Pedagoški enopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna tehnika

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2014-2015

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Didaktika tehnike I obvezni B. Aberšek 30 20   20             70 140 210/7
2 Modeliranje in konstruiranje obvezni S. Glodež 30 20   20             70 140 210/7
3 Robotika v tehniki obvezni N. Muškinja 30 15   15             60 120 180/6
4 Pedagogika obvezni M Pšunder 30 15                 45 75 120/4
5 Psihologija razvoja in učenja obvezni K. Bakračevič Vukman 30     30             60 120 180/6
  Skupaj     150 70   85             305 595 900/30

 

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
6 Sodobna gradiva in tehnologije obvezni B. Aberšek           30 15   15   60 120 180/6
7 Didaktični praktikum obvezni B. Aberšek           15 30 25     70 80 150/5
8 Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike I obvezni M. Ploj Virtič           30 6 1)   10 1)   46 194 240/8
9 Sodobni postopki dimenzioniranja obvezni

S. Glodež,

Z. Ren

          30 20   20   70 140 210/7
10 Didaktika 2) obvezni M. Ivanuš Grmek           30 15       45 75 120/4
  Skupaj               135 86 25 45   291 609 900/30

1) Individualno delo učitelja
2) Študentje, ki so na dodiplomskem študiju že poslušali predmete Psihologija razvoja in učenja, Pedagogika in Didaktika, morajo namesto teh izbrati druge predmete v obsegu 14 ECTS. Predmete lahko izbirajo z nabora »Didaktičnih izbirnih predmetov« znotraj obravnavanega študijskega programa.
 

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Didaktika tehnike II obvezni B. Aberšek 30 20   20             70 110 180/6
12 Elektrotehnika v energetiki in tehnologiji obvezni N. Muškinja 30 15   15             60 120 180/6
13 Inženirska pedagogika obvezni B. Aberšek 30 15   15             60 120 180/6
14 Vzdrževanje računalniške opreme obvezni A. Vesel 30 15   15             60 120 180/6
15 Izbirni predmet 2) 4) izbirni   15 15                 30 60 90/3
16 Didaktični izbirni predmet 3) 4) izbirni   15 15                 30 60 90/3
  Skupaj     150 95   65             310 590 900/30

2) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS iz nabora izbirnih predmetov pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika.
3) Študentje izberejo didaktični izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS iz nabora didaktičnih izbirnih predmetov pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika.
4)Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
17 Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike II obvezni M. Ploj Virtič           30 6 5)   10 5)   46 194 240/8
18 Izbirni predmet 6)9) izbirni             15 15       30 60 90/3
19 Didaktični izbirni predmet 7)9) izbirni             15 15       30 60 90/3
20 Magistrsko delo 8) obvezni               15       15 465 480/16
  Skupaj               60 51       121 779 900/30

5) Individualno delo učitelja
6) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS iz nabora izbirnih predmetov pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika.
7) Študentje izberejo didaktični izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS iz nabora didaktičnih izbirnih predmetov pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika.
8) Magistrsko delo mora biti zasnovano interdisciplinarno, tako da vsebuje strokovne (tehnične) vsebine ter pedagoško-didaktične vsebine. Skupno je magistrsko delo vrednosteno s 16 ECTS kreditnimi tičkami, pri čemer se v skupno kvoto pedagoško-didaktičnih vsebin na celotnem študijskem programu šteje 8 ECTS kreditnih točk.
9)Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.

 

Strokovni izbirni predmeti

Št. predmet nosilec   skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Gonila S. Glodež 15 15       30 60 90/3
2 Tehnična in tehnološka dokumentacija S. Glodež 15 15       30 60 90/3
3 Računalniško podprti merilni sistemi N. Muškinja 15 15       30 60 90/3
4 Modeliranje in identifikacije N. Muškinja 15 15       30 60 90/3
5 Energetika in okolje B. Aberšek 15 15       30 60 90/3
6 Osnove strukturiranega programiranja A. Vesel 15 15       30 60 90/3
7 Slojevite tehnologije I. Drstvenšek 15 15       30 60 90/3
8 Računalniško podprte tehnologije M. Ulbin 15 15       30 60 90/3
9 Strategije in metode vzdrževanja B. Aberšek 15 15       30 60 90/3

 

Didaktični Izbirni predmeti

Št. predmet nosilec   skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
10 Osnove  šolske ergonomije S. Fošnarič 15 15       30 60 90/3
11 Etika B. Borstner 15 15       30 60 90/3
12 Filozofija znanosti B. Borstner 15 15       30 60 90/3
13 Komunikacija in timsko delo B. Aberšek 15 15       30 60 90/3
14 Znanstveno pisanje B. Aberšek 15 15       30 60 90/3
15 Retorika in javno nastopanje M. Kordigel – Aberšek 15 15       30 60 90/3
16 Učne strategije M. Kordigel – Aberšek 15 15       30 60 90/3
17 Izbrana poglavja šolske discipline M. Pšunder 15 15       30 60 90/3
18 Psihologija za učitelje K. Košir 15 15       30 60 90/3
19 Informacijski management v izobraževanju M. Krašna 15 15       30 60 90/3
20 Spletne storitve v izobraževanju M. Krašna 15 15       30 60 90/3
21 Izdelava e-gradiv B. Aberšek 15 15       30 60 90/3
22 E-izobraževanje v tehniki I. Gerlič 15 15       30 60 90/3
23 Pedagoška komunikacija

M. Kordigel Aberšek,

B. Aberšek

15 15       30 60 90/3
24 Delo z učenci s posebnimi potrebami M. Schmidt 15 15       30 60 90/3

Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.

 

Zadnja sprememba: 6. 6. 2014