Projekt z naslovom: »Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev« sodi med projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP).

Namen projekta:

– ozaveščanje o ključnih znanjih in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba (meja med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema) ter
– varovanje in razširjanje gozdnega roba.

Cilji projekta:
– izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo ,oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega roba z upoštevanjem različnih funkcij (ekološka, gospodarska, socialna in estetska),
– ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba,
– omejevanje razširjenosti invazivnih vrst,
– ozaveščanje o pomenu gozdnega roba strokovni in zainteresirani javnosti,
– povezovanje različnih znanj (raziskovalno-akademskega, strokovnega, uporabniškega),
– povečanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
– povečanje turističnega obiska vasi in rekreacijskih točk.

Partnerji projekta:
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna,
Kmetijski inštitut Slovenije,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
Beneficij d.o.o.,
Novinet d.o.o.,

Kmetije iz različnih regij:

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (3. JR za podukrep16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 249.954,42 €. Več informacij o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in programu razvoja podeželja RS.