Študijski program 3. stopnje Ekološke znanosti (doktorska šola)

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019

Izvaja se 1. letnik.

 

1. LETNIK:

1. semester 2. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo O 6 Raziskovalni seminar I O 3
Izbirni predmet I 6 Izbirni predmet I 6
Individualno raziskovalno delo I O 18 Individualno raziskovalno delo II O 21
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

2. LETNIK:

3. semester 4. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Raziskovalni seminar II
(s prijavo doktorske teme)
O 6 Izbirni predmet I 6
Izbirni predmet I 6 Izbirni predmet I 6
Individualno raziskovalno delo III O 18 Individualno raziskovalno delo IV O 18
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

3. LETNIK:

5. semester 6. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Prenosljiva znanja P 3 Raziskovalni seminar III O 3
Individualno raziskovalno delo V O 27 Individualno raziskovalno delo VI O 27
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

4. LETNIK:

7. semester 8. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Raziskovalni seminar IV O 3 Doktorska disertacija O 30 [6]
Individualno raziskovalno delo VII O 27
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

Povzetek:

Skupaj organizirane oblike študija: 60 ECTS
Skupaj individualno raziskovalno delo: 156 ECTS
Skupaj izbirne vsebine: 30 ECTS
Doktorska disertacija: 30 ECTS
Skupaj obvezne vsebine: 210 ECTS
SKUPAJ ŠTUDIJSKI PROGRAM: 240 ECTS
Legenda:  O – obvezno; I – izbirni predmet iz naborov fakultete ali izven (določi fakulteta); P – prenosljiva znanja,  ECTS [ECTS org. oblik] – skupne kreditne točke, od tega kreditne točke za organizirane oblike študija

 

Seznam obveznih predmetov

PREDMET NOSILEC PR ali SE Vaje (LV, SV ali TV) Konzultacije SDŠ Ure skupaj ECTS
Uvod v znanstvenoraziskovalno delo ŠORGO Andrej 15 PR
45 SE
120 180 6
Prenosljiva znanja KLENOVŠEK Tina 90 90 3
Individualno raziskovalno delo I Različni izvajalci 540 540 18
Individualno raziskovalno delo II Različni izvajalci 630 630 21
Individualno raziskovalno delo III Različni izvajalci 540 540 18
Individualno raziskovalno delo IV Različni izvajalci 540 540 18
Individualno raziskovalno delo V Različni izvajalci 810 810 27
Individualno raziskovalno delo VI Različni izvajalci 810 810 27
Individualno raziskovalno delo VII Različni izvajalci 810 810 27
Raziskovalni seminar I Različni izvajalci 20 SE 70 90 3
Raziskovalni seminar II (s prijavo doktorske teme) Različni izvajalci 30 SE 150 180 6
Raziskovalni seminar III Različni izvajalci 20 SE 70 90 3
Raziskovalni seminar IV Različni izvajalci 20 SE 70 90 3
Doktorska disertacija Različni izvajalci 30 870 900 30

 

Seznam izbirnih predmetov

PREDMET NOSILEC PR, SE Vaje (LV, SV ali TV) SDŠ Ure skupaj ECTS
Izbrana poglavja iz rastlinskih tkivnih kultur AMBROŽIČ DOLINŠEK Jana 15 PR
15 SE
150 180 6
Izbrana poglavja iz gozdne vegetacije Slovenije ČARNI Andraž 5 PR 25 150 180 6
Izbrana poglavja iz etologije DEVETAK Dušan 15 PR
10 SE
5 150 180 6
Izbrana poglavja iz entomologije DEVETAK Dušan 15 PR 15 150 180 6
Napredni opto- in elektrofiziološki pristopi v biologiji DOLENŠEK Jurij 5 PR
5 SE
20 150 180 6
Geo-informatika v biologiji in ekologiji IVAJNŠIČ Danijel 10 PR
5 SE
15 150 180 6
Prostorsko modeliranje v ekologiji IVAJNŠIČ Danijel 10 PR
5 SE
15 150 180 6
Izbrana poglavja iz zoologije JANŽEKOVIČ Franc 20 PR 10 150 180 6
Biodiverzitetni vzorci in procesi JANŽEKOVIČ Franc 10 PR
10 SE
10 150 180 6
Izbrana poglavja iz krajinske ekologije KALIGARIČ Mitja 10 PR
10 SE
10 150 180 6
Izbrana poglavja iz botanike KALIGARIČ Mitja 10 PR
10 SE
10 150 180 6
Izbrana poglavja iz morfometrije KLENOVŠEK Tina 10 PR
10 SE
10 150 180 6
Izbrana poglavja iz predatorskega vedenja KLOKOČOVNIK Vesna 15 PR
5 SE
10 150 180 6
Nevarne snovi in njihov vpliv na vodne ekosisteme KOS DURJAVA Mojca 15 PR
10 SE
5 150 180 6
Izbrana poglavja iz varstvene biologije KRYŠTUFEK Boris 20 PR
10 SE
150 180 6
Izbrana poglavja iz ekologije morja LIPEJ Lovrenc 25 PR 5 150 180 6
Izbrana poglavja iz citologije in histologije LIPOVŠEK Saška 15 PR
15 SE
150 180 6
Izbrana poglavja iz speleobiologije NOVAK Tone 3 PR
3 SE
14 160 180 6
Načrtovanje in analiza ekoloških eksperimentov PIPENBAHER Nataša 10 PR
10 SE
10 150 180 6
Mikrobiote – kompleksne združbe mikroorganizmov RUPNIK Maja 10 PR 20 150 180 6
Molekularna celična signalizacija STOŽER Andraž 10 PR
15 SE
5 150 180 6
Ekološki procesi ŠAJNA Nina 10 PR
10 SE
10 150 180 6
Izbrana poglavja iz ekologije ŠAJNA Nina 15 PR
3 SE
12 150 180 6
Izbrana poglavja iz vegetacijske ekologije ŠKORNIK Sonja 10 PR
15 SE
5 150 180 6
Izbrana poglavja iz biološkega in okoljskega izobraževanja ŠORGO Andrej 4 PR
26 SE
150 180 6
Modeliranje rešitev družbeno-znanstvenih tem ŠORGO Andrej 4 PR
26 SE
150 180 6
Izbrana poglavja iz sodobnih molekularno-bioloških analiz TRČEK Janja 10 PR
10 SE
10 150 180 6
Izbrana poglavja iz raznovrstnosti in identifikacije mikroorganizmov TRČEK Janja 10 PR
10 SE
10 150 180 6
Izbor iz fiziološke ekologije rastlin URBANEK KRAJNC Andreja 18 PR
4 SE
8 150 180 6
Izbrana poglavja iz ekotoksikologije VONČINA Bojana 25 PR
5 SE
150 180 6

 

Zaključek študija

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno najmanj 240 ECTS, odda napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.

 

Zadnja sprememba: 23. 3. 2018