področju za izjemne rezultate pri vpetosti fakultete v okolje ter dvig prepoznavnosti in ugleda fakultete na strokovnem področju.
 • izr. prof. dr. Robert REPNIK – za izjemne dosežke na izobraževalnem področju za izjemne uspehe pri pedagoškem delu in vodenje pedagoških študijskih programov na FNM.
 • Uroš ČARMAN – priznanje strokovnemu sodelavcu za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja za dolgoletno razvojno delo v računalniškem centru FNM in nesebično strokovno pomoč sodelavcem pri zagotavljanju nemotene izvedbe študijskih in obštudijskih procesov na fakulteti.
 • Mišo HÖLBL, Radio City – zahvalno listino za tesno sodelovanje in strokovno podporo pri komunikaciji z javnostmi ter promociji fakultete.
 • Leon Marič – priznanje za znanstvenoraziskovalno delo
 • Špela Tertinek – priznanje za strokovno in razvojno delo
 • Lara Drožđek – priznanje za strokovno in razvojno delo
 • Razlagamo.si – priznanje za obštudijske dejavnosti

 

2020

 • prof. dr. Boštjan BREŠAR za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju – kot mednarodno priznan matematik, sodi na svojem področju med vrhunske raziskovalce v svetovnem merilu;
 • prof. dr. Franc JANŽEKOVIČ za izjemne dosežke na izobraževalnem področju – za izjemne uspehe pri pedagoškem delu in 13-letno vodenje razvoja študijskih programov na FNM;
 • prof. dr. Dušan DEVETAK za izjemne dosežke na strokovnem področju – za izjemne rezultate pri raziskovalnem delu s posebnim poudarkom na krepitvi stroke;
 • Monika ŠKET – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja – za izjemno strokovnost, zanesljivost in samoiniciativnost ter nadpovprečno zavzetost in eksaktno komuniciranje pri delu s študenti in sodelavci;
 • Miran PODLESNIK, M Plus, d. o. o., – zahvalna listina za uspešno sodelovanje in podporo pri zooloških, laboratorijskih in terenskih raziskavah.
 • Eva Zmazek – priznanje za znanstvenoraziskovalno delo
 • Primož Jozič – priznanje za znanstvenoraziskoaslno delo
 • Daša Donša – priznanje za znanstvenoraziskovalno delo
 • Barbara Gašparič – priznanje za strokovno in razvojno delo
 • Lara Lužnic – priznanje za strokovno in razvojno delo

 

2019

 • prof. dr. Valerij ROMANOVSKI za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju – za vrsto izvirnih in odmevnih znanstvenih dosežkov, ki ga uvrščajo med vodilne matematike raziskovalnega področja;
 • izr. prof. dr. Marko JAKOVAC  za izjemne dosežke na izobraževalnem področju – za odličen prispevek pri razvoju izobraževanja na FNM in v širšem prostoru;
 • doc. dr. Igor PESEK za izjemne dosežke na strokovnem področju – za dolgoletno izjemno strokovno delo in vodenje študentov z vrhunskimi rezultati;
 • Ljudmila TERTINEK – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja – za odlično opravljanje dela in prispevek k delovanju strokovnih služb FNM;
 • Prirodoslovni muzej Slovenije – zahvalna listina za sodelovanje ter za odlično strokovno in raziskovalno sodelovanje s FNM UM.
 • Boštjan Lemež – priznanje za znanstvenoraziskovalno delo
 • Simon Brezovnik – priznanje za znanstvenoraziskovalno delo
 • Petra Fic – priznanje za strokovno in razvojno delo

 

2018

 • akad. prof. dr. Matej BREŠAR za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju -za vrsto izvirnih in odmevnih znanstvenih dosežkov, ki ga uvrščajo med vodilne matematike raziskovalnega področja.
 • prof. ddr. Boris ABERŠEK za izjemne dosežke na izobraževalnem področju za vrhunski prispevek pri razvoju izobraževanja na FNM in v širšem prostoru.
 • doc. dr. Andrej TARANENKO za izjemne dosežke na strokovnem področju za dolgoletno izjemno strokovno delo in vodenje študentov z vrhunskimi rezultati.
 • Cecilija LOPARIČ HERCOG – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja za kreativno in odlično vodenje Referata za študentske zadeve.
 • Golob, podjetje  za veterino, medicino in trgovino d.o.o., – zahvalna listina za strokovno in znanstvenoraziskovalni prispevek k razvoju in ugledu FNM UM.
 • Amadeja Bratuša – priznanje za strokovno in razvojno delo
 • Anja Goričan – priznanje za strokovno in razvojno delo
 • Melani Potrč– priznanje za obštudijske dejavnosti

 

2017

 • asist. Niko TRATNIK za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju – za izjemno znanstveno raziskovalno delo na področjih kemijske teorije grafov in topologije.
 • doc. dr. Danijel IVAJNŠIČ za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju -za izjemne prispevke na področju ekološkega modeliranja v ekologiji in biogeografiji.
 • izr. prof. dr. Iztok BANIČ za izjemne dosežke na izobraževalnem področju – za odlična predavanja, promocijo fakultete, zgodnje usmerjanje študentov v raziskovalno delo in pogumno delovanje v okviru Predmetne maturitetne komisije za matematiko.
 • mag. Boris MUNIŠIČ – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja za odlično organizacijo in vodenje strokovnih služb na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.
 • mag. Viljem POZEB – zahvalna listina za izjemne zasluge, tesno in uspešno medsebojno sodelovanje ter izkazano podporo.

 

2016

 • doc. dr. Zlatko BRADAČ častni naziv »Zaslužni profesor FNM UM«
 • izr. prof. dr. Andrej ŠORGO za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju
 • red. prof. dr. Sandi KLAVŽAR za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju
 • red. prof. dr. Nataša VAUPOTIČ za izjemne dosežke na izobraževalnem področju
 • doc. dr. Samo REPOLUSK za izjemne dosežke na izobraževalnem področju
 • red. prof. dr. Uroš MILUTINOVIĆ za izjemne dosežke na strokovnem področju
 • doc. dr. Tina KLENOVŠEK za izjemne dosežke na strokovnem področju
 • doc. dr. Vladimir GRUBELNIK – zahvalna listina za uspešno sodelovanje s FNM UM
 • Jože SENEKOVIČ – zahvalna listina za uspešno sodelovanje s FNM UM

 

2015

 • prof. dr. Marjanca MARKIČ  častni naziv »Zaslužni profesor FNM UM«
 • prof. dr. Ivan GERLIČ častni naziv »Zaslužni profesor FNM UM«
 • prof. dr. Matjaž PERC za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju
 • asist. dr. Tanja GOLOGRANC za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju
 • prof. dr. Samo KRALJ za izjemne dosežke na izobraževalnem področju
 • doc. dr. Bojan HVALA za izjemne dosežke na izobraževalnem področju
 • prof. dr. Drago BOKAL za izjemne dosežke na strokovnem področju
 • mag. Bojana MENCINGER VRAČKO za izjemne dosežke na strokovnem področju
 • asist. dr. Andreja ŠPERNJAK – priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja
 • ENERGAP – zahvalna listina posameznikom in inštitucijam za uspešno sodelovanje s fakulteto
 • Zavod PPC Tezno – zahvalna listina posameznikom in inštitucijam za uspešno sodelovanje s fakulteto

 

Accessibility