Raziskovalna dejavnost

Prodekan za znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost:
red. prof. dr. Aleksander Vesel
e-mail: prodekan.fnm-zrd@um.si
tel: 02 2293 809

Samostojna strokovna delavka za raziskovalno dejavnost:
mag. Darja Hriberšek
e-mail: darja.hribersek@um.si
tel: 02 2293 833

Samostojna strokovna delavka za mednarodne projekte:
Helena Fošnjar
e-mail: helena.fosnjar@um.si
tel: 02 2293 860

INŠTITUT ODDELKA ZA MATEMATIKO IN RAČUNALNIŠTVO
Predstojnik:
red. prof. dr. Boštjan Brešar
e-mail: bostjan.bresar@um.si
tel: 02 2293 607

INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, EKOLOGIJO IN VARSTVO NARAVE
Predstojnik:
red. prof. dr. Franc Janžekovič
e-mail: franc.janzekovic@um.si
tel: 02 2293 704

INŠTITUT ZA FIZIKO
Predstojnik:
red. prof. dr. Matjaž Perc
e-mail: matjaz.perc@um.si
tel: 02 2293 893

INŠTITUT ZA SODOBNE TEHNOLOGIJE
Predstojnik:
red. prof. ddr. Boris Aberšek
e-mail: boris.abersek@um.si
tel: 02 2293 752

Inštituti so finančno organizacijske enote Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki dajejo okvir za znanstvene in aplikativne raziskave v okviru raziskovalnih projektov in programov v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru, na  naslednjih   raziskovalnih področjih:

  • naravoslovno matematične vedematematika, fizika, biologija, kemija,
  • tehniške vede: konstruiranje,
  • družboslovne vede: vzgoja in izobraževanje ter
  • interdisciplinarnih raziskav.

Inštituti so  bili ustanovljeni konec leta 2009 s sklepom  Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru o preoblikovanju Znanstvenega in razvojnega centra Fakultete za naravoslovje in matematiko v štiri nove inštitute. Z ustanovitvijo novih inštitutov je prenehalo delovanje Znanstvenega in razvojnega centra Fakultete za naravoslovje in matematiko.
Inštituti so raziskovalne skupine na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru v katerih raziskovalci raziskujejo v okviru domačih raziskovalnih programov in raziskovalnih projektovki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS) ter v okviru drugih nacionalnih  in  mednarodnih projektov.

INFRASTRUKTURNI PROGRAMIFINANCER ARRS

Aktivni infrastrukturni programi na FNM UM so:
IP-0552, Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru, Organizacijska enota 4: Laboratorij za dinamiko kompleksnih sistemov, 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
I0-0029, Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru, Organizacijska enota 4: CORE@UM, 1. 1. 2015 – 31. 12. 2020

RAZISKOVALNI PROGRAMIFINANCER ARRS

Aktivni raziskovalni programi na FNM UM so:
P1-0055, Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic, 1. 1. 2006 – 31. 12. 2021
P1-0078, Biodiverziteta, 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
P2-0063, Inteligentno računalniško konstruiranje, 1. 1. 2006 – 31. 12. 2021
P5-0027, Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU, 1.1.2009 – 31. 12. 2021
P1-0228, Algebre in kolobarji, 1. 1. 2015 – 31. 12. 2021
P1-0297, Teorija grafov, 1. 1. 2015 – 31. 12. 2021
P1-0403 Računsko intenzivni kompleksni sistemi, 1. 1. 2019 – 31. 12 .2024
              Predstavitvena brošura za leto 2020 (PDF)
              Predstavitvena brošura za leto 2019 (PDF)

RAZISKOVALNI PROJEKTIFINANCER ARRS

Aktivni raziskovalni projekti na FNM UM so:
J1-9368, Novi nanostrukturni materiali z ogromnim elektromehanskim odzivom, mehko elastičnostjo in nenavadnimi fizikalnimi lastnostmi, 1.7.2007 – 30.6.2010
Z2-0942, Analiza visokošolske tehnične didaktike in izdelava aplikacije za prenos tehničnih znanj, 1.2.2008-31.1.2010
J1-0155, Vzorci, strukturna samo-organizacija ter magnetoelektriki v mešanicah nano-delcev in tekočih kristalov, 1.2.2008 – 30.1.2011
L2-0330, Razvoj postopkov in obdelav za izboljšanje hemokompatibilnosti polietilentereftalatnih površin, 1.2.2008 – 30.1.2011
Z1-2032, Fizika konfliktov in njihova razrešitev, 01.05.2009 – 30.04.2011
J1-2043, Grafi in sorodne matematične strukture, 01.01.2010 – 30.04.2012
J6-3600, SLOVENSKI PREGOVORI KOT KULTURNA DEDIŠČINA: KLASIFIKACIJA IN REDAKCIJA KORPUSA, 1.5.2010 – 30.4.2013
N1-0011, GReGASGeometrijske reprezentacije in simetrije grafov, preslikav in drugih diskretnih struktur ter aplikacij v znanosti, 1.7.2011-30.6.2014
L2-4283, Razvoj modela sistema za inteligentno podporo izbire ustreznega praškastega materiala v procesu razvoja sintranih izdelkov, 1.7.2011-30.6.2014
L6-4157, Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje, 1.7.2011-30.6.2014
J5-4002, Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanjetekoči kristali, 1.7.2011-30.6.2014
J1-4055, Fizika evolucijskih procesov,1.7.2011-30.6.2014
N1-0012, Adjacency – Ohranjevalci sosednosti, 1.10.2011-30.9.2014
L7-5459, Grafovski modeli in algoritmi pri parametriziranju baznih postaj mobilne telefonije četrte generacije, 1.8.2013 – 31.7.2016
J5-5535, Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov, 1.8.2013 – 31.7.2016
J2-6779, Novi elektrokalorični materiali za novo ekološko prijazno dielektrično tehnologijo hlajenja, 1.7.2014 – 30.6.2017
V4-1437, Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju, 1.7.2014 – 30.06.2016
J1-7009, Fazni prehodi proti kooperaciji v sklopljenih populacijah, 01.01.2016-31.12.2018
J1-8130 Prekrižna števila in njihova uporaba, 1.5.2017―30.4.2020
J5-8230 Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvig informacijske pismenosti mladostnikov, 1.5.2017―30.4.2020
J1-9109, Sodobne invariante grafov, 1.7.2018 – 30.6.2021
J4-9302, Raziskave medceličnih komunikacij v večceličnih skupnostih različnih izolatov bakterije iz rodu Bacillus, 1.7.2018 – 30.6.2021
J1-9112 Kvantna lokalizacija v kaotičnih sistemih, 1.7.2018 – 30.6.2021
V4-1825 (C) Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve, 1.1.2019-31.10.2020
J1-1693 Sodobni in novi metrični koncepti v teoriji grafov 1.7.2019 – 30.6.2022
J7-1822 Preprečevanje toplotnega stresa v urbanih sistemih v luči podnebnih sprememb 1.7.2019 – 30.6.2022
J1-1702 Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitata 1.7.2019 – 30.6.2022
J1-2457 Fazni prehodi proti koordinaciji v večplastnih omrežjih 1.9.2020 – 31.8.2023
J1-2452 Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitvah grafov 1.9.2020-31.8.2023
J2-2487 Bioaktivne, in situ modificirane, vlaknate membrane na osnovi bakterijske celuloze: procesiranje, karakterizacija in ocena uporabnosti v biomedicini 1.9.2020-31.8.2023
V4-2020, Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu, 1.11.2020 – 31.10.2023
V4-2021, Zasnova, testiranje in priprava rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa “Pisan travnik” na naravovarstveno pomembnih (NVP) traviščih v Sloveniji, 1.11.2020 – 30.4.2023
V4-2018, Krajinske značilnosti in ukrepi bodoče kmetijske politike v Sloveniji, 1.11.2020 – 31.10.2022

 

APLIKATIVNI PROJEKTI

FNM UM izvaja aplikativne projekte za potrebe gospodarstva kakor tudi za potrebe negospodarstva, še posebej za področje izobraževanja. Aplikativni projekti FNM UM so navedeni način: financer, ime projekta, nosilec ter trajanje projekta. Projekti, ki so se izvajali oz se izvajajo  na FNM UM  so:

Mestna občina Koper: Kartiranje in naravovarstveno   vrednotenje habitatnih tipov v delu območja porečja Dragonje« ter »Izdelava eleborata kartiranje HT na območju predvidenega KP Dragonja ter priprava kartnega gradiva in knjižice (publikacije) Habitati in njihovi prebivalci v porečju reke Dragonje, prof. dr. Mitja Kaligarič,  2007

Institut za ekološki inženiring d.o.o.: Kartiranje habitatnih tipov in flore ter ekspertno mnenjecelostna presoja variantnih rešitev za hidroakumulacijo na območju Brkinov, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2007

Institut za ekološki inženiring d.o.o.:  »Naravovarstveno vrednotenje projekta ureditve go-kart poligona in golf igrišča pri Lendavi na osnovi kartiranja habitatnih tipov in flore«, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008

Vodnogospodarski biro d.o.o.: Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2007

Ministrstvo za okolje in prostor: Kartiranje habitatnih tipov za območja: Slovenska Istra, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2006-2007

Ministrstvo za okolje in prostor: Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije Sklop 3 – Območje: Južni obronki SnežnikaGure, Sklop 5 – Območje: Kum, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008-2009

IskraTEL d.o.o: Telekomunikacijska omrežja, problemi hanojskega stolpa in algoritmi, prof. dr. Sandi Klavžar, 2007-2009

Elektro Primorska d.d.: Urni diagram cene električne energije, doc. dr. Drago Bokal, 2008

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: E-NARAVA Interaktivni atlas habitatov in vrst na izbranih območjih Slovenije: e-izobraževanje za ohranjanje narave, doc. dr. Drago Bokal, 2008

Golf Istra d.o.o.: Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov ter popis flore in favne (segment: ptice) za območje predvidenega golf igrišča na lokaciji krog nad Sečovljamiprimerjalna študija z lokacijo Sečovlje, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008

Institut za ekološki inženiring d.o.o.: Naravovarstveno vrednotenje projekta ureditve GO_KART poligona in golf igrišča pri Lendavi na osnovi kartiranja habitatnih tipov in flore, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008

Mestna občina Maribor: Floristična in vegetacijska analiza ter popis ptic Mariborskega otoka, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008-2009

Ministrstvo za šolstvo in šport in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: CRP Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji, V5-0427, prof. dr. Ivan Gerlič, 2008-2011

Ministrstvo za šolstvo in šport in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: CRP DIDIKTAanaliza in razvoj didaktike uporabe IKT pri poučevanju in učenju, V5-0425, prof. dr. Blaž Zmazek , 2008-2010

Ministrstvo za šolstvo in šport in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: CRP Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin, V5-0424, prof. dr. Marko Marhl, 2008-2010

Elektro Primorska d.d.: Analiza kakovosti napovedovanja porabe električne energije, doc. dr. Drago Bokal, 2008-2009

Ministrstvo za okolje in prostor: Izdelava dopolnitve osnutka poročilo po Direktivi o pticah za obdobje 2005-2007, prof. dr. Franc Janžekovič, 2008

Elektroinštitut Milan Vidmar: Matematična formalizacija modela stroškov zamašitev, doc. dr. Drago Bokal, 2008

Elektroinštitut Milan Vidmar: Nadgradnja avkcijskih metod za alokacijo čezmejnih prenosnih kapacitet v CEE regiji, doc. dr. Drago Bokal, 2008 – 2009

Ministrstvo za šolstvo in šport, vir: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013, projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc, operacija OP 13.2.3.1.12.0001,  prof. dr. Ivan Gerlič, 2008 – 2012

Srednja šola Slovenska Bistrica, vir: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt: E-vadnica za fiziko 1, dr. Igor Pesek, 2009-2010

Srednja šola Slovenska Bistrica, vir: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt: E-vadnica za fiziko 2, dr. Igor Pesek, 2009-2010

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.: Vzorčenje in vegetacija na izbranih sipinah Drave med Mariborom in Ptujem, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2009

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.: Kartiranje habitatnih tipov za območje Slovenske Gorice, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2009

Unitur d.d., Zreče: Analiza travniške vegetacije in smernice za sanacijo tekaške steze na Rogli, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2009

Roto podjetje za predelavo in trženje d.o.o., vir: Evropski socialni sklad Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013: Inovativno izkoriščanje energije vetra z malimi vetrnimi elektrarnami za individualno rabo, doc. dr. Mitja Slavinec, 2009-2010

Ministrstvo za okolje in prostor: Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije za območja: Banjščice in Mura, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2009-2010

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, vir:iz finančnega prispevka s strani Norveškega finančnega mehanizma 2004-2009, projekt: Naravoslovno izobraževalni center za trajnostni razvoj« SI0039, prof. dr. Nataša Vaupotič, 2008 – 2011

Mestna občina Maribor: Izdelava načrta za izvedbo učne poti na Mariborskem otoku, dr. Mitja Kaligarič, 2010

Znanstvenoraziskovalni center SAZU: vir: Ministrstvo za okolje in prostorKartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije za območja: Kras, Vremščica, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2010-2011

Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., Maribor: Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov in ptičev na izbranih območjih Občine Lendava,dr. Mitja Kaligarič, 2010

PIA d.o.o., Velenje, vir: Ministrstvo za šolstvo in šport, projekt: Pogodba o izvedbi storitev v zvezi s pripravo in izvedbo projekta Informatizacija šolstva, dr. Igor Pesek, 2010-2011

Zavod RS za varstvo narave, vir:finančni mehanizem Evropske unije LIFE+, projekt: POPISI ZAČETNEGA STANJA HABITATNIH TIPOV IN CILJNE VRSTE LOESLEJEVE GREZOVKE (Liparis loeselli) TER PROUČEVANJE VPLIVOV PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA VEGETACIJO NA PROJEKTNIH PILOTNIH OBMOČJIH ZELENCI, PLANIK VRHE, MURAPETIŠOVCI IN BARJA NA POHORJU ZA IZVEDBO PROJEKTA Z NASLOVOM: VARSTVO IN UPRAVLJANJE SLADKOVODNIH MOKRIŠČ V SLOVENIJI, WETMAN 2011-2015, LIFE+ Narava, LIFE09 NAT/SI/000374 ZA 3. SKLOP: PROJEKTNO PILOTNO OBMOČJE Pohorje, doc. dr. Sonja Škornik, 2011-2014

Zavod RS za varstvo narave, vir:finančni mehanizem Evropske unije LIFE+, projekt: POPISI ZAČETNEGA STANJA HABITATNIH TIPOV IN CILJNE VRSTE LOESLEJEVE GREZOVKE (Liparis loeselli) TER PROUČEVANJE VPLIVOV PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA VEGETACIJO NA PROJEKTNIH PILOTNIH OBMOČJIH ZELENCI, PLANIK VRHE, MURAPETIŠOVCI IN BARJA NA POHORJU ZA IZVEDBO PROJEKTA Z NASLOVOM: VARSTVO IN UPRAVLJANJE SLADKOVODNIH MOKRIŠČ V SLOVENIJI, WETMAN 2011-2015, LIFE+ Narava, LIFE09 NAT/SI/000374 ZA 2. SKLOP: PROJEKTNO PILOTNO OBMOČJE Mura-Petišovci, doc. dr. Sonja Škornik, 2011-2014

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: projekt št. V4-1128 Ohranjanju biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranitvenih semenskih mešanic v okviru CRP Zagotovimo.si hrano za jutri, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2011-2013

Zavod RS za šolstvo, vir: Ministrstvo za šolstvo in šport in ESS sredstva, Pogodbasodelovanju za izvedbo projekta E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, dr. Igor Pesek, 2012-2013

Rotis d.o.o., Trzin, projekt: Računski model za določitev dobe trajanja velikih aksialnih valjčnih ležajev, prof. dr. Srečko Glodež, 2011-2013

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: projekt mOIDom – Mobilna okoljska izkaznica doma, prof. dr. Drago Bokal, 2012-2013, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo, Solkan, koordinator projekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: projekt CORE@UM (Center za Odprte inovacije in RaziskavE UM), doc. dr. Marko Gosak , 2013-2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: projekt  Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, prof. dr. Boris Aberšek, 2013-2015

ERICo d.o.o., Velenje, Pogodba o izvedbi kartiranja in vrednotenja habitatnih tipov na severni in južni trasi daljnovoda Beričevo – Divača, dr. Mitja Kaligarič, 2013-2015

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Izdelava kratkega ekspertnega mnenja o sestavi in stanju poplavnih gozdov na izlivnem delu Žabjaka in Pesnice ter sotočjem Pesnice ter Sejance, dr. Mitja Kaligarič, 2014-2015

Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Maribor, UM izvajalec, FNM UM sodelujoča, Pogodba o sodelovanju za sodelovanje v projektu »Izgradnja pilotskega reaktorja sušenja in razkuževanja komunalnega in/ali industrijskega mulja iz čistilnih naprav«, dr. Andrej Šorgo, 2014

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: projekt SINTESIS –  E-storitev in mobilna aplikacija za klasifikacijo, vrednotenje, integracijo, migracijo in varovanje SAAS aplikacij sintesis, prof. dr. Drago Bokal, 2013, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana koordinator projekta

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: Kartiranje habitatnih tipov 2014/15, območja: Dravinjska dolina (del), Reka 2, Mrzlica, Razbor in zahodni Kozjak, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2014-2015

Cinkarna Celje: Izvedba analiz za Cinkarno Celje, doc. dr. Janja Trček 2013, 2014, 2015

SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o.: Izvedba konzultacij pri naročnikovi implementaciji modelov napovedovanja prevzema električne energije iz distribucijskega omrežja, prof. dr. Drago Bokal 2014, 2015

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.: Konzultacije pri izdelavi podatkovne in analitične infrastrukture za vpeljavo bonitetnega modela strank v poslovni proces, prof. dr. Drago Bokal 2015-2016

Slovenske železnice d.o.o.: Svetovanje pri vodenju in nadziranju projekta prenove informacijskega sistema, prof. dr. Drago Bokal 2015-2018

Služba vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, program sofinanciran s strani finančnega mehanizma ERP 2009-2014: Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, »Gorički travniki«, prof. dr. Sonja Škornik, 2015-2016

Elektroinštitut Milan Vidmar: Nadgradnja statističnih metod za kratkoročno napovedovanje proizvodnje sončnih elektrarn, prof. dr. Drago Bokal 2016

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, projekt sofinanciran s strani EU Program LIFE: LIFE TO GRASSLANDS, doc. dr. Sonja Škornik, 2016-2020

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.: Nadgradnja bonitetnega modela in analitika dinamike učinkovitosti strank, prof. dr. Drago Bokal 2016-2017

Ministrstvo za okolje in prostor: Kartiranje habitatnih tipov 2016/18, območje doline Vipave (FNM podizvajalec, izvajalec ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija), prof. dr. Mitja Kaligarič, 2016-2018.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: projekt  Inovativna pedagogika 1:1, prof. ddr. Boris Aberšek, 2017-2022 (poslovodeči partner v konzorciju: Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Škofijska gimnazija)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: projekt  NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost), doc. dr. Robert Repnik, 2017-2022 (poslovodeči partner v konzorciju: Zavod RS za šolstvo)

IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o.: Optimizacija merilca za uporabo fluorescenčnih senzorjev in preučitev možnosti za uporabo merjenja fluorescence klorofila, izr. prof. dr. Nina Šajna, 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: projekt  PIKT.UM (PedagoškiIKT na UM), doc. dr. Igor Pesek, 2017-2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (Podjetnost v gimnaziji) , doc. dr. Milan Svetec, 2018-2022 (poslovodeči partner v konzorciju: Zavod RS za šolstvo)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: CRP Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve, V4―1825, na FNM red. prof. dr. Andrej Šorgo, 2018―2021

Krajinski park Goričko, projekt sofinanciran s strani EU Evropski sklad za regionalni razvoj: Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina, izr. prof. dr. Sonja Škornik, 2018-2019 in l. 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: projekt Inovativno učenje in poučevanje v visoške šolstvu (INOVUP), izr. prof. dr. Robert Repnik, 2018-2022 (poslovodeči partner v konzorciju: Univerza v Ljubljani)

Javni zavod Krajinski part Ljubljansko barje: Kartiranje izbranih delov narave I. varstvenega območja Krajinskega parka Ljubljansko barje in  Vzpostavitev sistema monitoringa izbranih delov narave I. varstvenega območja KPLB, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2018-2019.

Občina Črnomelj: projekt Kartiranje habitatnih tipov, inventarizacije flore, izbranih vrst metuljev in naravovarstveno vrednotenje na območju KP Lahinja v okviru aktivnosti projekta »Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi«, operacija ja sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), doc. dr. Igor Paušič, 2019

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Analiza podatkov za nadomestila ZZZS v letih 2013-2019 in izdelavi napovednega modela, red. prof. dr. Blaž Zmazek, 2019-2020

Agencija Replike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: projekt Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev, izr. prof. dr. Sonja Škornik, 2020-2023 (vodilni partner v konzorciju: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna) – Povezava na spletno stran

Mestna občina Maribor, projekt v okviru Interreg Alipne Spice projekta ALPTREES: projekt Inventarizacija invazivnih tujerodnih drevesnih in grmovnih vrst na območju Mestne občine Maribor, red. prof. dr. Mitja Kaligarič, 2020-2021

Zavod RS za varstvo narave, Storitve strokovnjaka za botaniko – v sklopu projekta »zaDravo« so naročene aktivnosti za izboljšanje stanja ohranjenosti vrste plazeča zelena (Apium repens) v ustreznih habitatih ob Dravi, projekt sofinanciran s strani EU Evropskega sklada za regionalni razvij in RS, doc. dr. Nataša Pipenbaher 1.9.2020 do 31.12.2022

ZRS KOPER (partner v projektu ECO-SMART Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020) , Izvedba nalog v okviru projekta ECO-SMART, delovnega sklopa (ds) 3.2,, izr. prof. dr. Danijel Ivajnšič, 2021

Inštitut Jožef Stefan, Mikrobiološke analize biofilmov na nanostrukturiranih vzorcih, prof. dr. Janja Trček,  2021

 

MEDNARODNI PROJEKTI

Projekti, ki so se izvajali oz se izvajajo  na FNM UM  so:

Leonardo da Vinci: Parents: training most powerful supporters and guiders for disabled people, SI/05/B/F/PP-176006, prof. dr. Boris Aberšek, 2005-2007

Evropska komisija Evropske unije: Researchers’ Night of Slovenia Researchers’ life in Slovenia, R&D IN SI, 044829, 2006

Evropska komisija Evropske unije, 7.OP: research explosion, RE 228755, 2008

Evropska komisija Evropske unije, 7.OP: Researchers for the Future, 245004 RESTURE,  2009

Urad COST v Bruslju, COST mreža: Cryopreservation of crop species in Europe, COST ACTION 871, 2009-2010, doc. dr. Jana Ambrožič Dolinšek

ARRS, mednarodno sodelovanje s Poljsko: Prostorsko modulirane faze v novih mezogenih materialih BI-PL/08-09-015, prof. dr. Nataša Vaupotič, 2008-2009

ARRS mednarodno sodelovanje z  Italijo: Strukture, sile in navori v mehkih sistemih BI-IT-05-08-002, prof. dr. Samo Kralj, 2006-2009

ARRS, mednarodno sodelovanje s Srbijo in Črno goro: Študij na daljavo na  področju računalniško podprtega matematičnega izobraževanja BI-CS/06-07-038, prof. dr. Dušan Pagon, 2006-2008

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Hrvaško: Princip maksimalne produkcije entropije in mreže biokemijskih reakcij v celicah BI-HR/07-08-022, prof. dr. Milan Brumen, 2007-2008

ARRS, mednarodno sodelovanje s Francijo: Modeliranje kalcijeve signalizacije in kontrakcije gladkih mišičnih celic dihalnih poti na nivoju celice in tkiva: vloga dekodacije kalcijevih signalov, celična variabilnost in medcelična sklopitev BI_FR-07-PROTEUS-017, prof. dr. Marko Marhl, 2007-2008

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Hrvaško: Dinamična trdnost toplotno rezanih elementov konstrukcij BI-HR/09-10-033, prof. dr. Srečko Glodež, 2009-2010

ARRS, mednarodno sodelovanje s Francijo: Razdalje, struktura in kartezični produkti grafov BI-FR/10-11-proteus-008, prof. dr. Boštjan Brešar, 2010-2011

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Izbrana poglavja teorije grup in teorije kontinuumov BI-RU/10-11-011, prof. dr. Joso Vukman

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Srbijo, Zakonitosti algebrskih struktur BI-SR/10-11-024, prof. dr. Joso Vukman

ARRS, mednarodno sodelovanje z Romunijo, Molekularno modeliranje in topološka karakterizacija zelo organiziranih nanostruktur s preštevalnimi polinomi BI-RO/10-11-001, prof. dr. Sandi Klavžar

ARRS, mednarodno sodelovanje s Češko, Računski model za določitev nosilnosti velikih aksialnih ležajev BI-CZ/10-11-013, prof. dr. Srečko Glodež

ARRS, mednarodno sodelovanje s Poljsko, Tekočekristalne faze s kovinskimi nanodelci BI-PL/10-11,  prof. dr. Nataša Vaupotič

ARRS, mednarodno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, Posplošene inverzne limite BI-USD/11-12-049, doc. dr. Iztok Banič

ARRS, mednarodno sodelovanje s Kraljevino Dansko, Optimizacije operacij v skladiščih BI-DK/11-12-014, prof. dr. Blaž Zmazek

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Indijo, Odvajanje in sorodne preslikave v kolobarjih in algebrah BI-IN/10-12-007, prof. dr. Joso Vukman

Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Program za Srednjo Evropo: HABIT-CHANGE, Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas, 2CE168P3, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2010-2013

Evropska znanstvena fundacija: EUROCORES program Graphs in Geometry and Algorithms (EuroGIGA), CRP projekt Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete structures and applications in science (GReGAS), prof. dr. Sandi Klavžar, 2011-2014

Evropska komisija Evropske unije, 7.OP: projekt RUSH (Research Rush), 2010

ARRS, mednarodno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, Interaktivno elektronsko učenje matematike v kulturnem kontekstu narodov Slovenije in Bosne in Hercegovine, BI-BA/12-13-023, prof. dr. Blaž Zmazek

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Identitete v kolobarjih in algebrah, kombinatorične strukture in končne grupe, BI-RU/12-13-017, prof. dr. Joso Vukman

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Stabilizacija in tvorba topoloških defektov v mehkih materialih: nove strukture in aplikacije BI-RU/12-13-013, prof. dr. Samo Kralj

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Francijo, Grafovska dominacija, BI-FR/13-14-PROTEUS-003, prof. dr. Boštjan Brešar

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Argentino, Grafovski operatorji in produkti BI-AR/12-14, prof. dr. Boštjan Brešar

Evropska komisija, 7.OP, MARIE CURIE, International research staff exchange scheme, partnerstvo na projektu Dynamical systems and their applications – DynSysApll, prof. dr. Dušan Pagon, 2012 – 2016

Air Force, ZDA, Nanoparticle controlled soft complex structures with topological defects, prof. dr. Samo Kralj, 2012 – 2013

Trilateralno sodelovanje Slo-BiH-Albanija, RP Bio Div Neuropterida Balkan – ALBH 2013, prof. dr. Dušan Devetak, 2013 – 2014

LLP, LdV, DESYODIP – Developing skills of young disabled people, prof. dr. Boris Aberšek, 2013 – 2015

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Vzajemni vpliv UV obsevanja in nanodelcev na strukturne prehode v ograjenih tekočih kristalih, BI-RU/14-15-020, prof. dr. Samo Kralj

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Končne grupe in z njimi povezane kombinatorične strukture, BI-RU/14-15-042, prof. dr. Iztok Banič

ARRS, mednarodno sodelovanje s Francijo, Planirana celična polarnost endotelija ter struktura in funkcionalnost vaskularne mreže v normalnih pogojih in v primeru ishemije, BI-FR/15-16-PROTEUS-006, prof. dr. Marko Marhl, 2015-2016

Projekt ERASMUS+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva, št.2015-1-TR01-KA201-022247: Intelligent Serious Games for Social and Cognitive Competence (ISG for Competence), red. prof. ddr. Boris Aberšek, 2015-2018.

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Dve dimenzionalne urejene plasti : osnove in aplikacije, BI-RU/16-18-024, prof. dr. Samo Kralj

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Simetrije v grafih in drugih sorodnih strukturah, BI-RU/16-18-045, doc. dr. Marko Jakovac

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Prehodi v nematičnih kapljicah pod vplivom nanodelcev in UV svetlobe, BI-RU/16-18-044, doc. dr. Robert Repnik

Projekt ERASMUS+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva št. 2016-1-ES01-KA201-025485: Creating Online Materials & Products At STEM Subjects (COMPASS),  doc. dr. Igor Pesek, 2016-2018

Projekt ERASMUS+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva št. 2017-1-TR01-KA203-046578 Increasıng The Competency of Computer Science Teaching Undergraduates On Coding Education – EDUCODE,  doc. dr. Igor Pesek, 2017-2019

ARRS, mednarodno sodelovanje s Francijo Program PROTEUS, Topološki defekti in nanodelci, BI-FR/18-19-PROTEUS-008, red. prof. dr. Samo Kralj

ARRS, mednarodno sodelovanje s Francijo Program PROTEUS, Razdaljno pogojena in igralna barvanja grafovskih produktov, BI-FR/18-19-PROTEUS-011, red. prof. dr. Boštjan Brešar

Projekt ERASMUS+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva, št.2016-2-TR01-KA205-036001: Green Energy Skills for Youth, red. prof. ddr. Boris Aberšek, 2017-2018

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Srbijo, Modeliranje oscilatornih sistemov v kemiji, fizikalni kemiji in biologiji, BI-RS/18-19-024, red. prof. dr. Valerij Romanovskij

Projekt ERASMUS+ Support for Policy Reform št.2018-222/001-001: DEVELOPMENT OF MANAGERIAL AND ENTREPRENEURIAL SKILLS OF YOUNG ECO-FARMERS VIA JOINT VET CURRICULA, ENHANCED QUALIFICATION PROFILE, ASSESSMENT STANDARD AND SUSTAINABLE COOPERATION SYNERGIES – ECOFAR, red. prof. ddr. Boris Aberšek, 2018-2020. http://www.ecofarm-manager.eu/

Služba Vlade Repblike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropskih sklad za regionalnih razvoj INTERREG Slovenija – Hrvaška: projekt Kaštelir: št. SLO-HR444 Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja , red. prof. dr. Mitja Kaligarič, 2018-2021 (poslovodeči partner: Občina Komen)

Projekt ERASMUS+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva št. 2018-1-DE01-KA203-004268 Improving Tools for E-assessment in Maths and Science – ITEMS, doc. dr. Igor Pesek, 2018-2021

Projekt ERASMUS+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva, št. 2018-1-TR01-KA201-059459: Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling – SESHOME, red. prof. ddr. Boris Aberšek, 2018-2021. http://www.seshome.org/

ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusko federacijo, Končne grupe, njihovi grafi in z njimi povezane geometrije, BI-RU/19-20-048, doc. dr. Mateja Grašič

ARRS, mednarodno sodelovanje z Madžarsko, Vzpon in propad navadnega hrčka, BI-HU/19-20-009 doc. dr. Danijel Ivajnšič

ARRS, mednarodno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, Razdalje in barvanja v regularnih grafih, BI-US/18-20-095, izr. prof. dr. Marko Jakovac

ARRS, mednarodno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, Lastnosti fiksne točke in posplošene inverzne limite, BI-US/19-21-101, doc. dr. Matevž Črepnjak,

ARRS, mednarodno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, Posplošeni inverzni sistemi, BI-US/19-21-104, red. prof. dr. Iztok Banič.

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Avstrijo, Topološki deskriptorji in entropije v omrežjih, BI-AT/20-21-001,  dr. Niko Tratnik.

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Hrvaško, Stanje degradiranosti gozdnih fragmentov znotraj kmetijske krajine Dravske ravnine od Maribor do Čakovca, BI-HR/20-21-047  izr. prof. dr. Nina Šajna.

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Hrvaško, Trajnostno varovanje biodiverzitete kot cilj izobraževanja, BI-HR/20-21-015  red. prof. dr. Andrej Šorgo.

ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Srbijo, Vloga filogenije in ekologije pri strukturi vzorcev variabilnosti spodnje čeljustnice in lobanje pri miših rodu Apodemus (Muridae, Rodentia), BI-RS/20-21-011, doc. dr. Tina Klenovšek

 ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Srbijo, Raziskovanje molekulskih nanostruktur z uporabo teorije grafov, BI-RS/20-21-001, doc. dr. Niko Tratnik

ARRS, mednarodno sodelovanje s Črno goro, Raziskovanje dodane vrednosti uvajanja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij v črnogorsko in slovensko izobraževanje, BI-ME/21-22-019, red. prof. dr. Andrej Šorgo.

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v šolskem izobraževanju; št. 2019-1-TR01-KA201-077328; Mediators and Peacemakers against Peer Victimization – MEPEV; red. prof. ddr. Boris Aberšek, 2019-2021

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v šolskem izobraževanju; št. 20-201-075989; Professionals’ Media Empowerment through Educational Suitability – PROMETHEUS; doc. dr. Igor Pesek, 2020-2022

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v šolskem izobraževanju; št. 2020-1-TR01-KA201-093736; Enhancement of STEAM Teachers’ Discipline-Specific Pedagogies through Robotic and Coding Curriculum Embedded in Online Environment – ROBOCODE; doc. dr. Igor Pesek, 2020-2022

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju; št. 2020-1-DE01-KA203-005671; Teaching Standard STEM Topics with a Key Competence Approach – STEMkey; red. prof. dr. Andrej Šorgo, 2020-2023

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik; št. 626154-EPP-1-2020-2-FR-EPPKA3-PI-POLICY; Artificial Intelligence for and by Teachers – AI4T; doc. dr. Andrej Flogie; 2021-2024

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik; št. 626134-EPP-1-2020-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY; Virtual Innovation and Support Networks for Teachers – VALIANT; doc. dr. Andrej Flogie; 2021-2024

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju; št. 2020-1-SI01-KA226-SCH-093604; Educational eXplanations and Practices in Emergency Remote Teaching – EXPERT; doc. dr. Igor Pesek, 2021-2023

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v šolskem izobraževanju; št. KA201-54AF5B8B-EN; SELFIE Digital Schools Academy – SELFIE-DSA; doc. dr. Andrej Flogie; 2020-2022

Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 2 Strateška partnerstva za digitalno pripravljenost v izobraževanju na področju šolskega izobraževanja; št. 2020-1-TR01-KA226-SCH-097822; Modules and Applications for Increasing the School Success of Students with an Innovative Digital School Model; prof. ddr. Boris Aberšek; 2021-2023

 

ŠTUDENTSKI PROJEKTI

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (delno sredstva ESS) program »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, UM prijavitelj, FNM UM nosilka projektov:

Reševanje problemov aplikacij grajenih s HTML5 in JavaScript, partner ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o.,1.4.2014 – 30.9.2014

Mikrobiota v industrijski proizvodnji kisa in njen vpliv na črevesne epitelijske celice, partner Šampionka d.o.o., 17.3.2014 – 30.9.2014

Nadgradnja spletne in mobilne aplikacije mOIDom – mobilna okoljska izkaznica doma, partner COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d., 1.4.2014 – 30.9.2014

Privzem težkih kovin v kulturo različnih vodnih rastlin in njihova uporaba v strupenostnih testih, partner ERICo Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., 1.4.2014 – 30.9.2014

Projektiranje elementov avtomatskih drsnih vrat za prehod ljudi, partner Doorson, d.o.o.in sodelujoča FS UM,  1.4.2014 – 30.9.2014

Razvoj koncepta poroznih aluminijastih nosilnih elementov lahkih mobilnih konstrukcij, partner Kreativni aluminij d.o.o.in sodelujoča FS UM, 17.3.2014 – 30.9.2014

Projektiranje mini vetrne elektrarne z vertikalnim rotorjem, partner Kovinoplastika Štefan Pavlinjek s.p.  in sodelujoča FS UM,  1.4.2014 – 30.9.2014

Ohranjanje ekoloških in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme, , nosilec FKBV UM, partner FNM UM, 1.4.2014 – 30.9.2014

Razvoj numeričnih in fizikalnih modelov za virtualno vrednotenje osebne zaščitne opreme, partner FS UM in Titera tehnično inovativne tehnologije d.o.o ter Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija – PAZU, 1.2.2015 – 31.7.2015

Posodobitev postopkov konstruiranja proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij, partner FS UM in FEM CONSULTING projektiranje, inženiring, računalništvo d.o.o, 1.2.2015 – 31.7.2015

Preiskovanje sestave in lastnosti ocetnokislinske mikrobiote z metodo DHPLC in optično pinceto, partner Šampionka d.o.o. in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), 1.2.2015 – 31.7.2015

Proučitev vpliva težkih kovin in fitoremediacijski potencial nekaterih potencialno primernih rastlin, partner ERICo Inštitut za ekološke raziskave d.o.o, 1.2.2015 – 31.7.2015

Osveščanje potrošnikov kot družbeno odgovoren pristop k promociji zelenih produktov in storitev, partner COSYLAB d.d. in Osnovna šola Radlje ob Dravi, 1.2.2015 – 31.7.2015

Povečanje sprejetosti in uporabe interaktivnih vsebin na pametnih napravah, nosilec FERI UM, partner FNM UM, 1.2.2015 – 31.7.2015

24-08-1 Preiskovanje strukture mikrobiote z namenom izboljšanja industrijske proizvodnje kisa, nosilec FNM UM, partner FKBV UM, APIS-VITA družba za proizvodnjo d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), 1.3.2017-31.7.2017,

24-08-2 Napovedovanje proizvodnje sončnih elektrarn, nosilec FNM, partner Bintegra, svetovanje in IT rešitve, D.O.O., ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, 1.3.2017-31.7.2017,

24-08-4 Preučevanje tekstilnih sistemov za ogrevanje človeka v hladnem okolju, nosilec FNM UM, partner FERI UM, ROTO SLOVENIJA d.o.o, Pomurska izobraževalna fundacija PIF, 1.3.2017-31.7.2017,

24-08-5 Razvoj numeričnih modelov za optimizacijo inovativnih materialov pametnih fasad, nosilec FNM UM, partner FERI UM, ROTO SLOVENIJA d.o.o, Pomurska izobraževalna fundacija PIF, 1.3.2017-31.7.2017,

24-15-4 Razvoj in validacija naprstnega pulznega pletizmografa za uporabo v izobraževanju, raziskovanju in klinični praksi, nosilec MF UM, partner FNM UM, FERI UM, BIOMETRIKA, upravljanje računalniških naprav in sistemov, d.o.o., 1.3.2017-31.7.2017,

24-15-5 Simulator fizioloških in patofizioloških stanj v človeškem telesu, nosilec MF UM, partner FNM UM, Percipio, razvoj in prodaja storitev, d.o.o., 1.3.2017-31.7.2017

Preučevanje pametnih tekstilnih izdelkov za uporabo v hladnem okolju, nosilec FNM UM, partnerja TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o. in Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija, 1. 4. 2018 – 31. 8. 2018.

Razvoj in evalvacija orodja za podporo uveljaviteljem kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP), nosilec FNM UM, partnerja FF UM in TESS Tehnično projektiranje in svetovanje, 1. 4. 2018 – 31. 8. 2018.

Preiskovanje zunajceličnih polisaharidov ocetnokislinskih bakterij kot prehranskih dodatkov za podaljševanje obstojnosti živil, nosilec FNM UM, partnerja FKKT UM in Mlinotest Živilska industrija d.d., 1. 3. 2018 – 31. 7. 2018.

Vpeljava biotestov za analizo hormonskega statusa tujerodnih rastlin in vpliv tega statusa na invazivnost, nosilec FNM UM, partner Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., 1. 4. 2018 – 31. 8. 2018.

Proučevanje senzoričnih tekstilij z vidika merilnih instrumentov, nosilec FNM UM, partner TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o., 1. 3. 2019 – 31. 7. 2019.

Preučevanje in razvoj pametnega tekstilnega izdelka, nosilec FNM UM, partner TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o., 1. 3. 2020 – 31. 7. 2020.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (delno sredstva ESS) program »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist«, UM prijavitelj, FNM UM nosilka projektov:

Svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov 2 – spletna aplikacija za pomoč uporabnikom, nosilec FNM UM, partner Lektorsko društvo Slovenije, 1. 3. 2020 – 30. 6. 2020.

PROJEKTI, KI VZPODBUJAJO INTERNACIONALIZACIJO VISOKEGA ŠOLSTVA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (delno sredstva ESS), UM izvajalec, FNM UM sodelujoča: Internacionalizacija – steber razvoja UM, 1.3.2014 – 30.06.2015