Poslovodni odbor

Sestavo, pristojnosti in način delovanja poslovodnega odbora članice opredeljuje Statut UM.

Člani Poslovodnega odbora Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so:

  • v. d. dekana red. prof. dr. Blaž Zmazek (po funkciji)
  • prodekanica Melani Potrč (po funkciji)
  • tajnik Monika Šket (po funkciji)
  • doc. dr. Nenad Muškinja
  • doc. dr. Nataša Pipenbaher
  • izr. prof. dr. Marko Jakovac
  • doc. dr. Aleš Fajmut

Akademski zbor FNM je na svoji 28. redni seji izvolil člane v Poslovodni odbor, njihov mandat traja od 23. 3. 2019 do 22. 3. 2023.

 

Zapisniki sej Poslovodnega odbora 2019 – 2023

Zapisniki sej Poslovodnega odbora 2015 – 2019

Zapisniki sej Poslovodnega odbora 2009 – 2015

Statut UM (319. člen)

Poslovodni odbor članice univerze nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela članice in finančni načrt članice, ki pomenita vsebine dela (storitve, projekte itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti iz 14. člena Statuta UM, sprejme poslovodni odbor članice. Članica univerze mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja članice z gospodarstvom in njeno dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je članica univerze ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta UM.