Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru obravnava študijske programe in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja in daje Senatu Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru predloge in mnenja. Poleg navedenega Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru obravnava in odloča o prošnjah v primerih:

 • izjemnega napredovanja v višji letnik
 • ponavljanja letnika
 • hkratnega izobraževanja po dveh ali več študijskih programih
 • nadaljevanja študija po prekinitvi
 • hitrejšega napredovanja
 • opravljanja izpitov iz učnih enot višjega letnika
 • podaljšanjem statusa študenta
 • pridobitve statusa invalida
 • pridobitve posebnega statusa študenta
 • prehodih iz enega v drug študijski program.

Prošnje se naslovijo na Komisijo za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Študenti dvopredmetnih študijskih programov, ki jih izvaja Fakulteta za naravoslovje in matematiko v povezavi s Filozofsko fakulteto oddate prošnjo v referat matične fakultete, referat jo posreduje na ustrezno komisijo za študijske zadeve:

 • o izjemni odobritvi vpisa študenta v višji letnik z manjkajočimi obveznostmi odloča komisija za študijske zadeve tiste fakultete, ki izvaja študijski program na katerem vam manjka obveznost,
 • o podaljšanju statusa študenta odloča komisija za študijske zadeve matične fakultete,
 • o ponovnem vpisu v letnik odloča komisija za študijske zadeve matične fakultete.

NAVODILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV TER UPRAVIČENIH RAZLOGOV SKLADNO S 85., 121. IN 212. ČLENOM STATUTA UM

Izpis sklepa Stališč za presojo prošenj

Pravilnik o študentih s posebnim statusom

Pravilnik o študijskem procesu invalidov UM
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru

 

Terminski plan sej KŠZ FNM 2020-2021

Četrtek, 29. 10. 2020
Torek, 19. 1. 2021
Torek, 23. 3. 2021
Torek, 18. 5. 2021
Četrtek, 2. 9. 2021
Torek, 14. 9. 2021
Četrtek, 23. 9. 2021

Prošnje je potrebno oddati na ustreznih, v ta namen pripravljenih obrazcih:

Na obrazcih morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki in prošnji priložene ustrezna dokazila navedena v Navodilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. in 212. členim Statuta UM.

Informacij o rešitvah prošenj ni mogoče dobiti po telefonu.  V roku dveh delovnih dni po seji komisije bo med Zapisniki objavljen izpis sklepov komisije za študijske zadeve.

 

Zapisniki:

Zapisnik 4. pisne seje KŠZ FNM – 23. do 25. 2. 2021
Zapisnik 6. redne seje KŠZ FNM – 19. 1. 2021
Zapisnik 3. pisne seje KŠZ FNM – 11. do 12. 1. 2021
Zapisnik 3. izredne seje KŠZ FNM – 17. 12. 2020
Zapisnik 5. redne seje KŠZ FNM – 29. 10. 2020
Zapisnik 2.pisne seje KŠZ FNM – 28 do 29. 9. 2020
Zapisnik 4. redne seje KŠZ FNM – 24. 9. 2020
Zapisnik 3. redne seje KŠZ FNM – 15. 9. 2020
Zapisnik 2. redne seje KŠZ FNM – 3. 9. 2020  
Zapisnik 2. izredne seje KŠZ FNM – 2. 7. 2020
Zapisnik 1. izredne seje KŠZ FNM – 22. 6. 2020
Zapisnik 1.pisne seje KŠZ FNM – 23. 2. 2020
Zapisnik konstitutivne seje KŠZ FNM – 20. 2. 2020

Zapisnik 8. redne seje KŠZ FNM – 21. 1. 2020
Zapisnik 5. izredne seje KŠZ FNM – 19. 12. 2019
Zapisnik 4. izredne seje KŠZ FNM – 2. 12. 2019
Zapisnik 7. redne seje KŠZ FNM – 22. 10. 2019

Zapisniki KŠZ 2015 – 2019

Zapisniki KŠZ 2007 – 2014

 

 

Komisija za študijske zadeve

 • prodekanica, izr. prof. dr. Sonja Škornik, predsednica,
 • izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič,
 • doc. dr. Bojan Hvala,
 • doc. dr. Tina Klenovšek,
 • red. prof. dr. Nataša Vaupotič,
 • Luka Benkovič, študent,
 • Mo Lipovec, študentka.

Komisija je imenovana za dobo štirih let, to je do 25. 11. 2022. Mandat študentov traja leto dni do 25. 10. 2021.