Termini za oddajo prošnje in datumi obravnave

  •  Do 26. 8. 2019 je rok za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta; obravnavane bodo na seji KŠZ FNM UM 3. 9. 2019 (prošnje za izjemno napredovanje v višji letnik ali ponovni vpis v letnik se na tej seji ne bodo obravnavale).
  • Do 9. 9. 2019 je rok za oddajo prošenj za izjemno napredovanje v višji letnik, ponovni vpis, podaljšanje statusa. V tem roku naj oddajo prošnjo študenti, ki ne čakajo več izpitnih rezultatov. Prošnje bodo obravnavane na seji KŠZ FNM UM 17. 9. 2019.
  •  Do 18. 9. 2019 je rok za oddajo prošenj za izjemno napredovanje v višji letnik, ponovni vpis, za pridobitev posebnega statusa študenta. Prošnje bodo obravnavane na seji KŠZ FNM UM 24 9. 2019.

Način oddaje prošnje in obvezne priloge

Na Univerzi v Mariboru so bila 26. 9. 2017 sprejeta Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Navodila za presojo prošenj študentov).

Obrazec Univerzalna prošnja za izjemne odobritve vpisa študenta v višji letnik, za ponavljanje letnika, za podaljšanje statusa študenta je objavljen na spletni strani fakultete pod Študij -> Komisija za študijske zadeve.

 K prošnji je treba obvezno priložiti:

  • dokumentacijo, zahtevano v Navodilih za presojo prošenj študentov za posamezni primer, in
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo odločbe v višini 18,10 EUR.

Podatki za plačilo stroškov izdaje odločbe KŠZ FNM UM

Nalogodajalec: podatki študenta (ne staršev)
Prejemnik: UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Namen plačila: koda: izdaja sklepa KŠZ FNM UM
IBAN: SI56 0110 0600 0020 490
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
Referenca : SI00 0029 + vpisna številka

V primeru nepopolne ali nerazumljive prošnje ali če k prošnji ne bodo priložena dokazila, bomo študenta pozvali po elektronski pošti na naslov ime.priimek@student.um.si, da v roku 3 dni od prejema poziva prošnjo dopolni.

Objava sklepov KŠZ o rešitvi prošenj in roki za oddajo vpisne dokumentacije

 Izpis sklepov Komisije za študijske zadeve o rešitvah vlog študentov bo s pravnim poukom objavljen predvidoma v dveh delovnih dneh po seji na spletni strani fakultete: Študij -> Komisija za študijske zadeve.

Študenti, ki vam bo Komisija ugodno rešila prošnjo na seji dne:

3. 9. 2019, oddate vpisno dokumentacijo v vpisnem terminu do 20. 9. 2019;

17. 9. 2019, oddate vpisno dokumentacijo po objavi rezultatov, in sicer do 22. 9. 2019;

24. 9. 2019, oddate vpisno dokumentacijo po objavi rezultatov, in sicer do 26. 9. 2019.

Potrditev e-vpisa in izpis vpisnega lista bosta možna šele po obravnavi in pozitivni rešitvi na Komisiji za študijske zadeve FNM UM. Za ureditev vpisa upoštevajte navodila v točkah Vpisni postopek, Vpisna dokumentacija ter se seznanite s točko način plačila in višina vpisnih in drugih stroškov.