Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2009 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.
Prenova potrjena na Senatu UM: 28. 11. 2017.
Klasifikacija KLASIUS-P:
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 
44 Fizikalne in kemijske vede
0588 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti / izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika
Vodja študijskega programa: red. prof. dr. Samo Kralj
Koordinator študijskega programa: doc. dr. Aleš Fajmut, ales.fajmut@um.si
Stopnja in vrsta študijskega programa: podiplomski (3. stopnja)
Trajanje študija: 4 leta (8 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 240
Smeri študijskega programa: Biofizika, Fizika, Izobraževalna fizika
Pridobljeni strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti, dr.

 

Pojasnila programa

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi fizike delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesasofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.

Accessibility