Študijski program Predmetni učitelj

Usmeritev Izobraževalna kemija in

 

Obvezna izbirna usmeritev Izobraževalna kemija

Z opravljeno Obvezno izbirno usmeritvijo Izobraževalna kemija študent pridobi 122 ECTS, od tega 15 ECTS z izbirnimi predmeti.

 

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Splošna kemija obvezni I. Ban 45 15 60 120 180 300/10
2 Skupni strokovni predmet 1 1) izbirni 45 30 37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6) 2)
Skupaj 90 15 90 172,5 (195) 217,5 (285) 390/13 (480/16)

1) Študentje študijskega programa Predmetni učitelj, ki so poleg Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna kemija izbrali še Obvezno izbirno usmeritev  Izobraževalna matematika, za skupni strokovni predmet 1 izberejo iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika (glej tabelo spodaj: Skupni strokovni predmeti 1. letnika) predmet Osnove računalništva, vsi ostali študentje iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika izberejo predmet Matematika.

2) Predmet je v celoti vreden 6 ECTS. Vsaka izmed Obveznih izbirnih usmeritev  prispeva 3 ECTS.

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
3 Anorganska kemija obvezni I. Ban 45 15 60 60 120/4
4 Analizna kemija 1 obvezni M. Finšgar 45 60 105 75 180/6
5 Skupni strokovni predmet 1 3) izbirni 45 30 37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6) 2)
Skupaj 135  15 30 60 202,5 (240) 187,5 (240) 390/13 (480/16)

2) Predmet je v celoti vreden 6 ECTS. Vsaka izmed Obveznih izbirnih usmeritev  prispeva 3 ECTS.

3) Študentje študijskega programa Predmetni učitelj, ki so poleg Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna kemija izbrali Obvezno izbirno usmeritev Izobraževalna biologija ali Izobraževalna matematika ali Izobraževalno računalništvo ali Izobraževalna tehnika, za skupni strokovni predmet 2 iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika (glej tabelo spodaj: Skupni strokovni predmeti 1. letnika) izberejo predmet Fizika. Študentje študijskega programa Predmetni učitelj, ki so poleg Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna kemija izbrali Obvezno izbirno usmeritev Izobraževalna fizika, za skupni strokovni predmet 2 iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika izberejo predmet Osnove tehnike in tehnologije.

Skupni strokovni predmeti 1. letnika

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Fizika A. Fajmut 30 30 15 75 105 180/6
2 Kemija M. Kristl 45 30 75 105 180/6
3 Matematika M. Jakovac 45 30 75 105 180/6
4 Osnove računalništva A. Taranenko 30 45 75 105 180/6
5 Osnove tehnike in tehnologije B. Aberšek,
S. Glodež
30 15 30 75 105 180/6
6 Ekologija N. Šajna 30 15 15 60 120 180/6

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
6 Analizna kemija 2 obvezni M. Finšgar 45 30 75 105 180/6
7 Organska kemija 1 obvezni P. Krajnc 45 45 75 120/4
Skupaj 90 30 120 180 300/10

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
8 Organska kemija 2 obvezni P. Krajnc 45 60 105 75 180/6
9 Laboratorijske tehnike obvezni N. Golob 10 15 25 50 70 120/4
10 Strokovni izbirni predmet 1 4) izbirni 15 15 30 60 90/3
Skupaj 70 15 100 185 205 390/13

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Fizikalna kemija 1 obvezni U. Bren 60 60 90 150/5
12 Didaktika kemije 1 obvezni N. Golob 30 15 50 95 115 210/7
13 Strokovni izbirni predmet 2 5) izbirni 15 15 30 60 90/3
Skupaj 105 15 65 185 265 450/15

5) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 2. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1. ali 2. letniku študija. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se bo predmet izvajal v zmanjšanem obsegu.

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
14 Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 1 obvezni N. Golob 3* 4* 7 113 120/4
15 Fizikalna kemija 2 obvezni U. Bren 30 15 60 105 135 240/8
16 Pedagoško didaktični predmet 6) izbirni 45 45 90/3
Skupaj 30 18 64 157 293 450/15

* Individualno delo učitelja glede na posameznega študenta.

6) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora pedagoško didaktičnih izbirnih predmetov, ki so zbrani v naboru izbirnih predmetov v predmetniku Obveznega splošno pedagoškega modula, oziroma iz nabora pedagoško didaktičnih predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga še niso poslušali. Če bo število študentov pri izbirnem predmetu manj kot 10, se bo predmet izvajal v zmanjšanem obsegu. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru pedagoško didaktičnih izbirnih predmetov.

 

4. LETNIK, sedmi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
17 Polimerna kemija obvezni P. Krajnc 30 30 60 30 90/3
18 Didaktika kemije 2 obvezni N. Golob 25 25 40 90 90 180/6
19 Eksperimenti 1 obvezni M. Kristl 25 35 60 120 180/6
Skupaj 80 25 105 210 240 450/15

 

4. LETNIK, osmi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
20 Pregled tehnologij obvezni M. Leitgeb 60 15 75 105 180/6
21 Eksperimenti 2 obvezni N. Golob 15 15 30 60 90 150/5
22 Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 2 obvezni N. Golob 3* 4* 7 113 120/4
Skupaj 75 18 49 142 308 450/15

* Individualno delo učitelja glede na posameznega študenta.

 

5. LETNIK, deveti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
23 Kemijska izobraževalna komunikacijska tehnologija obvezni M. Krajnc 30 30 60 150 210/7
24 Projektno delo v kemiji obvezni N. Golob 15 15 30 150 180/6
Skupaj 45 45 90 300 390/13

 

Izbirni predmeti Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna kemija

Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10 % kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta.

 

1. Sklop strokovnih izbirnih predmetov:

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Osnove okoljske kemije P. Krajnc 15 15 30 60 90/3
2 Kemijsko računanje 2 M. Krajnc 20 10 30 60 90/3
3 Izbrana poglavja v analizni kemiji M. Kolar 15 15 30 60 90/3
4 Bio- in farmacevtska tehnika M. Leitgeb 15 15 30 60 90/3

2. Sklop strokovnih izbirnih predmetov:

Št. Predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Kemija materialov P.Krajnc /
M. Drofenik
20 10 30 60 90/3
2 Koordinacijska kemija M. Kristl 20 10 30 60 90/3
3 Organska sinteza P. Krajnc 15 15 30 60 90/3

 

IZVEDBENI PREDMETNIK – Sklep senata 19. 12. 2017

Zadnja sprememba: 22. 01. 2015