Univerzitetni študijski program prve stopnje Ekologija z naravovarstvom /EKNA/

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Matematika obvezni Jakovac 30 30 60 120 180/6
2 Fizika obvezni Fajmut 30 30 60 120 180/6
3 Kemija obvezni Kristl 45 30 75 105 180/6
4 Temelji splošne botanike obvezni Kaligarič 30 30 60 120 180/6
5 Analizna kemija v okolju obvezni Simonič 30 15 15 60 120 180/6
Skupaj 165 30 105 15 315 585 900/30

 

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrstapredmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
6 Splošna zoologija obvezni Klenovšek 45 45 90 90 180/6
7 Biokemija obvezni Trček 45 30 75 105 180/6
8 Sistematika in filogenija nižjih rastlin obvezni Škornik 30 30 60 90 150/5
9 Sistematika in filogenija višjih rastlin obvezni Kaligarič 45 30 30 105 105 210/7
10 Osnove okoljske kemije obvezni Krajnc 30 10 30 5 75 105 180/6
Skupaj 195 10 165 35 405 495 900/30

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrstapredmeta nosilec semester skupajorg. ur sam. deloštudenta skupajure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Sistematika in filogenija nevretenčarjev obvezni Devetak 45 30 15 90 120 210/7
12 Sistematika in filogenija vretenčarjev obvezni Janžekovič 30 30 60 90 150/5
13 Osnove ekologije in ekologija živali obvezni Šajna 60 15 15 90 150 240/8
14 Geologija s paleontologijo obvezni Dolinar 30 15 45 75 120/4
15 Izbirni predmet* izbirni 30 15 45 135 180/6
Skupaj 195 105 30 330 570 900/30

* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrstapredmeta nosilec semester skupajorg. ur sam. deloštudenta skupajure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
16 Ekologija rastlin obvezni Kaligarič 45 15 15 75 105 180/6
17 Osnove statistike obvezni Bokal 30 15 45 105 150/5
18 Biogeografija obvezni Šajna 30 30 60 90 150/5
19 Uvod v varstvo narave obvezni Denac 30 15 15 60 90 150/5
20 Osnove naravovarstvene zakonodaje EU in Slovenije obvezni Knez 30 15 45 45 90/3
21 Izbirni predmet* izbirni 30 15 45 135 180/6
Skupaj 195 15 30 30 60 330 570 900/30

* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrstapredmeta nosilec semester skupajorg. ur sam. deloštudenta skupajure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
22 Genetika evkariotov obvezni Šiško 30 30 60 90 150/5
23 Populacijska ekologija obvezni Tome 30 15 45 105 150/5
24 Habitatni tipi in Natura 2000 obvezni Kaligarič 30 15 15 60 120 180/6
25 Geografski informacijski sistemi obvezni Ivajnšič 30 15 45 105 150/5
26 Osnove mikrobiologije obvezni Trček 30 15 45 45 90/3
27 Izbirni predmet* izbirni 30 15 45 135 180/6
Skupaj 180 15 15 60 30 300 600 900/30

* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrstapredmeta nosilec semester skupajorg. ur sam. deloštudenta skupajure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
27 Fiziologija živali obvezni Devetak 45 30 75 105 180/6
28 Fiziologija rastlin obvezni Ambrožič Dolinšek 45 30 75 105 180/6
29 Ekologija morja obvezni Lipej 30 15 15 60 60 120/4
30 Osnove okoljske biotehnologije obvezni Trček 15 15 30 60 90/3
31 Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji obvezni Škornik, Lipovšek 15 30 15 60 90 150/5
32 Prostozbirni predmet *** izbirni 180/6
Skupaj 150 45 90 15 300 555 900/30

** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
*** – Prostoizbirni predmet študent izbere iz univerzitetnega nabora predmetov, lahko izven ponudbe matičnega študijskega programa oz. matične fakultete v obsegu 6 ECTS (kateri koli predmet drugih fakultet oz. drugih univerz).

 

Izbirni predmeti 2. in 3. letnika

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Mikrobna ekologija Trček 30 15 45 135 180/6
2 Urejanje in raba kmetijskega prostora Borec 30 15 45 135 180/6
3 Varstvena biologija sesalcev in ptičev Janžekovič 30 15 45 135 180/6
4 Pregled gozdnih združb Slovenije Čarni 30 15 45 135 180/6
5 Klimatogeografija Žiberna 15 15 15 45 135 180/6
6 Geomorfologija Žiberna 15 15 15 45 135 180/6
7 Entomologija Devetak 30 15 45 135 180/6
8 Populacijska genetika Potočnik 30 15 45 135 180/6
9 Rastlinska biotehnologija in okolje Ambrožič Dolinšek 15 15 15 45 135 180/6
10 Odzivi rastlinske celice na okoljske dejavnike Urbanek Krajnc, Lipovšek 30 15 45 135 180/6
11 Izbrane metode v biokemiji in molekularni biologiji Trček 30 15 45 135 180/6
12 Pedogeografija Vovk Korže 15 15 15 45 135 180/6
13 Speleobiologija Novak 15 30 45 135 180/6
14 Okoljsko izobraževanje Šorgo 15 30 45 135 180/6
15 Molekularne metode v botaniki Pipenbaher 15 30 45 135 180/6
16 Geomikrobiologija Trček 30 15 45 135 180/6

* – Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 4. 9. 2018

Zadnja sprememba: 20. 9. 2018