Študijski program 3. stopnje Matematika (doktorska šola)

 

 

Program potrjen na SVŠ: 12.3.2009 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 6.5.2009

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu za 7 let: 20. 10. 2016
Prenova potrjena na Senatu UM: 24. 10. 2017.

Vodja študijskega programa: red. prof. dr. Boštjan Brešar
Koordinator študijskega programa: izr. prof. dr. Dominik Benkovič, dominik.benkovic@um.si
Trajanje študija: 4 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 240
Pridobljeni strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti, dr.

 

Predmetnik  s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji  za vpis

Pogoji  za napredovanje po programu

Določbe  o prehodih med programi

 

Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi matematike delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.