POJASNILA PROGRAMA

 

Predmetnik

Celoten študij je ovrednoten z 240 ECTS, vsebuje 8 semestrov in traja 4 leta. Od 240 ECTS je 180 ECTS namenjenih samostojnemu delu študenta v okviru individualnega raziskovalnega dela (IRD), 60 ECTS pa organiziranim oblikam študija. V okviru le-teh študent opravi obvezna predmeta Uvod v znanstvenoraziskovalno delo in Seminar (vsak po 3 ECTS, skupaj 6 ECTS obveznih vsebin), 30 ECTS organiziranih oblik študija opravi študent v obliki dela z mentorjem pri obveznih predmetih IRD I-V (vsak po 3 ECTS, skupaj 15 ECTS) ter IRD VI (6 ECTS) ter v okviru Doktorske disertacije (9 ECTS). Ostalih 24 ECTS od 60 ECTS je izbirnih, ki jih študent pridobi z opravljanjem treh osrednjih izbirnih predmetov (vsak po 6 ECTS) v okviru izbranih modulov Fizika, Biofizika, Izobraževalna fizika ter z dvema izbirnima predmetoma Prenosljiva znanja I in II (vsak po 3 ECTS).

V okviru IRD kandidat raziskuje probleme, ki se nanašajo na njegovo temo doktorske disertacije. Koncept in ključne ideje le-te kandidat predstavi pri predmetu Seminar v drugem semestru tretjega letnika.

Izbor delovnega mentorja

Študent mora praviloma pred vpisom v doktorski študij izbrati delovnega mentorja, ki je praviloma nosilec enega izmed predmetov na doktorskem programu Fizika 3. st., pri čemer mora delovni mentor to vlogo pisno potrditi in odločitev sporočiti Komisiji za podiplomski študij na Oddelku za fiziko. V kolikor doktorski kandidat ob vpisu nima izbranega delovnega mentorja, se mu vpis odsvetuje. Če doktorski kandidat vztraja pri vpisu, mu pred vpisom na študijski program Komisija za podiplomski študij na Oddelku za fiziko FNM določi delovnega mentorja, pri čemer se mora slednji s tem strinjati. Ime delovnega mentorja se ob vpisu navede v pogodbi o izobraževanju, sklenjeni med doktorskim kandidatom in fakulteto. V pogodbi se opredeli vsebinski in terminskim plan doktorskega študija ter odgovornosti in dolžnosti podpisnikov.

Izbor modula in izbirnih predmetov

Študent ob začetku študija v dogovoru z delovnim mentorjem izbere ustrezni modul: Fizika, Biofizika ali Izobraževalna fizika. Temu ustrezno izbira izbirne predmete iz različnih naborov. Če želi imeti študent individualno oblikovan program, izbere modul Fizika, ki je najbolj odprt in izbiren, če pa se želi usmeriti eksplicitno v področje biofizike ali fizike v izobraževanju, izbere enega izmed drugih dveh modulov. Izbirne predmete študent izbira iz navedenih naborov izbirnih predmetov v dogovoru s potencialnim mentorjem glede na predvideno temo doktorske disertacije ter z doktorsko temo povezanega individualnega raziskovalnega dela. Študenti, ki izberejo modul Fizika, izberejo vse tri izbirne predmete s po 6 ECTS iz nabora FIZIKA. Študenti, izberejo modul Biofizika, izberejo izmed treh izbirnih predmetov s po 6 ECTS najmanj dva iz nabora BIOFIZIKA in največ enega iz nabora FIZIKA. Študenti, izberejo modul Izobraževalna fizika, izberejo izmed treh izbirnih predmetov s po 6 ECTS najmanj enega iz nabora IZOFIZIKA, največ enega iz nabora FIZIKA, največ enega pa lahko izberejo iz drugih akreditiranih doktorskih programov s področja vzgoje in izobraževanja (pedagogika, didaktika ipd.)

Po dogovoru z delovnim mentorjem lahko študent 12 ECTS iz izbirnih enot tega programa nabere v ustreznih drugih akreditiranih študijskih programih, pri čemer mora izbiro potrditi Komisija za podiplomski študij na Oddelku za fiziko FNM UM.

Zaključek študija

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno najmanj 240 ECTS, odda napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja. Kandidat mora pred oddajo doktorske disertacije izpolnjevati še ostale pogoje, ki so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o doktorskem študiju Doktorske šole UM.

Pogoji za dokončanje študija

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno najmanj 240 ECTS.