Določbe o prehodih med programi

Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Matematika vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje s področja matematike, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe:

  • je zaključil študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje Matematika najmanj 60 ECTS točk,
  • ali pa je zaključil univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije ter se mu ob vpisu prizna vsaj 60 ECTS točk.