Dekan

Dekan Fakultete za naravoslovje Univerze v Mariboru je izr. prof. dr. Mitja Slavinec, ki je z Odločbo št. 024/2019/O 1267/522-KZ imenovan od 3. 11. 2019 do 2. 11. 2023.

Statut UM (330. člen)

V skladu s Statutom UM je dekan članice univerze strokovni vodja članice univerze. Dekan članice ima tudi druga pooblastila in odgovornosti, ki jih določajo Zakon o visokem šolstvu, Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ta Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.

Prodekani

V skladu s 335. členom Statuta UM  ima članica Univerze v Mariboru praviloma štiri prodekane.

Senat FNM UM je na 5. izredni seji 21. 1. 2016 potrdil nove prodekane za obdobje od 28. 1. 2016 do 27. 1. 2020.

Funkcije prodekanov na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru opravljajo:

  • prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost red. prof. dr. Boštjan Brešar,
  • prodekan za izobraževalno dejavnost red. prof. dr. Franc Janžekovič,
  • prodekan za sodelovanje z javnimi ustanovami red. prof. dr. Blaž Zmazek,
  • prodekanica za študentska vprašanja je Neja Trontel (3. 11. 2018 – 2. 11. 2020).