Dekan

Dekan Fakultete za naravoslovje Univerze v Mariboru je doc. dr. Mitja Slavinec, ki je z Odločbo št. 024/2015/O 341/523-JG imenovan od 03. 11. 2015 do 02. 11. 2019.

Statut UM (330. člen)

V skladu s Statutom UM – UPB11 je dekan članice univerze strokovni vodja članice univerze. Dekan članice ima tudi druga pooblastila in odgovornosti, ki jih določajo Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7, Ur. l. RS, št. 32/2012 s spremembami in dopolnitvami do 57/2012), Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1, Ur. l.RS, št. 28/2000 s spremembami in dopolnitvami do 96/2009), ta Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.

Prodekani

V skladu s 335. členom Statuta UM – UPB11 ima članica Univerze v Mariboru praviloma štiri prodekane.

Senat FNM UM je na 5. izredni seji 21. 1. 2016 potrdil nove prodekane za obdobje od 28. 01. 2016 do 27. 01. 2020.

Funkcije prodekanov na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru opravljajo:

  • prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost red. prof. dr. Boštjan Brešar,
  • prodekan za izobraževalno dejavnost red. prof. dr. Franc Janžekovič,
  • prodekan za sodelovanje z javnimi ustanovami red. prof. dr. Blaž Zmazek,
  • prodekan za študentska vprašanja je Marko Šterk (03. 11. 2016 – 02. 11. 2018).