Akademski zbor

Predsednik

doc. dr. Bojan Hvala (12. 5. 2018 – 11. 5. 2022)

Namestnica predsednika

izr. prof. dr. Sonja Škornik (12. 5. 2018 – 11. 5. 2022)

Zapisniki:

28.redne seje
27.redne seje
26.redne seje
25.redne seje
24.redne seje
23.redne seje
22.redne seje

21.redne seje

20. redne seje
19. redne seje

18. redne seje
17. redne seje
16. redne seje

15. redne seje
14. redne seje
2. izredne seje
13. redne seje
12. redne seje
11. redne seje
10. redne seje
9. redne seje
8. redne seje
7. redne seje
6. redne seje
5. redne seje

Statut UM (310. člen)

V skladu s 310. členom Statuta UM akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu sodelujejo tudi drugi delavci predstavniki študentov. Sestavo, pristojnosti in način delovanja akademskega zbora članice opredeljujeta poleg Statuta UM še Pravilnik o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru, Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru.

Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet članice, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, ter sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Mandatna doba članov akademskega zbora članice iz vrst študentov traja eno leto.

Akademski zbor članice:

  • izvoli Senat članice;
  • Senatu predlaga kandidate za dekana;
  • obravnava in sprejema program razvoja članice;
  • obravnava poročilo o delu članice ter daje predloge in pobude senatu članice;
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Statut.

 

Volitve, ki jih izvaja Akademski zbor članice, so tajne. Volilno pravico imajo člani Akademskega zbora članice, ki so določeni v prvem odstavku tega člena.

Akademski zbor članice izmed svojih članov, določenih v prvem odstavku tega člena, izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Dekan članice ne more biti izvoljen za predsednika Akademskega zbora.

Akademski zbor se oblikuje skladno z zakonom.