Študentje in Z R D

Kontakti:

V. d. prodekana za znanstvenoraziskovalno dejavnost:
red. prof. dr. Mitja KALIGARIČ
prodekan.fnm-zrd@um.si
02 2293 706

Projektna pisarna:
Irena Likar Kotnik
irena.likar@um.si
projektna.fnm@um.si
02 22 93 833

Samostojna strokovna delavka za  mednarodne projekte:
Helena Fošnjar
helena.fosnjar@um.si
02 2293 881

Samostojni strokovni delavec za raziskovalno dejavnost:
Leon Vratar
leon.vratar@um.si
02 22 93  838

Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko se študenti lahko vključujejo v znanstvenoraziskovalno in projektno delo pri naslednjih oblikah (potrjene na seji KZRZ UM 19. 9. 2023):

  • Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov
  • Sodelovanje v raziskovalnih projektih
  • Sodelovanje v raziskovalnih nalogah
  • Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM)
  • Vključevanje v tekmovanja, mreže
  • Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja
  • Strokovne ekskurzije (obisk potencialnih delovnih okolij, ipd.).

Soavtorstvo znanstvenih člankov in predstavitev na znanstvenih konferencah

Pričakovane aktivnosti študenta:
Študenti izdelujejo magistrska dela na katedrah, kjer jih mentorji vključijo v tekoče raziskave, produkt magistrskih del pa so znanstveni članki, pri katerih so študentje praviloma soavtorji. – Študentje sodelujejo tudi kot soavtorji na predstavitvah (npr. posterji) na znanstvenih konferencah, ki se jih občasno tudi udeležijo (če so v Sloveniji). Občasno nastopijo tudi kot predavatelji (npr. Wraberjev dan; botanične predstavitve).-Doktorski študentje so v znanstvenoraziskovalno delo vpeti samostojno, v znanstvenih člankih so lahko tudi prvi avtorji. Kratek opis pričakovanih aktivnosti študenta.

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta: Ni dovolj opreme za vse, ki izkazujejo interes.

Rok za prijavo/ izkaz interesa študenta: Kadarkoli, vendar 6-12 mesecev pred rokom za zagovor magisterija.

Kontaktna oseba: Predstojniki kateder

 

Sodelovanje v aplikativnih projektih

Pričakovane aktivnosti študenta:
Študentje so vpeti v aplikativne projekte, kjer se seznanijo s konkretnimi metodami za uporabnike v gospodarstvu in negospodarstvu.

Kontaktna oseba: Predstojniki kateder

 

Sodelovanje v raziskovalnih nalogah – projekti za gospodarstvo, za šolstvo in za družbene dejavnosti

Pričakovane aktivnosti študenta:
Študenti sodelujejo v raziskovalnih projektih na katedrah, kjer jih mentorji vključijo v tekoče raziskave.

Kontaktna oseba: predstojniki kateder

 

Udeležba na znanstvenih konferencah kot predavatelj ali sodelavec pri predstavitvah

Pričakovane aktivnosti študenta:
Študentje občasno sodelujejo na znanstvenih konferencah, kjer nastopajo kot predavatelji ali sodelujejo pri predstavitvah, kar jim omogoča povezovanje v znanstvenih mrežah in pridobivanje izkušenj.

Študentje se udeležujejo tekmovanj s področij fizike in matematike. Pri tem so mišljene tako nacionalne, predvsem pa mednarodne udeležbe na tekmovanjih.

Kontaktna oseba: predstojniki oddelkov

 

Strokovna praksa

 Pričakovane aktivnosti študenta:
Študenti imajo obvezno prakso na Oddelku za biologijo  na drugi stopnji, kjer se seznanijo s strokovnim delom na različnih institucijah (negospodarstvo) ali podjetjih.

Kontaktna oseba: doc. dr. Vesna Klokočovnik (za področje biologija)

 

Obisk potencialnih delovnih okolij

 Pričakovane aktivnosti študenta:
Študente usmerjamo na institucije, kjer pridobijo strokovna znanja iz področij, ki jih zanimajo, kar lahko vključuje obiske zavarovanih območij, podjetij s področja biotehnologije itd.

Študenti obiskujejo tudi strokovne ekskurzije v podjetja, tako majhna privatna podjetja, kakor tudi v velike organizacije (Lek, Krka).

Študentje biologije in ekologije z naravovarstvom se udeležujejo tudi ekskurzij v zavarovana območja Slovenije, muzeje Slovenije in tujine (npr. Naravoslovni muzej Dunaj, akvarij-terarij Dunaj, ipd.

Kontaktna oseba: Andreja Savič

 

Kontaktna točka na članici za vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo:

Kontaktna oseba: v. d. prodekana za znanstvenoraziskovalno delo, prof. dr. Mitja Kaligarič
E-naslov: mitja.kaligaric@um.si
Telefon: 041/735-599

 

Povezava do enotne vstopne točke za študente

Inštituti na fnm

Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo

Inštitut za fiziko

Inštitut za sodobne tehnologije

Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave

Tesla

Inštitut za naravoslovno-matematične
raziskave in
aplikacije

Accessibility