Državni nagrajenci

ZOISOVA NAGRADA

2023
dr. Joso VUKMAN – za življenjsko delo na področju matematike
Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju matematike je pripadla zaslužnemu profesorju mariborske univerze Josu Vukmanu. Vplival je na razvoj teorije funkcijskih identitet, ki je ena najpomembnejših teorij zadnjih trideset let v teoriji kolobarjev. Upravičeno velja za začetnika raziskovanja na področju matematike in utemeljitelja teoretične matematike na Univerzi v Mariboru.

2018
dr. Matjaž PERC – za vrhunske znanstvene dosežke na področju fizike kompleksnih sistemov
Prof. dr. Matjaž Perc je redni profesor na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Nagrado prejme za pomemben doprinos k teoretičnemu opisu človeškega sodelovanja, še posebej za rešitev problema močne recipročnosti in problema defekcije drugega reda, ter za razvoj pod-sistemske stabilnostne analize agentskih sistemov kot nove metode za analizo družbenih modelov. S svojim raziskovalnim delom, predstavljenim v 300 znanstvenih člankih, je utemeljil fiziko družbenih sistemov in raziskovalcem po vsem svetu utrl pot aplikacijam statistične fizike pri razlagi ključnih težav današnje družbe. Z 20.000 citati je najbolj citiran naravoslovec v Sloveniji, že leta 2014 pa se je uvrstil med 1% najbolj citiranih fizikov na svetu. Leta 2015 je prejel prestižno nagrado Nemškega fizikalnega društva za najboljšega raziskovalca na področju socio- in ekono-fizike, leta 2017 pa je prejel USERN nagrado, katere odbor sestavlja 14 Nobelovih nagrajencev, za prelomne raziskave v dobro človeške družbe. Poleg izjemnega raziskovalnega dela je Matjaž Perc aktiven kot urednik številnih vrhunskih fizikalnih in interdisciplinarnih periodik. Je redni član Academia Europaea ter Evropske akademije znanosti in umetnosti, ter deluje kot stalen recenzent Evropskega raziskovalnega sveta in Nacionalne znanstvene fundacije Združenih držav Amerike.

2007
dr. Sandi KLAVŽAR – za vrhunske znanstvene in razvojne dosežke na področju matematike
Doktor Sandi Klavžar je redni profesor za diskretno in računalniško matematiko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Področje njegovega raziskovanja so predvsem diskretna matematika, teorija grafov, kombinatorika, teorija algoritmov in uporaba grafov v kemiji. Ustanovil je priznano mariborsko šolo diskretne matematike, ki se pod njegovim vodstvom razvija v enega od svetovnih centrov diskretne matematike in teorije grafov. Skupaj s profesorjem Wilfriedom Imrichom z Univerze v Leobnu je vodilni strokovnjak za področje produktov grafov. Skupaj sta izdala knjigo Product graph: Structure and recognition, ki je temeljno delo področja. Doktor Klavžar je tudi eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za področje metrične teorije grafov. Razviti teoriji je uporabil na primer v teoriji grafovskih barvanj, pri študiju popolnih kod v teoriji kodiranja in v matematični kemiji
Raziskovalni dosežki profesorja Klavžarja so svetovno priznani, kar kažejo številna vabljena predavanja na mednarodnih konferencah, članstvo v uredništvu treh mednarodnih znanstvenih revij. Je recenzent pri več deset mednarodnih revijah. Skupaj s sodelavci je organiziral šest mednarodnih konferenc, seminarjev in delavnic v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Kanadi. Znanstveno delo profesorja Sandija Klavžarja je odmeven prispevek k svetovni zakladnici znanja.

1995
dr. Matej BREŠAR* – za vrhunske dosežke na področju matematike

*Ob prejemu se je imenovala Nagrada Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo
Slovenska matematika je v zadnjih dveh desetletjih z značilnim pristopom vse večje algebraizacije uspela začrtati svojo smer raziskovanja v najbolj živo jedro teorije operatorjev. Ta smer je dosegla svoj vrh v delih matematikov mlajše generacije, med katerimi zaseda vidno mesto docent Matej Brešar. V petih letih raziskovalnega delovanja je v vodilnih matematičnih revijah po svetu objavil več kot 30 del, ki vsebujejo vrsto izvirnih znanstvenih dosežkov.
Med tipičnimi problemi, ki jih v svojih delih obravnava docent Brešar, je problem odvajanj, ki ga je začel von Neumann že v petdesetih letih. Docent Brešar je ugotovil, kdaj slika omejenega odvajanja na Banachovih algebrah leži v radikalu. Raziskoval je, kdaj so lokalna odvajanja tudi globalna odvajanja. K študiju komutirajočih preslikav pa je njegov glavni prispevek elegantni algebraični pristop. Eden od glavnih rezultatov docenta Mateja Brešarja je rešitev znamenitega Hersteinovega vprašanja o karakterizaciji Liejevih izomorfizmov, ki je bil odprt celih trideset let. Bistvo njegovega pristopa je nova metoda, ki z izredno močjo rešuje problem na visoki abstraktni ravni. To njegovo delo je tudi najbolj cenjeno med matematiki po svetu, saj je s tem uspešno zaključil dolgoletna prizadevanja mnogih raziskovalcev.
Njegovo delo je pomembno za razvoj algebraičnega pristopa k problemom analize. Pomembno je tudi za razvoj naše vrhunske algebre, v kateri smo doslej nekoliko zaostajali za svetovnim vrhom. Najpomembnejše pa so Brešarjeve metode, ki ga s svojo elegantnostjo in močjo uvrščajo med vodilne matematike tega področja v svetu.

ZOISOVO PRIZNANJE

2021
dr. Nataša Vaupotič – za pomembne raziskovalne dosežke na področju modeliranja struktur in resonančnega odziva večdimenzionalnih termotropnih faz

Prof. dr. Nataša Vaupotič je prejela Zoisovo priznanje za pomembne raziskovalne dosežke na področju modeliranja struktur in resonančnega odziva večdimenzionalnih termotropnih faz. V utemeljitvi Zoisovega priznanja je komisija izpostavila, da se prof. dr. Nataša Vaupotič raziskovalno ukvarja z modeliranjem strukture in odziva različnih faz upognjenih tekočih kristalov z zrcalno simetrijo, ki tvorijo kompleksne strukture, ki so zanimive s stališča potencialne uporabe. S kombinacijo resonančnega rentgenskega sipanja in modeliranja je prof. dr. Nataši Vaupotič s sodelavci uspelo odkriti in opisati nepričakovano urejanje teh molekul v plasti ter pojasniti, kako so molekule urejene v dvojno žiroidni strukturi. Z modelom je prof. dr. Nataša Vaupotič pokazala, kateri mehanizmi v sistemu so ključni za zagotavljanje omenjene strukture. Izpostavljeno je bilo tudi raziskovalno delo na področju tri-dimenzionalnih faz. Zanimive so zaradi kompleksnosti in možne uporabe: so robustne, viskozne in hkrati plastične. Zato se lahko uporabljajo za izdelavo vlaken, za tanke zaščitne ali prevodne premaze. Uporabne bi lahko bile za prenos informacij po kanalih, saj, tudi če je kje kak defekt, bo signal našel pot, ker je mreža zvezna. Potencialna uporaba je za organske sončne celice ob pogoju, da sredina kanalov prenaša npr. pozitivni naboj, zunanjost pa negativnega. Prof. dr. Nataši Vaupotič za prejeto priznanje sodelavci s FNM UM s ponosom čestitamo.

2020
dr. Samo Kralj – za pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju fizike mehke snovi

Prof. dr. Samo Kralj je prejel državno nagrado za pomembne raziskave na področju fizike tekočih kristalov, predvsem pojave, ki so osnovani na univerzalnih mehanizmih, kot so zlom simetrije in topologija, zato so njegovi izsledki uporabni tudi za druga področja fizike, vključujoč fiziko osnovnih delcev in kozmologijo.
Prof. dr. Samo Kralj vodi laboratorij “Fizika kompleksnih sistemov” na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in je znanstveni svetnik na Institutu “Jožef Stefan”. Je svetovno priznan strokovnjak na področju modeliranja tekočih kristalov in topoloških defektov. Kot vodilni avtor je s sodelavci originalno vpeljal in demonstriral (i) ECTT (effective-topological-charge-cancellation) mehanizem, ki napovedujejo vpliv geometrijske ukrivljenosti na tvorbo in zbiranje topoloških defektov v tankih nematičnih plasteh, (ii) mehanizem »zunanje ukrivljenosti«, ki razloži anomalno široko področje geometrijske stabilnosti celic rdečih krvničk v sesalcih, in (iii) ADCT (adaptive-defect-core-targeting) mehanizem, ki napoveduje pod kakšnimi pogoji defekti učinkovito zajemajo nanodelce. (iv) Razvil je tudi prvi teoretični model elektrokaloričnega pojava v nematičnih in smektičnih A tekočih kristalih, na podlagi katerega so odkrili anomalno občutljiv režim. V slednjem so eksperimentalno izmerili rekordno vrednost elektrokaloričnega odziva v tekočih kristalih, ki je dovolj velik, da lahko vodi do razvoja hladilnih in grelnih sistemov nove generacije.

2019
dr. Boštjan BREŠAR – za pomembne dosežke na področju teorije grafov

Prof. dr. Boštjan Brešar raziskovalno deluje na področju teorije grafov in spada med vodilne svetovne znanstvenike na področjih grafovske dominacije in metrične teorije grafov. V obdobju med 2012 in 2018 je objavil 39 znanstvenih člankov v vodilnih revijah s področja diskretne matematike. V prestižni reviji Advances in Mathematics je objavil 40 strani dolgo razpravo o bukoličnih kompleksih, ki povezuje teorijo grafov s topologijo in geometrijsko teorijo grup. V samostojnem članku iz leta 2017 je dokazal najboljšo splošno mejo za domnevo, ki jo je Vizing postavil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, in predstavlja najpomembnejši nerešeni problem grafovske dominacije. Njegovo delo poleg prodornosti odlikuje tudi odmevnost, saj so v osrednji matematični bazi podatkov MathSciNet njegova dela citirana več kot 800-krat, in to od več kot 500 različnih avtorjev. Prof. Brešar je izumitelj dominacijske igre na grafih in avtor številnih raziskav o tej igri, ki ima izjemno veliko odmevnost. Izjemno pomembne so tudi njegove raziskave pakirnih barvanj grafov; skupaj s soavtorico sta leta 2018 naredila preboj s konstrukcijo neskončne družine podkubičnih grafov z neomejenim pakirnim kromatičnim številom.​

2011
dr. Valerij ROMANOVSKIJ – za pomembne znanstvene dosežke v matematiki

Dr. Valerij Romanovskij, rojen v Novem Dvoru v Belorusiji, je doktoriral iz matematike na Državni univerzi v Sankt Peterburgu na področju navadnih diferencialnih
enačb. Od januarja leta 2000 je redno zaposlen v Centru za uporabno matematiko in teoretično fiziko, Univerza v Mariboru. V slovensko matematiko je s teorijo navadnih diferencialnih enačb uvedel novo raziskovalno področje.
V zadnjih sedmih letih je dr. Romanovskij objavil 29 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah, šest prispevkov v konferenčnih zbornikih, eno poglavje v knjigi in znanstveno monografijo The Center and Cyclicity Problems. A Computational Approach, ki je izšla pri ugledni mednarodni založbi Birkhaeuser-Springer v aprilu 2009.
Njegova mednarodno priznana dela prinašajo nova dognanja, ideje in metode. V teorijo polinomskih navadnih diferencialnih enačb v ravnini je namreč uvedel pomembne nove algebrske in računalniškoalgebrske metode. Razvil je tudi nove ideje reševanja problemov obstoja limitnih ciklov in njihovih bifurkacij, Poincarejevega problema centra ter lokalne integrabilnosti, izohronosti ter linearizabilnosti, časovne reverzibilnosti in invariantnih sistemov navadnih diferencialnih enačb ter s tem bistveno prispeval k reševanju slavnega 16. Hilbertovega problema.
Dr. Romanovskij raziskovalno deluje tudi v matematični fiziki, saj je v soavtorstvu objavil  veliko pomembnih člankov s področja tako imenovane teorije WKB in teorije neavtonomnih 1D hamiltonskih sistemov.

2009
dr. Matjaž PERC – za pomembne dosežke na področju teoretične fizike

Prestižno priznanje mu je bilo dodeljeno na podlagi izjemnih znanstvenih dosežkov na področjih nelinearne dinamike, stohastičnih procesov, matematičnega modeliranja kompleksnih sistemov, evolucijske teorije iger, kompleksnih mrež ter fizike socioloških in ekonomskih pojavov. V zadnjih sedmih letih je objavil več kot 80 izvirnih znanstvenih člankov, ki so bili citirani več kot 600 krat. Poleg tega je recenzent pri številnih uglednih znanstvenih revijah kot so Physical Review E in New Journal of Physics. Pri svojem delu sodeluje s številnimi strokovnjaki z univerz in inštitutov iz Madžarske, Turčije, Italije, Francije, Kitajske, Anglije, kjer tudi sodeluje kot gostujoči profesor.

2000
dr. Sandi KLAVŽAR – za pomembne znanstvene dosežke v matematiki na področju teorije grafov

Profesor dr. Klavžar je eden vodilnih strokovnjakov v svetu za produkte grafov in njihove izometrične podgrafe. Razvil je časovno izredno učinkovite algoritme za prepoznavanje nekaterih vrst grafov, kot so produktni, medianski in Hammingovi grafi. Raziskoval je lastnosti medianskih grafov in ugotovil, da je to bogata družina, ki nastopa v mnogih optimizacijskih problemih. Dokazal je tudi, da so molekularni grafi benzenoidnih sistemov medianski, in s tem odprl pot njihovim aplikacijam v teoretični kemiji.
V zadnjih sedmih letih je skupaj s sodelavci objavil šestinštirideset del v uglednih mednarodnih matematičnih revijah. Njegova dela so primerljiva z deli najuglednejših avtorjev in so zbudila precejšnjo pozornost, saj so bila do sedaj citirana osemdesetkrat. Skupaj s profesorjem Imrichom iz Avstrije je profesor Klavžar v letu 2000 objavil znanstveno monografijo Produktni grafi: Struktura in prepoznavanje ( Product Graphs: Structure and Recognition ) pri John Wiley& Sons, ki je ena najuglednejših svetovnih založb za znanstveno literaturo.

 

NAGRADA KIDRIČEVEGA SKLADA 

1990
dr. Joso VUKMAN – za pomembne dosežke na področju funkcionalne analize

Profesor dr. Joso Vukman je v zadnjih letih dosegel pomembne rezultate pri študiju Cauchyjevih funkcionalnih enačb in karakterizaciji Hilbertovih prostorov. V številnih člankih, ki so izšli večinoma v  uglednih  mednarodnih  matematičnih časopisih, je  obravnaval  aditivne preslikave, ki delujejo na Banachovih   algebrah  in  splošnih  kolobarjih  ter  zadoščajo nekaterim  dodatnim  pogojem,  ki opredeljujejo  odvajanja  in jordanska  odvajanja.  Odkril  je  vrsto  pomembnih izsledkov o izražanju takih preslikav in povezavi med obstojem preslikav in komutativnostjo kolobarjev ter jih uspešno uporabil pri študiju vprašanj,  kdaj  se kvadartični funkcional na Banachovem modulu izraža  z  bilinearno formo in katere lastnosti karakterizirajo Hilbertov prostor med normiranimi prostori ter splošnimi lokalno konveksnimi vektorskimi prostori.

NAGRADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODROČJE ŠOLSTVA

2023
dr. Mitja Slavinec – za življenjsko delo na področju izobraževanja
Dr. Mitja Slavinec je visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki svoje pedagoško delo udejanja kot pomembno in plemenito poslanstvo prenašanja znanja na mlade. Spodbuja jih h krepitvi ustvarjalnosti, kreativnosti in razvijanju raziskovalnega duha. S svojim delom je pustil globoko sled v slovenskem edukacijskem in družbenem prostoru na celotni izobraževalni in družbeno politični vertikali – tako po strokovni kot organizacijski plati. Posebej velja izpostaviti njegovo delo z nadarjenimi učenci in dijaki, kjer je ponekod opravil tudi pionirsko delo, kot npr. pri mladinskem raziskovalnem delu osnovnošolcev ali raziskovalnih taborov. Je pobudnik in nosilec vrste različnih študijskih predmetov, od temeljnih znanstvenih do različnih aplikativnih, povezanih z aplikativno uporabo fizike, s čimer je oral ledino inovativnemu področju raziskav in izobraževanja in s tem pomembno prispeval pri prenosu znanja v prakso. Njegovo zagnano mentorsko delo se kaže tudi v uspehu njegovih študentov pri doseganju prestižnih študentskih nagrad.

Za zaključek v najbolj grobih obrisih povzemimo še njegovo znanstveno in strokovno pot: v sistemu SICRIS ima zavedenih 1191 objav, 530 čistih citatov, 36 izvirnih znanstvenih člankov, dva univerzitetna učbenika in 32 samostojnih strokovnih sestavkov ali poglavij v monografskih publikacijah. Prav tako pa je avtor in soavtor 53 srednješolskih, osnovnošolskih in drugih učbenikov, kar le še poudarja njegovo vsestranost in plodovotost.

2021
dr. Samo KRALJ – za izjemne dosežke na področju visokega šolstva

Dr. Samo Kralj je eden redkih, ki resnično združuje dva svetova, ra-ziskovalnega in izobraževalnega. Njegov svet raziskovanja je sestavljen iz dveh neločljivo povezanih delov, to je temeljnoraziskovalnega, kjer odkriva nove fizikalne zakonitosti, in aplikativnega, v katerem prenaša izsledke tega znanja na področje izobraževanja, kjer s svojim širokim znanjem, zagnanostjo in iskrivostjo že desetletja navdušuje študente. S svojim delom in dosežki dr. Samo Kralj v slovenskem izobraževal­nem prostoru pušča močan pečat, zlasti na področju poučevanja fizi­ke. Ustvaril je ‘trojček moderne fizike’, ki ga sestavljajo kvantna fizika, relativistična fizika in fizika kompleksnih sistemov. Ker je zadnje pod-ročje kljub pomembnosti v slovenskem prostoru neupravičeno zane­marjeno, dr. Samo Kralj s sodelavci orje ledino pri razvoju in pouče­vanju fizike kompleksnih sistemov, ki je sicer ključna za razumevanje »vsakodnevnih« pojavov v naravi. Njegovo delo je izjemno pomemb­no na ravni interdisciplinarnega povezovanja naravoslovno-tehničnih predmetov, saj se osredotoča predvsem na splošne pojave, v katerih prevladujeta geometrija in topologija.
Je avtor številnih učbenikov in izjemno odzivnih poljudnih, strokov­nih in znanstvenih člankov. Odziv dokazuje predvsem nadpovpreč­no visoka citiranost njegovih del (več kot 2000 čistih citatov v zbirki SICRIS). Poleg tega je avtor številnih karikatur in poučnih stripov, s katerimi popestri svoja predavanja ter pogosto zahtevno znanje s hu­morjem približa strokovni in splošni javnosti.
Dr. Samo Kralj ne le opravlja svoje poslanstvo na najvišji kakovostni ravni, ampak je hkrati inovativen in izjemen tudi na številnih drugih, ‘neznanstvenih’ področjih, ki niso del njegovega znanstvenega vsak­dana. Njegova odličnost izhaja iz njegovega poslanstva, biti najboljši prenašalec znanja na mlade generacije.

2020
dr. Blaž Zmazek, dr. Alenka Lipovec in Igor Pesek za ustanovitev dobrodelnega gibanja Skupne izobraževalne podporne točke Razlagamo.si.

Razlagamo.si je že od letošnjega marca namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo. Uporabniki so tako učenci in dijaki kot tudi učitelji. Dobitniki nagrade menijo, da je družbeno najpomembnejši vidik podporne točke nastanek prostovoljnega gibanja med študenti, ki z entuziazmom, mladostno zagnanostjo ter zanosom dokazujejo, da že v času študija delujejo v dobro celotne družbe. Vsebinski vidik pa je prosto odprto deljenje gradiv med učitelji, kar spodbuja grajenje učeče profesionalne skupnosti učiteljev, bodočih učiteljev in raziskovalcev.
Nagrajenci vsem podpornikom in sodelavcem Razlagamo.si izražajo velik poklon in priznanje za to, kar so in še bodo naredili in s tem veliko pripomogli pri odpravljanju neenakih pogojev učencev in dijakov v obdobju poučevanja na daljavo. Zaradi vseh sodelujočih je ideja Razlagamo.si v zadnjih mesecih prerastla v nacionalno humanitarno gibanje. Družbi so pokazali, da globoko čutijo svoje učiteljsko poslanstvo. V tako kratkem času so se organizirali v dobro naoljen stroj, ki teče tiho, vedno hitreje, močneje in z velikim zanosom.
Vsi skupaj smo ponosni na vse slovenske učitelje in profesorje ter druge sodelujoče, ki se gibanju pridružujejo z velikim entuziazmom in neverjetnimi inovativnimi idejami. V imenu vseh, ki v teh trenutkih potrebujejo Razlagamo.si se Blažu, Alenki in Igorju iskreno zahvaljujemo in čestitamo za več kot zasluženo priznanje.
Razlagamo si skupaj in storimo vse, kar v trenutni situaciji lahko.

2019
ddr. Boris ABERŠEK – za življenjsko delo

Prof. ddr. Boris Aberšek je eden tistih, ki svoje izobraževalno in raziskovalno delo udejanja v širšem kontekstu raziskovalnega in vzgojno-izobraževalnega poslanstva. To je na področju edukacijskih ved, filozofije znanosti in umetne inteligence, kognitivne znanosti in na širšem tehniškem področju. Vzgojno-izobraževalno delo ddr. Borisa Aberška se je v zadnjih desetletjih vse bolj premikalo v izobraževanje učiteljev za poučevanje ne le strojništva, ampak tudi drugih področij tehnike na srednješolski in osnovnošolski ravni. Njegovo udejstvovanje pri spodbujanju interesa mladih za tehniko se kaže v didaktiki, ki jo je razvil za potrebe izobraževanja učiteljev na osnovnošolski in srednješolski ravni in temelji na multidisciplinarnem pristopu, omogoča razvoj tehniške kompetence, razumevanja zakonitosti delovanja tehnike, reševanja tehniških problemov, razumevanje pomena uporabe tehniških izdelkov in družbeno etičnega ter ekološkega ravnanja s tehniko in njenimi produkti. Znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo ddr. Borisa Aberška je vpeto v nacionalno in mednarodno okolje. Bogat opus znanstvenoraziskovalnega dela na tujih univerzah in inštitutih ter članstva v uredniških odborih priznanih tujih revij dopolnjuje članstvo v strokovnih komisijah na področju vzgoje in izobraževanja na nacionalni ravni. Je avtor oziroma soavtor številnih monografij izdanih pri renomiranih mednarodnih in nacionalnih založbah, učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv ter priročnikov. Njegova bibliografska zbirka je raznolika, obsega različna področja temeljnega in aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela zajema več kot 650 bibliografskih enot.

2014
dr. Ivan GERLIČ – za življenjsko delo

Dr. Ivan Gerlič je s kakovostnim znanstveno-raziskovalnim in pe­dagoškim delom pustil obsežno sled na področju didaktike fizike, računalništva in tehnike. Velja za utemeljitelja specialne didaktike računalništva v Sloveniji, zelo pomembno je njegovo delo pri interdi­sciplinarnem povezovanju naravoslovnotehničnih predmetov.
Poučeval je fiziko v osnovni šoli, nato fiziko, tehniko in računalništvo na gimnaziji in srednji tehnični šoli v Mariboru, bil je dolgoletni učitelj na Pedagoški akademiji in Pedagoški fakulteti ter pozneje na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
Njegova bibliografija vključuje mnoge univerzitetne in srednješolske učbenike, priročnike za učitelje ter strokovne in znanstvene monogra­fije. Zaradi njenega obsega in raznolikosti se je velika večina učencev in dijakov v Sloveniji med šolanjem srečala vsaj z enim od njegovih del.
Bil je mentor pri številnih diplomskih delih, magistrskih nalogah in doktorskih disertacijah, sodeloval je pri stalnem strokovnem izobra­ževanju učiteljev fizike, tehnične vzgoje, informatike, izobraževalne tehnologije in multimedije za vsa predmetna področja slovenskih osnovnih in srednjih šol. Bil je vodja ali sodelavec vrste seminarjev na univerzah v Sloveniji in tujini, strokovno pa je deloval tudi kot član različnih republiških strokovnih komisij in delovnih teles.
Izjemno znanje in predanost pedagoškemu poklicu je delil s številnimi generacijami mladih, kar njegovi znanstveni, strokovni in pedagoški življenjski poti daje pomemben pečat.

BLINČEVA NAGRADA

2021
doc. dr. Uroš TKALEC – za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike

Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike je prejel doc dr. Uroš Tkalec s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru,  Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Odseka za fiziko trdne snovi Instituta »Jožef Stefan« za  raziskovalno delo na področju neravnovesnih kompleksnih tekočin, objavljeno v reviji Nature Communications. Članek govori o hidrodinamično stabiliziranih kiralnih stanjih v toku tekočih kristalov, ki so posledica anizotropije elastičnih konstant nematske mezofaze. Ta dosežek je uresničitev njegovih prizadevanj za uporabo laserske pincete in mikrofluidike na področju tekočih kristalov, ki so že pred objavo članka naletela na široko zanimanje. Izključno slovenski avtorji so svoje eksperimentalne ugotovitve o lastnostih nematikov v mikrofluidičnem okolju podprli s teorijo, ki pojasni razloge za stabilnost omenjenih topoloških stanj z minimalnim številom parametrov.

2019
prof. dr. Matjaž Perc – Blinčeva nagrada za fizike na začetku kariere
Prof. dr. Matjaž Perc se ukvarja z teoretičnim opisom človeškega sodelovanja, še posebej z reševanjem problema močne recipročnosti in problema defekcije drugega reda ter razvojem podsistemske stabilnostne analize agentskih sistemov, kot nove metode za analizo družbenih modelov. Ti prispevki so vzpostavili močne vezi med fiziko in družbo na osnovi spodbujanja medsebojnega sodelovanja, zagotavljanja javnih dobrin in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

PROMETEJI ZNANOSTI

2022 – prof. dr. Nataša VAUPOTIČ

2021 – prof. dr. Blaž ZMAZEK

2020 – prof. dr. Robert REPNIK

2017 – prof. dr. Matjaž PERC

2016 – asist. Branko BAKAN

2009 – prof. dr. Samo KRALJ

2007 – prof. dr. Nataša VAUPOTIČ

2007 – prof. dr. Mitja SLAVINEC

Accessibility