Komisije

Stalne komisije Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so:

Komisija za mednarodno sodelovanje,
Komisija za ocenjevanje kakovosti,
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve,
Komisija za študijske zadeve.

Statut UM (317. člen)

Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje obravnavajo zadeve s svojega delovnega področja in dajejo predloge Senatu članice univerze, v zadevah, ki so posebej določene v tem Statutu, pa lahko tudi samostojno odločajo.
Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje imajo po sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za področje dejavnosti komisije in štirje člani, ki jih imenuje Senat članice univerze izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani. 

Ostale komisije na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so še:

Habilitacijska komisija,
Disciplinsko sodišče I. stopnje,
Komisija za založniško dejavnost
Občasne komisije oziroma delovna telesa, oblikovana v skladu s 338. členom Statuta UM.

Statut UM (318. člen) 

Glede sklicevanja sej, sklepčnosti, obveščanja, sprejemanja predlogov in odločanja komisij Senata članice univerze se smiselno uporabljajo določila tega Statuta, ki urejajo ta vprašanja pri ustreznih komisijah Senata univerze. 

Komisije članice pri delu smiselno uporabljajo Poslovnik Senata Univerze v Mariboru. 

 

Accessibility