Pedagoški enopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna tehnika

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta
predmeta
nosilec semester skupaj
org. ur
sam. delo
študenta
skupaj ure
/ ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Didaktika tehnike I obvezni B. Aberšek 40 15 15 70 140 210/7
2 Tehniška in tehnološka dokumentacija obvezni S. Glodež 30 15 15 60 150 210/7
3 Robotika v tehniki obvezni N. Muškinja 30 15 15 60 120 180/6
4 Pedagogika obvezni M Pšunder 30 15 45 75 120/4
5 Psihologija razvoja in učenja obvezni K. Bakračevič Vukman 30 30 60 120 180/6
Skupaj 160 60 75 295 605 900/30

 

1. LETNIK, drugi semester

 

Št. predmet vrsta
predmeta
nosilec semester skupaj
org. ur
sam. delo
študenta
skupaj ure
/ ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
6 Napredne tehnologije gradiv in obdelav obvezni B. Aberšek 30 15 15 60 120 180/6
7 Didaktični praktikum obvezni M. Ploj Virtič 15 30 25 70 80 150/5
8 Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike I obvezni M. Ploj Virtič 30 6 1) 10 1) 46 194 240/8
9 Gonila obvezni S. Glodež 30 20 20 70 140 210/7
10 Didaktika 2) obvezni M. Ivanuš Grmek 30 15 45 75 120/4
Skupaj 135 86 70 291 609 900/30

1) Individualno delo učitelja
2) Študentje, ki so na dodiplomskem študiju že poslušali predmete Psihologija razvoja in učenja, Pedagogika in Didaktika, morajo namesto teh izbrati druge predmete v obsegu 14 ECTS. Predmete lahko izbirajo z nabora »Didaktičnih izbirnih predmetov« znotraj obravnavanega študijskega programa.

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta
predmeta
nosilec semester skupaj
org. ur
sam. delo
študenta
skupaj
ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Didaktika tehnike II obvezni B. Aberšek 40 15 15 70 110 180/6
12 Elektrotehnika v energetiki in tehnologiji obvezni N. Muškinja 30 15 15 60 120 180/6
13 Inženirska pedagogika obvezni B. Aberšek 30 15 15 60 120 180/6
14 Vzdrževanje računalniške opreme obvezni A. Vesel 30 15 15 60 120 180/6
15 Izbirni predmet 2) 4) izbirni 15 15 30 60 90/3
16 Didaktični izbirni predmet 3) 4) izbirni 15 15 30 60 90/3
Skupaj 160 90 60 310 590 900/30

2) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS iz nabora izbirnih predmetov pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika.
3) Študentje izberejo didaktični izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS iz nabora didaktičnih izbirnih predmetov pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika.
4)Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta
predmeta
nosilec semester skupaj
org. ur
sam. delo
študenta
skupaj
ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
17 Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike II obvezni M. Ploj Virtič 30 6 5) 10 5) 46 194 240/8
18 Izbirni predmet 6)9) izbirni 15 15 30 60 90/3
19 Didaktični izbirni predmet 7)9) izbirni 15 15 30 60 90/3
20 Magistrsko delo 8) obvezni 15 15 465 480/16
Skupaj 60 51 121 779 900/30

5) Individualno delo učitelja
6) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS iz nabora izbirnih predmetov pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika.
7) Študentje izberejo didaktični izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS iz nabora didaktičnih izbirnih predmetov pedagoškega enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika.
8) Magistrsko delo mora biti zasnovano interdisciplinarno, tako da vsebuje strokovne (tehnične) vsebine ter pedagoško-didaktične vsebine. Skupno je magistrsko delo vrednosteno s 16 ECTS kreditnimi tičkami, pri čemer se v skupno kvoto pedagoško-didaktičnih vsebin na celotnem študijskem programu šteje 8 ECTS kreditnih točk.
9)Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.

Strokovni izbirni predmeti

 

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Računalniško podprti merilni sistemi N. Muškinja 15 15 30 60 90/3
2 Modeliranje in identifikacije N. Muškinja 15 15 30 60 90/3
3 Energetika in okolje B. Aberšek 15 15 30 60 90/3
4 Osnove strukturiranega programiranja A. Vesel 15 15 30 60 90/3
5 Strategije in metode vzdrževanja B. Aberšek 15 15 30 60 90/3
6 Sodobne metode konstruiranja K. Dolenc 15 15 30 60 90/3

 

Didaktični Izbirni predmeti

Št. predmet nosilec skupajorg. ur sam. deloštudenta skupajure / ECTS
PR SE SV LV TE
8 Osnove  šolske ergonomije S. Fošnarič 15 15 30 60 90/3
9 Etika B. Borstner 15 15 30 60 90/3
10 Filozofija znanosti B. Borstner 15 15 30 60 90/3
11 Komunikacija in timsko delo B. Aberšek 15 15 30 60 90/3
12 Znanstveno pisanje B. Aberšek 15 15 30 60 90/3
13 Retorika in javno nastopanje M. Kordigel – Aberšek 15 15 30 60 90/3
14 Učne strategije M. Kordigel – Aberšek 15 15 30 60 90/3
15 Izbrana poglavja šolske discipline M. Pšunder 15 15 30 60 90/3
16 Psihologija za učitelje K. Košir 15 15 30 60 90/3
17 Informacijski management v izobraževanju M. Krašna 15 15 30 60 90/3
18 Spletne storitve v izobraževanju M. Krašna 15 15 30 60 90/3
19 Izdelava e-gradiv B. Aberšek 15 15 30 60 90/3
20 E-izobraževanje v tehniki I. Gerlič 15 15 30 60 90/3
21 Pedagoška komunikacija B. Aberšek, M. Ploj Virtič 15 15 30 60 90/3
22 Delo z učenci s posebnimi potrebami M. Schmidt 15 15 30 60 90/3

Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 4. 9. 2018

Zadnja sprememba: 20. 9. 2018