Program potrjen na NAKVIS: 17.12.2015 in vpisan v razvid študijskih programov na MIZŠ: 15. 2. 2016

Koordinator: doc. dr. Samo Repolusk, samo.repolusk@um.si

Trajanje študija: 5 let, 10 semestrov, 300 ECTS

Strokovni naslov:

  • magister profesor predmeta A* in predmeta B*
  • magistrica profesorica predmeta A* in predmeta B*
  • okrajšava: mag. prof. predmeta A* in predmeta B*

* Naslov in okrajšava se določita glede na izbrana predmeta: matematika, fizika, biologija, kemija, računalništvo, tehnika
Splošne kompetence diplomanta

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje

Določbe o prehodih med programi

Študijske usmeritve s predmetnikom in predmetno specifičnimi kompetencami

Shema študijskega programa Predmetni učitelj (PDF)

Študijski program Predmetni učitelj je sestavljen iz dveh obveznih usmeritev, ki ju kandidat izbere iz nabora usmeritev ob vpisu v program in obveznega splošno pedagoškega modula. Študij se zaključi z magistrskim delom in magistrsko seminarsko nalogo. Študijski program Predmetni učitelj je zastavljen po naslednji shemi:

* V shemi sta obvezni usmeritvi oštevilčeni z vrstilnima števnikoma 1 in 2 zaradi boljše preglednosti. Študent poljubno izbere obvezni usmeritvi in opravi na eni magistrsko seminarsko nalogo ter na drugi magistrsko delo.

Stran nazadnje posodobljena: 18. 1. 2016