Projekt z naslovom: »Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev« sodi med projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP).

Namen projekta:

– ozaveščanje o ključnih znanjih in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba (meja med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema) ter
– varovanje in razširjanje gozdnega roba.

Cilji in pričakovani projekta:
– izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo ,oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega roba z upoštevanjem različnih funkcij (ekološka, gospodarska, socialna in estetska),
– ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba ter povečevanje izbora hrane za divje živali,
– omejevanje razširjenosti invazivnih vrst,
– ozaveščanje strokovne in širše zainteresirane javnosti o pomenu gozdnega roba, trajnostni rabi ter uporabnosti naravnih plodov na kmetijskih gospodarstvih,
– povezovanje različnih znanj (raziskovalno-akademskega, strokovnega, uporabniškega),
– povečanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
– povečanje turističnega obiska vasi in rekreacijskih točk.

Partnerji projekta:

Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna,
Kmetijski inštitut Slovenije,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
Beneficij d.o.o.,
Novinet d.o.o., so.p.

Kmetije iz različnih regij:

Vodja projekta na FNM: izr. prof. dr. Sonja Škornik

POROČILO MONITORINGA:

V sklopu aktivnosti projekta EIP 16.5 Gozdni rob je dr. Sonja Škornik (FNM UM) izvajala začetni monitoring biodiverzitete rastlinskih vrst gozdnega roba na vseh petih partnerskih kmetijskih gospodarstvih. Terenski ogledi so potekali v obdobju april–junij 2021 in so vključevali popise rastlinskih vrst (v zeliščni, grmovni in drevesni plasti) ter določitev habitatnih tipov za pomembnejše stične negozdne habitatne tipe. Pridobljeni podatki bodo osnova za:

  • ugotavljanje značilnosti vegetacije/habitatnih tipov gozdnega roba,
  • vrednotenje vrstne pestrosti in ugotavljanje stanja ohranjenosti habitatov,
  • ugotavljanje pojavljanja zanimivih, redkih vrst kot tudi tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst,
  • primerjalno analizo s podatki monitoringa ob zaključku projekta s čimer bo omogočeno vrednotenje učinkov aktivnosti v okviru projekta na biodiverziteto gozdnega roba po KG.

Rezultati monitoringa so predstavljeni v POROČILU “EIP 16.5 Gozdni rob – monitoring in evalvacija pestrosti rastlinskih vrst” (.pdf)

DOGODKI in NOVICE:

Predavanje Tineta Božiča, vodje projekta EIP 16.5 Plodonosni gozdni rob, je ponudilo konkretno vsebinsko podlago za prepoznavanje ter odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst gozdnega roba.
V sredini poletja so mnoge omenjene tujerodne invazivne vrste v polnem razmahu, zato vas vabimo k ogledu priročnika, kot pomoč pri morebitnem spopadanju z invazivnimi rastlinskimi vrstami.
Povezava na PRIROČNIK  »Prepoznavanje in odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst gozdnega roba« (.pdf)

  • ZAKLJUČKI IN REZULTATI PROJEKTA PLODONOSNI GOZDNI ROB

V letošnjem letu se zaključuje triletni EIP projekt Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev, v katerega je kot projektni  partner vključena tudi Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Več o rezultatih lahko  preberete tukaj.

Do rezultatov lahko brezplačno dostopate tudi na spletni strani vodilnega partnerja Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna

Povezava na Priročnik „Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev“

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (3. JR za podukrep16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 249.954,42 €. Več informacij o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in programu razvoja podeželja RS.

 

Accessibility