Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik:

V študijski program tretje stopnje »Ekološke znanosti« se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

  • študijski program druge stopnje
  • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004
  • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijskem programu določijo dodatne študijske obveznosti v višini 60 ECTS s področij biologije, ekologije in/oz. ostalih naravoslovnih ter splošnih predmetov programa
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami

Fakulteta zaradi uspešnosti pri nadaljnjem študiju priporoča univerzitetno predizobrazbo s področij ekologije ali biologije oziroma naravovarstva, veterine, kmetijstva, gozdarstva ali medicine.

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski program »Ekološke znanosti« upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 20 %, ocena magistrskega dela 40 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta. Izbirni predmet se določi iz bazičnih bioloških in ekoloških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij, glede na predznanje kandidata.

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.