Obveščamo vas, da bo oddelek za Madžarski jezik in književnost FF UM tudi v študijskem letu 2018/2019 izvajal predmeta (HU47) Strokovnojezikovna konverzacija – jezikoslovje in (HU55) Strokovnojezikoslovna konverzacija – literarna znanost. Študenti iz dvojezičnega območja z opravljanimi obveznostmi pri navedenih učnih enotah pridobijo zahtevane jezikovne kompetence skladno z določilom 15.c člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2611

Prilagamo prošnjo, ki jo mora za vključitev k navedenima predmetoma FF UM predhodno odobriti pristojna KŠZ FNM UM. Ker je priporočljivo, da se zainteresirani študenti predhodno vključite k izvedbi Lektorata madžarščine že v zimskem semestru, oddajte navedeno prošnjo v referatu za študentske zadeve FNM UM čimprej.

Obrazec Prošnja