Poslovodni odbor

Sestavo, pristojnosti in način delovanja poslovodnega odbora članice opredeljuje Statut UM.

Člani Poslovodnega odbora Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so:

  • dekan red. prof. dr. Blaž Zmazek (po funkciji)
  • prodekanica Melani Potrč (po funkciji)
  • tajnik mag. Boris Munišič (po funkciji)
  • doc. dr. Nenad Muškinja
  • doc. dr. Nataša Pipenbaher
  • izr. prof. dr. Marko Jakovac
  • doc. dr. Aleš Fajmut

Akademski zbor FNM je na svoji 28. redni seji izvolil člane v Poslovodni odbor, njihov mandat traja od 23. 3. 2019 do 22. 3. 2023.

 

Zapisniki sej Poslovodnega odbora 2019 – 2023

Zapisniki sej Poslovodnega odbora 2015 – 2019

Zapisniki sej Poslovodnega odbora 2009 – 2015

Statut UM (319. člen)

Poslovodni odbor članice univerze nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela članice in finančni načrt članice, ki pomenita vsebine dela (storitve, projekte itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti iz 14. člena Statuta UM, sprejme poslovodni odbor članice. Članica univerze mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja članice z gospodarstvom in njeno dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je članica univerze ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta UM.

Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, kot tudi nadzor nad poslovanjem članice iz 1. odstavka tega člena.  

Ne glede na določila 320. člena Statuta UM je član poslovodnega odbora članice po svoji funkciji prodekan za študentska vprašanja. 

Statut UM (320. člen)
Poslovodni odbor članice univerze ima tri do sedem članov, ki jih izvoli Akademski zbor članice na predlog dekana. Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice.
Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri leta. 
Dekan in tajnik članice univerze sta člana Poslovodnega odbora po svojem položaju. 

Statut UM (321. člen)
Poslovodni odbor dela in odloča na sejah.
Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan članice. 
Poslovodni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino navzočih članov. 

Accessibility