Študijski program druge stopnje Fizika

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019

Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa

1. letnik, 1. semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR/EP SE SV LV TE PR/EP SE SV LV TE
1 Statistična termodinamika obvezni Brumen, Dobnikar 30 45 75 165 240/8
2 Fizika kompleksnih sistemov obvezni Kralj 30 30 60 150 210/7
3 Modelska fizika obvezni Zidanšek 30 30 30 90 210 300/10
4 Fizikalne aplikacije obvezni Slavinec 30 30 60 90 150/5
Skupaj 120 105 30 30 285 615 900/30

1. letnik, 2. semester:

Modul Mehka snov in dinamični sistemi (Študent izbere Izbirne predmete v skupni vrednosti 30 ECTS)

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR/EP SE SV LV TE PR/EP SE SV LV TE
5 Teoretična biofizika izbirni Fajmut, Brumen 30 15 30 15 90 210 300/10
6 Elektromagnetno polje izbirni Tkalec 15 30 45 105 150/5
7 Moderna optika izbirni Vaupotič 35 10 45 105 150/5
8 Mehka snov izbirni Kralj 15 30 45 105 150/5
9 Izbrana poglavja iz kvantne mehanike izbirni Dobnikar 30 15 45 105 150/5
10 Nelinearni dinamični sistemi izbirni Marhl 15 30 45 105 150/5
11 Stohastični procesi izbirni Perc 30 60 90 210 300/10
12 Evolucijska teorija iger izbirni Perc 15 30 45 105 150/5
13 Analiza časovnih vrst izbirni Perc 15 30 45 105 150/5
Skupaj 270 630 900/30

 

2. letnik, 3. semester

Modul fizika in biofizika (Študent izbere Izbirne predmete v skupni vrednosti 30 ECTS)

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
poletni
PR/EP SE  SV LV  TE  PR/EP  SE  SV  LV  TE
14 Molekularna biofizika izbirni Brumen 15 15 15 45 105 150/5
15 Eksperimentalne metode v fiziki in biofiziki izbirni Štrancar 15 75 90 210 300/10
16 Tekoči kristali izbirni Kralj, Vaupotič 30 15 45 105 150/5
17 Dinamični sistemi v okolju izbirni Marhl 15 15 15 45 105 150/5
18 Energija za človekovo uporabo izbirni Zidanšek 15 15 15 45 105 105/5
19 Fizika koloidov in makromolekul izbirni Dobnikar 30 15 45 105 150/5
20 Fizikalni procesi v okolju izbirni Zidanšek 15 15 15 45 105 150/5
21 Karakterizacija molekularnih struktur izbirni Štrancar 15 15 15 45 105 150/5
22 Modeliranje in simulacije v medicini in biologiji  izbirni Fajmut, Rupnik 15 15 15 45 105 150/5
23 Fizika materialov izbirni Slavinec 10 5 25 5 45 105 150/5
24 Napredne numerične metode v fiziki izbirni Dobnikar 30 15 45 90 210 300/10
Skupaj 90 180 270 630 900/30

Študent lahko izbira samo med predmeti, ki se izvajajo v okviru posameznega modula v okviru programa Fizika 2. st. Ne more pa izbrati predmetov, ki se izvajajo v drugem semestru oz. v drugem modulu.

Študent lahko izbere predmete tudi na drugih študijskih programih na istem ali na drugih visokošolskih zavodih v okviru UM ali drugih univerz. Ne more pa izbrati predmetov, ki jih je izbral že na kateremkoli predhodnem študiju. Izbiro predmetov na drugih študijskih programih potrdi komisija za podiplomski študij Oddelka za fiziko FNM UM.

V primeru, da določen predmet vpiše manj kot 5 študentov, se predmet lahko izvede ali v zmanjšanem obsegu ali individualno v obliki konzultacij, lahko pa se sploh ne izvede. V vsakem primeru se izvaja toliko izbirnih predmetov, da je njihova skupna vsota ECTS v posameznem modulu najmanj 30.
2. letnik, 4. semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
25 Uvod v znanstveno raziskovalno delo  obvezni Tkalec 15 20 35 265 300/10
26 Magistrska naloga*  obvezni 600 600/20
Skupaj 15 20 35 865 900/30

 

Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.

Študent lahko izbere predmete tudi na drugih študijskih programih 2. stopnje na istem ali na drugih visokošolskih zavodih v okviru UM ali drugih univerz vendar največ v višini 20 ECTS. Ne more pa izbrati predmetov, ki jih je izbral že na kateremkoli predhodnem študiju. Glede izbora predmetov se študent posvetuje s potencialnim mentorjem pri magistrskem delu oz. s tutorjem, izbiro predmetov pa potrdi komisija za podiplomski študij Oddelka za fiziko FNM UM.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 4. 9. 2018

Zadnja sprememba: 20. 9. 2018