Univerzitetni študijski program prve stopnje Biologija

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Matematika obvezni Jakovac 30 30 60 120 180/6
2 Fizika obvezni Fajmut 30 30 60 120 180/6
3 Kemija obvezni Kristl 45 30 75 105 180/6
4 Splošna botanika obvezni Kaligarič 45 45 90 90 180/6
5 Biologija celice obvezni Lipovšek 30 30 60 120 180/6
Skupaj 180 30 135 345 555 900/30

 

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
6 Splošna zoologija obvezni Klenovšek 45 45 90 90 180/6
7 Biokemija obvezni Trček 45 30 75 105 180/6
8 Sistematika in filogenija nižjih rastlin obvezni Škornik 30 30 60 90 150/5
9 Sistematika in filogenija višjih rastlin obvezni Kaligarič 45 30 30 105 105 210/7
10 Biologija človeka obvezni Dolenšek 30 30 60 120 180/6
Skupaj 195 165 30 390 510 900/30

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Sistematika in filogenija nevretenčarjev obvezni Devetak 45 30 15 90 120 210/7
12 Sistematika in filogenija vretenčarjev obvezni Janžekovič 30 30 60 90 150/5
13 Osnove ekologije in ekologija živali obvezni Šajna 60 15 15 90 150 240/8
14 Geologija s paleontologijo obvezni Dolinar 30 15 45 75 120/4
15 Izbirni predmet* izbirni 30 15 45 135 180/6
Skupaj 195 105 30 330 570 900/30

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
16 Ekologija rastlin obvezni Kaligarič 45 15 15 75 105 180/6
17 Osnove statistike obvezni Bokal 30 15 45 105 150/5
18 Biogeografija obvezni Šajna 30 30 60 90 150/5
19 Biološki terenski praktikum obvezni Devetak 15 90 105 135 240/8
20 Izbirni predmet* izbirni 30 15 45** 135** 180/6
Skupaj 135 30 30 135 330 570 900/30

* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
21 Osnove biotehnologije obvezni Ambrožič-Dolinšek 30 30 15 75 105 180/6
22 Genetika evkariotov obvezni Šiško 30 30 60 120 180/6
23 Mikrobiologija in genetika prokariotov obvezni Trček 45 30 75 105 180/6
24 Biodiverziteta obvezni Klenovšek 45 30 75 105 180/6
25 Izbirni predmet* izbirni 30 15 45** 135** 180/6
Skupaj 180 135 15 330 570 900/30

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
26 Fiziologija živali obvezni Devetak 45 30 75 105 180/6
27 Fiziologija rastlin obvezni Ambrožič-Dolinšek 45 30 75 105 180/6
28 Projektni management obvezni Vrečko 30  15 45 75 120/4
29 Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji obvezni Škornik Lipovšek 15 30 15 60 90 150/5
30 Evolucija obvezni Šorgo 30 30 60 90/3
31 Prostoizbirni predmet*** izbirni 180/6
Skupaj 165 30 15 75 285 435 900/30

** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 45 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 15ur) in 135 ur samostojnega dela študenta.
*** Prostoizbirni predmet študent izbere iz univerzitetnega nabora predmetov, lahko izven ponudbe matičnega študijskega programa oz. matične fakultete v obsegu 6 ECTS (kateri koli predmet drugih fakultet oz. drugih univerz).

 

Izbirni predmeti 2. in 3. letnika

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Fizika bioloških sistemov Marhl 30 15 45 135 180/6
2 Osnove okoljske kemije Krajnc 30 15 45 135 180/6
3 Entomologija Devetak 30 15 45 135 180/6
4 Etologija Klokočovnik 30 15 45 135 180/6
5 Okoljsko izobraževanje Šorgo 15 30 45 135 180/6
6 Varstvena biologija sesalcev in ptičev Janžekovič 30 15 45 135 180/6
7 Odzivi rastlinske celice na okoljske dejavnike Lipovšek,
Urbanek-Krajnc
30 15 45 135 180/6
8 Fitocenologija Škornik 15 15 15 45 135 180/6
9 Speleobiologija Novak 15 30 45 135 180/6
10 Molekularne metode v botaniki Pipenbaher 15 30 45 135 180/6
11 Mikrobna ekologija Trček 30 15 45 135 180/6
12 Geomikrobiologija Trček 30 15 45 135 180/6

* – Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 4. 9. 2018

Zadnja sprememba: 20. 9. 2018