Akademski zbor

Predsednik

red. prof. ddr. Boris Aberšek (12. 5. 2022-11. 5. 2026)

Namestnik predsednika

red. prof. dr. Samo Kralj (12. 5. 2022-11. 5. 2026)

Zapisniki:

31. redne seje – 16. 11. 2021
4. izredne seje – 14. 10. 2021
30. redne seje – 14. 9. 2021
3. izredne seje – 13. 10. 2020
29. redne seje – 15. 10. 2019
28. redne seje – 19. 3. 2019

Zapisniki sej Akademskega zbora FNM UM 2010 – 2018

Statut UM (310. člen)

V skladu s 310. členom Statuta UM akademski zbor sestavljajo vsi delavci, izvoljeni v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavec ne glede na naziv ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi drugi delavci. Drugi delavci sodelujejo pri obravnavi tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti drugih delavcev članice. Podrobnejši način sodelovanja drugih delavcev se določi v splošnem aktu o delovanju akademskih zborov članic.

Akademski zbor:

  • izvoli senat članice,
  • obravnava in sprejema program razvoja članice,
  • obravnava poročila o delu članice ter daje predloge in pobude senatu članice,
  • obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja članice,  
  • opravlja druge naloge, določene s statutom.

 

Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Dekan članice ne more biti izvoljen za predsednika Akademskega zbora.
Akademski zbor članice na tajnih volitvah voli člane Senata članice. Volilno pravico imajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci ne glede na naziv. 
Študenti, ki so člani akademskega zbora, volijo člane senata članice, ki so predstavniki študentov. 
Senat univerze s splošnim aktom določi natančnejša pravila in postopke za oblikovanje akademskih zborov

Postopke za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru ureja Pravilnik o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru

Accessibility