Dekanat

V skladu s 51. členom Statuta UM – UPB11 strokovne službe članic univerze (dekanati oziroma tajništva) izvajajo in opravljajo upravnoadministrativne ter finančnogospodarske in strokovnotehnične naloge članic. Organiziranost in naloge strokovnih služb članic se določijo z aktom o organizaciji in sistemizaciji univerze in članic.

V skladu s 53. členom Statuta UM – UPB11 strokovne službe članice univerze vodi tajnik.