Študijski program Predmetni učitelj

Usmeritev Izobraževalna biologija in

 

Obvezna izbirna usmeritev Izobraževalna biologija

Z opravljeno Obvezno izbirno usmeritvijo Izobraževalna biologija študent pridobi 122 ECTS, od tega 18 ECTS z izbirnimi predmeti.

 

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Splošna botanika obvezni M. Kaligarič 45 45 90 60 150/5
2 Sistematska botanika obvezni S Škornik 45 30 15 90 60 150/5
3 Skupni strokovni predmet 1 1) izbirni 30 30 15 37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
180/6 2)
Skupaj 120 30  90  15 217,5 (255) 172,5 (225) 390/13 (480/16)

 

1) Študentje študijskega programa Predmetni učitelj, ki so poleg Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna biologija izbrali še Obvezna izbirna usmeritev Izobraževalna matematika, za skupni strokovni predmet 1 izberejo iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika (glej tabelo spodaj: Skupni strokovni predmeti 1. letnika) predmet Osnove računalništva, vsi ostali študentje iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika izberejo predmet Matematika.
2) Predmet je v celoti vreden 6 ECTS. Vsak izmed Obvezne izbirne usmeritve prispeva 3 ECTS.

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
4 Splošna zoologija obvezni T. Klenovšek 30 30 60 90 150/5
5 Biologija človeka obvezni M. Slak Rupnik 30 30 60 90 150/5
6 Skupni strokovni predmet 1 1) izbirni 45 30 37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6) 2)
Skupaj 105  30  60 157,5 (195) 232,5 (285) 390/13 (480/16)

2) Predmet je v celoti vreden 6 ECTS. Vsak izmed Obveznih izbirnih usmeritev prispeva 3 ECTS .
3) Študentje študijskega programa Predmetni učitelj, ki so poleg Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna biologija izbrali Obvezno izbirno usmeritev Izobraževalna kemija, za skupni strokovni predmet 2 iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika (glej tabelo spodaj: Skupni strokovni predmeti 1. letnika) izberejo predmet Fizika, vsi ostali študentje iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika izberejo predmet Kemija.

Skupni strokovni predmeti 1. letnika

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Fizika A. Fajmut 30 30 15 75 105 180/6
2 Kemija M. Kristl 45 30 75 105 180/6
3 Matematika M. Jakovac 45 30 75 105 180/6
4 Osnove računalništva A. Taranenko 30 45 75 105 180/6
5 Osnove tehnike in tehnologije B. Aberšek,
S. Glodež
30 15 30 75 105 180/6
6 Ekologija N. Šajna 30 15 15 60 120 180/6

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
7 Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike obvezni J. Trček 60 30 90 210 300/10
Skupaj 60 30 90 210 300/10

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
8 Sistematska zoologija obvezni F. Janžekovič 45 45 90 120 210/7
9 Evolucija obvezni A. Šorgo 30 30 60 90/3
10 Citološki praktikum obvezni S. Lipovšek 15 30 45 45 90/3
Skupaj 90 75 165 225 390/13

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Didaktika biologije obvezni A. Šorgo 30 15 45 90 90 180/6
12 Humana genetika obvezni N. Kokalj Vokač 15 15 15 45 45 90/3
13 Strokovni izbirni predmet 1 4) izbirni 15 15 15 45 135 180/6
Skupaj 60 45 75 180 270 450/15

4) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 1. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1. ali 2. letniku študija. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10 % kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrstapredmeta nosilec semester skupajorg. ur sam. deloštudenta skupajure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
14 Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 1 obvezni A. Šorgo  3 5) 4 5) 7 113 10/4
15 Fiziologija rastlin obvezni J. Ambrožič Dolinšek 30 30 60 90 150/5
16 Strokovni izbirni predmet 2 6) izbirni 15 15 15 45 135 180/6
Skupaj 45 18 49 112 338 450/15

5) Individualno delo učitelja glede na študenta
6) Študentje izberejo izbirni predmet v skupni vrednosti najmanj 3 ECTS. Izbirni predmet študentje izberejo iz nabora 1. sklopa strokovnih izbirnih predmetov, nabora izbirnih predmetov druge izbrane usmeritve oziroma iz nabora predmetov na poljubnem študijskem programu 1. stopnje na domači ali tuji univerzi, če ga niso imeli že v 1. ali 2. letniku študija. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10 % kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

 

4. LETNIK, sedmi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
17 Ekologija obvezni N. Šajna 30 15 15 60 120 180/6
18 Fiziologija živali obvezni D. Devetak 30 30 60 120 180/6
19 Vivaristika obvezni A.Šorgo 15 15 30 60 90/3
Skupaj 75 60 15 150 300 450/15

 

4. LETNIK, osmi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
20 Biološko raziskovalno delo obvezni J: Ambrožič Dolinšek 15 30 15 60 90 150/5
21 Biološki didaktični praktikum 1 obvezni A. Šorgo 15 45 60 120 180/6
22 Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 2 obvezni A.Šorgo 3 7) 4 7) 7 113 120/4
Skupaj 30 33 64 127 323 450/15

7) Individualno delo učitelja glede na študenta

 

5. LETNIK, deveti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
23 Biološki didaktični praktikum 2 obvezni A. Šorgo 15 15 45 75 105 180/6
24 Biodiverziteta Slovenije obvezni F. Janžekovič 45 15 60 60 120/4
25 Biološki terenski praktikum obvezni D. Devetak 15 30 45 45 90/3
Skupaj 60 15 75 30 180 210 390/13

 

Izbirni predmeti Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna biologija

Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10 % kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

1. Sklop strokovnih izbirnih predmetov

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Entomologija D. Devetak 30 15 45 135 180/6
2 Etologija D. Devetak 15 15 15 45 135 180/6
3 Varstvena biologija sesalcev in ptičev F. Janžekovič 30 15 45 135 180/6
4 Odzivi rastlinske celice na okoljske dejavnike S. Lipovšek,
A. Urbanek- Krajnc
30 15 45 135 180/6
5 Fitocenologija S. Škornik 15 15  15 45 135 180/6
6 Okoljske študije A. Šorgo 30 15 45 135 180/6
7 Izbrane vsebine iz fiziologije J. Ambrožič Dolinšek 15 15 15 45 45 90/3
8 Osnove biotehnologije J. Ambrožič Dolinšek 30 30 15 75 105 180/6
9 Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju M. Kaligarič 30 15 45 45 90/3
10 Molekularne metode v botaniki N. Pipenbaher 15 30 45 135 180/6

IZVEDBENI PREDMETNIK

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep senata 3. 10. 2017

Zadnja sprememba: 12. 10. 2017