Termini za oddajo prošnje in datum obravnave

 • do 29. 8. 2017 je rok za oddajo prošnje za podaljšanje absolventskega staža; obravnavane bodo na seji KŠZ FNM UM, 5. 9. 2017;
 • do 8. 9. 2017 je rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik, ponovni vpis. V tem roku naj oddajo prošnjo študenti, ki ne čakajo več izpitnih rezultatov. Prošnje bodo obravnavane na seji KŠZ FNM UM, 14. 9. 2017;
 •  do 20. 9. 2017 je rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik, ponovni vpis,  za pridobitev posebnega statusa študenta. Prošnje bodo obravnavane na seji KŠZ FNM UM, 26 9. 2017.

 

Način oddaje prošnje in obvezne priloge

Prošnjo je potrebno oddati na  ustreznem obrazcu »Prošnja vpis, ponovni vpis in podaljšanje ABS«, ki je objavljen na spletni strani fakultete http://www.fnm.um.si/index.php/predstavitev-tudija/tudijski-programi-2/komisija-za-tudijske-zadeve/.

K prošnji je potrebno obvezno priložiti:

 • dokumentacijo, zahtevano v Merilih za presojo prošenj za posamezni primer in
 • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe v višini 18,12 EUR.

Navedeni znesek se nakaže po plačilnem nalogu (na banki, pošti ali e-plačilo).

 • Nalogodajalec:  podatki študenta (ne staršev)
 • Prejemnik:  UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška c. 160, 2000 Maribor
 • Namen plačila:  koda:  izdaja sklepa KŠZ FNM UM
 • IBAN:  SI56 0110 0600 0020 490
 • BIC banke prejemnika:   BSLJSI2X
 • Referenca : SI00 0029 + vpisna številka

Komisija za študijske zadeve obravnava prošnje študentov skladno z  Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM  (v nadaljevanju: Merila za presojo prošenj študentov). Ogled Meril je možen na spletni strani fakultete: http://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/09/MERILA_ZA_PRESOJO_PROSENJ_STUDENTOV.pdf.

Študent, kateremu KŠZ FNM UM ne bo ugodno rešila prošnje za napredovanje v višji letnik, se ne more avtomatično vpisati ponovno v letnik, tudi če pravice do ponavljanja še ni izkoristil, če posebej ne izrazi te prošnje. Na obrazcu prošnje je v točki 8 predvidena podredna prošnja »Podredno vlagam prošnjo za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis ne bo odobrena«. Kdor se bo odločil za to možnost,  mora obkrožiti zaporedno številko 8.

V primeru nepopolne ali nerazumljive prošnje ali če k prošnji ne bodo priložena dokazila, bomo študenta na njegov elektronski naslov student.um.si pozvali, da v roku 3 dni od prejema poziva prošnjo dopolni.

 

Objava sklepov KŠZ o rešitvi prošenj in roki za oddajo vpisne dokumentacije

Izpis sklepov  Komisije za študijske zadeve o rešitvah vlog študentov bo  s pravnim poukom objavljen predvidoma v dveh delovnih dneh od seje KŠZ na spletni strani fakultete (http://www.fnm.um.si/index.php/predstavitev-tudija/tudijski-programi-2/komisija-za-tudijske-zadeve/ – Zapisniki.)

Pred objavo sklepov KŠZ ne oddajajte vpisne dokumentacije. Potrditev vpisa, izpis e-vpisnega lista in oddaja vpisne dokumentacije bodo možni najkasneje v roku treh delovnih dni po seji KŠZ.

 Študenti, katerim bo Komisija ugodno rešila prošnjo na seji dne:

 • 5. 9. 2017, bodo oddali vpisno dokumentacijo v vpisnem terminu, do 15. 9. 2017;
 • 14. 9. 2017, bodo oddali vpisno dokumentacijo v vpisnem terminu, do 19. 9. 2017;
 • 26. 9. 2017, bodo oddali vpisno dokumentacijo, po objavi rezultatov, do 26. 9. 2017.

Za ureditev vpisa upoštevajte navodila v točkah: vpisni postopek, vpisna dokumentacija ter se seznanite s točko način plačila in višina vpisnih in drugih stroškov.

Za študente dvopredmetnih študijskih programov v povezavi s Filozofsko fakulteto UM bodo sklepi z rešitvami prošenj, ki jih bo obravnavala KŠZ FF, objavljeni na spletni strani Filozofske fakultete http://www.ff.um.si.