IZP – Programi za izpopolnjevanje izobrazbe

Poučevanje predmeta Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole

(koordinatorica: doc. dr. Andreja ŠPERNJAK) 

PRIJAVNICA za prijavo na izpopolnjevanje

 

PRIJAVNICA za IZPIT

1. Opredelitev in trajanje programa:

Kandidati pridobijo temeljna znanja s področja fizike, kemije in/ali biologije (odvisno od tega katero izobraževalno področje potrebujejo za dokvalifikacijo) in tako pridobijo kompetence, ki so potrebne za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole. V skladu z Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS 70/08) kandidati v okviru predloženega programa absolvirajo 60 ECTS iz naslednjih področij:

 • Didaktike naravoslovja, kjer kandidati pridobijo znanja s področja didaktike naravoslovja,
 • predmetne didaktike, ki je v povezavi s študijem matične discipline,
 • izbirnih predmetov v obsegu 9 ECTS, ki smiselno dopolnjujejo predvsem strokovno znanje kandidatov iz izbranega področja.

Predloženi program temelji na manjkajočih vsebinah iz biologije, kemije in fizike za poučevanje naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole. V vsebinskem pogledu je pomembna prednost dana usposabljanju kandidatov za kakovostno poučevanje ter smiselni rabi pridobljenega znanja v praksi.

2. Temeljni cilji programa:

Temeljni cilj programa je posredovati udeležencem potrebna znanja za poučevanje naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole. V program se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje v Republiki Sloveniji za vsaj enega od predmetov fizika, biologija, kemija. Ti kandidati so temeljno psihološko, pedagoško, didaktično ter strokovno znanje pridobili že v osnovnem izobraževanju, kjer so tudi razvili spretnosti in sposobnosti za izvajanje vzgojnoizobraževalnega procesa v osnovnem izobraževanju. S tem programom izpopolnjevanja si pridobijo dodatna potrebna znanja za poučevanje naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, ki jo po 5. členu Odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šolimorajo imeti (Ur.l. RS, št. 57/1999).

3. Vpisni pogoji:

V program se lahko vpiše:

 • kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje biologije, fizike ali kemije v Republiki Sloveniji. Opravljen strokovni izpit ni pogoj za vpis v program izpopolnjevanja.

V primeru prevelikega števila prijav bodo v program prednostno vključeni udeleženci, ki so zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, na kar nas zavezuje 6. člen Pogodbe o izvajanju, financiranju in sofinanciranju programov izpopolnjevanja izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije. Kandidate, ki imajo izpolnjene vpisne pogoje, a niso zaposleni v zavodih vzgoje in izobraževanja, bomo v program izpopolnjevanja vključili le v primeru prostih mest.

4. Način izvajanja programa:

Študijski program se praviloma izvaja ob koncu tedna (petek popoldan, sobota dopoldan), po dogovoru pa lahko tudi med tednom.

PREDMETNIK

1. Fizikalni sklop 200 ur
Didaktika naravoslovja 30 ur
Tokovi in energija 50 ur
Barve, svetloba in slike 30 ur
Valovi in zvok 30 ur
Izbirni predmet 30 ur
Pedagoška praksa* 30 ur
2. Biološki sklop 290 ur
Didaktika naravoslovja  30 ur
Splošna in sistematska zoologija 40 ur
Splošna in sistematska botanika 40 ur
Ekologija 40 ur
Integracija bioloških vsebin in naravoslovne dejavnosti 45 ur
Terensko delo 35 ur
Izbirni predmet 30 ur
Pedagoška praksa* 30 ur
3. Kemijski sklop 200 ur
Didaktika naravoslovja 30 ur
Snovi, snovne spremembe in novi materiali 30 ur
Eksperimentalno, terensko in projektno delo 50 ur
Didaktično – metodološki pristopi znanja 30 ur
Izbirni predmet 30 ur
Pedagoška praksa* 30 ur

* Zaposlenim v zavodih vzgoje in izobraževanja se ob priložitvi dokazil Pedgopka prksa prizna.

5. Vpisna mesta:

Vpisna mesta: 45 (15 na vsak sklop); ob zahtevi MIZŠ lahko povečamo število razpisnih mest na največ 20 na sklop (skupaj 60).

Ob omejitvi vpisa bodo imeli prednost kandidati, ki:

 1. so zaposleni v javnih zavodih vzgoje in izobraževanja.
 2. V kolikor je kandidatov pod točko 1 manj, kot je razpisnih mest, se ostali kandidati izberejo glede na:
  1. skupno povprečno oceno izpitov in diplome na univerzitetnem študijskem programu sprejetim pred 11. 6. 2004,
  2. skupno povprečno oceno študija prve in druge stopnje in magistrskega dela (v kolikor opravljen študijski program prve stopnje predvideva zaključek študija z diplomskim delom, se upošteva povprečna ocena študija in diplomskega dela).
 3. V kolikor je kandidatov pod točko 1 več, kot je razpisnih mest, se izmed njih izberejo kandidati glede na višjo povprečno oceno izpitov in diplome na:
  1. skupno povprečno oceno izpitov in diplome na univerzitetnem študijskem programu sprejetim pred 11. 6. 2004,
  2. skupno povprečno oceno študija prve in druge stopnje in magistrskega dela (v kolikor opravljen študijski program prve stopnje predvideva zaključek študija z diplomskim delom, se upošteva povprečna ocena študija in diplomskega dela).

 

6. Prijava za vpis:

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev:

 1. overjena kopija diplome,
 2. zpisek iz matičnega registra o rojstvu ter
 3. izpolnjeno in podpisano prijavnico

kandidati pošljejo do vključno 18. septembra 2020 na naslov:

Center za vseživljenjsko učenje, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta. 160, 2000 Maribor.

 

7. Pogoji za dokončanje programa:

Udeleženci končajo program izpopolnjevanja, ko opravijo obveznosti določene s programom. Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru bo udeležencem izdala potrdilo o opravljenem programu izpopolnjevanja.

8. Stroški študija:

Kotizacija posameznega modula: 1.945,00 €.

9. Pogosta vprašanja in odgovori:

I. Kdaj se izobraževanje izvaja? Od druge polovice oktobra do predvidoma maja, in sicer ob petkih popoldan (16.00 – 20.30) in sobotah dopoldan (8.30 – 13.30). V času šolskih počitnic in praznikov, izopolnjevanja ni.

II. Ali so predavanja in vaje obvezna oz. lahko delam na daljavo? Predavanja niso obvezna, vaje so obvezne. Vsekakor pa boste vaje lažje izvajali, če boste prisotni na predavanjih.

III. Ali se moram prijaviti tudi v sistemu KATIS? Da. Prijava je potrebna preko sistema KATIS in s prijavnico, ki jo najdete na vrhu te spletne strani.

IV. Po izobrazbi sem prof. biol. in kem. Ali moram opravljati vse tri sklope? Ne. Opravljate samo manjkajoči del vaše izobrazbe. V tem primeru le fizikalni del.

V. Opraviti moram 2 sklopa. Kolikšna je cena? Šolnina (kozitacija) izpopolnjevanja je izračunana za en sklop. Če vam manjkata 2 sklopa, je šolnino potrebno poravnati 2×.

VI. Zaposlen sem v VIZ. Ali moram plačati vso šolnino sam? Udeleženec sklene s fakulteto pogodbo, torej je udeleženec plačnik. V kolikor se s šolo dogovori, da mu krijejo šolnino ali delež, seveda lahko, a nas o tem mora udeleženec obvestiti, da primernemu plačniku izstavimo račun. MIZŠ konec decembra objavi razpis za sofinanciranje. Višina sofinanciranja je odvisna od količine denarja, ki jim na MIZŠ ostane.

VII. Ali je možno plačilo na obroke? Da. Največ na 6 enakih obrokov.

VIII. Opraviti moram dva sklopa. Ali jih lahko izvedem v ene letu? Ne, ker se izvedbe prekrivajo in ne morete biti hkrati na dveh izvedbah.

XI. Kje izvajate izpopolnjevane? Samo v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru.

X. Kako potekajo izpiti? Odvisno od predmeta. Nekateri ustno, drugi pisno, nekateri kombinacija obojega, pri nekaterih pa potrebujete seminarsko nalogo ali dnevnik opravljenih laboratorijskih vaj. Vsi izpiti se opravljajo hitro po zaključenih obveznostih.

XI. Ali moramo opraviti še kakšno zaključno nalogo? Ne. Po opravljenih izpitih, plačani šolnini zaključite z modulom in prejmete potrdilo. Ko imate vse tri sklope, prejmete končno linecno za poučevanje predmeta Naravoslovje v 6. in 7. razredu OŠ.

10. Dodatne informacije:

Kandidati dobijo dodatne informacije pri doc. dr. Andreji Špernjak preko elektronskega naslova: andreja.spernjak@um.si ali cvu.fnm@um.si