Predmetni učitelj, Izobraževalna matematika

1. Profesionalno obvladovanje učnih načrtov, vsebin in konceptov osnovnošolske in srednješolske matematike za ustvarjanje takšnih učnih pogojev, pri katerih je učencem omogočena izgradnja kvalitetnega znanja (trajnost, prenosljivost, celovitost).

2. Usposobljenost za oblikovanje ciljev, načrtovanje in izvajanje pouka ter vrednotenje znanja pri pouku matematike za uravnotežen razvoj matematičnih znanj pri učencih (konceptualnih, proceduralnih, problemskih in komunikacijskih znanj).

3. Suvereno vrednotenje, izbira in upora obstoječih učnih gradiv, didaktičnih pripomočkov in IKT pri pouku matematike (grafična računala, matematični programi, interaktivna tabla, internet …).

4. Zmožnost ustreznega strokovnega opismenjevanja učencev v matematičnem jeziku.

5. Vključevanje strokovne terminologije iz strokovno-teoretičnih predmetov tudi v pouk matematike v srednji šoli.

6. Suvereno obvladovanje specifičnih organizacijskih oblik pouka matematike: oblikovanje projektnih dni, vodenje krožkov (matematika, logika, razvedrilna matematika), mentorstvo pri raziskovalnih nalogah.

7. Zmožnost medpredmetnega načrtovanja in izvajanja pouka skupaj z učitelji drugih predmetov.

8. Suvereno soočanje s sodobnimi didaktičnimi spoznanji in z vključevanjem aktualnih pristopov k učenja (npr. kombinirano izobraževanje): kritično in premišljeno vključevanje novosti v učno prakso.

Predmetni učitelj, Izobraževalna kemija

1. Usposobljenost za didaktično in tehnološko načrtovanje, pripravo ter izvedbo strokovnih ogledov kemijske in njej sorodnih industrij.

2. Sposobnost povezovanja izbranih vidikov različnih kurikularnih znanj in uporabe teh povezav na aktualnih področjih gospodarskih dejavnosti.

3. Sposobnost ločevanja in pojasnjevanja aktualnih laboratorijskih in procesnih operacij, zajetih pri laboratorijskem in tehnološkem procesu pridobivanja in predelave konkretnih primerov kemikalij oz. tehnoloških proizvodov.

4. Razumevanje mehanizmov kemijskih reakcij novih sinteznih proizvodov.

5. Reševanje osnovnih kemijskih problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.

6. Zavedanje problemov o okolju, v okolju, za okolje in družbo ter reševanje le-teh ob uporabi pristopov naravoslovnega mišljenja kot sestavini celostne obravnave.

7. Sposobnost povezovanja izbranih vidikov različnih znanj s področja metodologije kemijskega izobraževanja in uporabe teh povezav na kurikularnih področjih aktualnih programov osnovnega in srednjega poklicnega, strokovnega in poklicno – tehniškega izobraževanja.

8. Usposobljenost za didaktično in tehnološko načrtovanje, pripravo ter izvedbo strokovnih ogledov kemijske in njej sorodnih industrij.

9. Zavedanje problemov o okolju, v okolju, za okolje in družbo s kemijskega vidika ter reševanje le-teh kot sestavini kurikulov programov osnovnega in srednjega izobraževanja.

10. Obvladanje računalniških spretnosti v povezavi z operiranjem s kemijskimi informacijami in podatki.

11. Obvladanje Informacijsko – tehničnih spretnosti kot npr. oblikovanje besedila, delo z razpredelnicami, vnašanje in shranjevanje kemijskih podatkov.

12. Sposobnost učinkovitega vključevanja IKT na področju kemijskih znanosti v poučevanje in učenje.

Predmetni učitelj, Izobraževalna biologija

1. Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja.

2. Poznavanje temeljnih dejstev in zakonitosti narave.

3. Poznavanje in razumevanje pestrosti organizmov.

4. Poznavanje in razumevanje principov zgradbe in delovanja organizmov.

5. Poznavanje in razumevanje odnosov med organizmi in okoljem.

6. Poznavanje zgradbe in delovanje človeškega telesa, razvoja človeka.

7. Poznavanje in razumevanje človeka kot dela biosfere in njegov vpliv na okolje.

8. Poznavanje domače favne in flore ter njenih značilnosti.

9. Poznavanje temeljnih etičnih načel ter izhodišč varovanja organizmov in okolja.

10. Zmožnost razpravljanja o splošnih bioloških vsebinah za doseganje učnih ciljev.

11. Posedovanje znanja in spretnosti za razreševanje bioloških in drugih problemov povezanih s stroko in poučevanjem biologije z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

12. Strokovna avtonomnost pri izboru pristopov, metod, oblik dela, didaktičnih sredstev in učnega gradiva.

13. Obvladovanje veščin terenskega in laboratorijskega dela ter gojenja in rokovanja z organizmi za potrebe kakovostnega pedagoškega procesa.

14. Obvladovanje metodologij posredovanja teoretičnih in praktičnih znanj v okviru pouka bioloških predmetov.

15. Znanje osnov matematike, fizike, kemije in informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmetni učitelj, Izobraževalno računalništvo

1. Razumevanje in poznavanje ključnih pojmov, dejstev, teoretičnih in praktičnih konceptov s področja računalništva.

2. Poznavanje in ustrezno izbiranje orodij za kvalitetno izvedbo dela s področja računalniških sistemov ter uporabniške programske opreme.

3. Posredovanje lastnega razumevanja računalniških konceptov in postopkov.

4. Razumevanje in poznavanje osnovnih strategij pri računalniškem reševanju problemov.

5. Poznavanje in uporaba izobraževalno specifičnih vsebin povezanih s področjem računalništva in informatike.

6. Prepoznavanje in kvalitetno delo z različnimi oblikami podatkov in informacij.

7. Razumevanje in reševanje osnovnih računalniških problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.

8. Uporabiti pristope naravoslovnega mišljenja za kvantitativno obravnavo problemov v naravi, okolju in družbi.

9. Ovrednotenje rezultatov lastnega dela na področju računalniškega izobraževanja.

10. Uporaba ustreznih psiholoških, pedagoških in didaktičnih pristopov pri podajanju znanja drugim osebam.

11. Zmožnost ustreznega strokovnega opismenjevanja učencev v računalniškem jeziku,

12. Poznavanje in uporabljanje  strokovne terminologije iz strokovno-teoretičnih predmetov pri pouku računalništva v osnovni in srednji šoli.

13. Profesionalno obvlada učne načrte, vsebine in koncepte osnovnošolskega in srednješolskega poučevanja računalništva za ustvarjanje takšnih učnih pogojev, pri katerih je učencem omogočena izgradnja kvalitetnega znanja (trajnost, prenosljivost, celovitost),

14. Suvereno obvladuje oblikovanje ciljev, načrtovanje in izvajanje pouka pri računalništvu ter vrednotenje znanja v luči izbrane taksonomije in za oblikovanje vzpodbudnega okolja za uravnotežen razvoj konceptualnih, proceduralnih, problemskih in komunikacijskih znanj pri učencih,

15. Suvereno vrednoti, izbira in uporablja obstoječa učna gradiva, didaktične pripomočke in IKT pri pouku računalništva (različne programe, interaktivno tablo, internet …),

16. Suvereno obvlada specifične organizacijske oblike pouka računalništva: oblikovanje projektnih dni, vodenje krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah,

17. Je seznanjen s sodobnimi dosežki in trendi pri poučevanju računalništva in nova spoznanja kritično in premišljeno vključuje v svoje delo,

18. Sodeluje z drugimi izobraževalnimi institucijami pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju poučevanja računalništva in izobraževanja bodočih učiteljev računalništva.

Predmetni učitelj, Izobraževalna tehnika

1. Razumevanje in obvladovanje temeljnih naravoslovno – tehniških konceptov in njihova uporaba pri razlagi naravoslovno tehničnih pojavov in dogajanj v okolju.

2. Didaktično oblikovanje vsebin tehnike prilagojenih razvojni stopnji učencev za doseganje učnih ciljev v kurikulumu OŠ in SŠ ter strokovna avtonomnost pri izbiri pristopov, metod, oblik, strategij, didaktičnih sredstev in učnega gradiva.

3. Organizacija učno-vzgojnih oblik dela v šoli in zunaj nje (na taborih,  v šoli v naravi, na strokovnih ekskurzijah, tehniških dnevih, interesnih dejavnostih …) in usposobljenost za učinkovito uporabo didaktičnih metod in učnih pripomočkov.

4. Razvijanje in obvladovanje različnih učnih metod, oblik in strategij dela ter uporaba IKT na različnih področjih tehniškega izobraževanja.

5. Razvijanje praktičnih oblik dela in varna uporaba sodobnih ročnih in strojnih obdelovalnih naprav in tehnologij na različnih materialih (papir, les, kovine, umetne mase, sodobni kompozitni materiali, sodobni inženirski materiali in druga naravna gradiva ter odpadna embalaža).

6. Usposobljenost za načrtovanje, izvedbo in preskus elektronskih vezij ter razumevanje njihovega delovanja.

7. Razumevanje osnov elektrotehnike ter principov delovanja osnovnih električnih strojev in njihove zgradbe.

8. Poznavanje osnovnih energetskih sistemov in njihovega vpliva na okolje ter vpliva tehnike na človekovo življenje.

9. Razumevanje in razčlenitev strojnih elementov v strojih in napravah ter poznavanje delovnih principov in funkcij komponent ter izdelovalnih tehnologij.

10. Razumevanje mehanike in življenjskega cikla izdelka ter pomena upoštevanja vseh udeležencev v njem in izdelovalnih tehnologij v procesu razvoja izdelkov.

11. Poznavanje in razumevanje osnov opisne geometrije in tehničnega risanja ter potrebnih znanj in informacijskih tehnologij za interpretacijo in izdelavo tehničnih risb.

12. Poznavanje materialov v tehniki in razumevanje osnovnih oblikovalnih, obdelovalnih in predelovalnih tehnologij ter usposobljenost za izbiro in uporabo različnih preiskovalnih metod.

13. Poznavanje in razumevanje osnov ekonomike podjetja in tehnoloških sistemov ter vrednotenja strategij učnega dela na področju tehniškega izobraževanja.

14. Izdelava računalniških programov namenjenih podpori delovanja elektronskega vezja ali naprave.

 

Predmetni učitelj, Izobraževalna fizika

1. Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja, poznavanje temeljnih dejstev in zakonitosti narave.

2. Poznavanje in razumevanje temeljnih fizikalnih konceptov in njihova uporaba pri razlagi naravnih pojavov in dogajanj v okolju.

3. Poznavanje povezanosti fizikalnih sistemov z drugimi sistemi v naravi in družbi.

4. Poznavanje in razumevanje vpliva fizike na razvoj tehnike in tehnologije.

5. Razumevanje in reševanje osnovnih predmentnospecifičnih strokovnih (fizikalnih, informacijsko-komunikacijskih, medijskih) in izobraževalnih problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.

6. Uporabiti pristope naravoslovnega mišljenja za kvantitativno obravnavo problemov v naravi, okolju in družbi.

7. Povezovanje makroskopske in mikroskopske razlage pojavov.

8. Osnovno razumevanje okoljske problematike in pomen fizike pri preprečevanju ter zmanjševanju onesnaženja.

9. Teorijske in eksperimentalno-tehnične spretnosti za reševanje problemov.

10. Obvladovanje osnovnih in zahtevnejših merskih metod predmentnospecifičnih strokovnih in izobraževalnih področij.

11. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri teorijskem in eksperimentalnem delu.

12. Organiziranje projektnega, skupinskega in laboratorijskega dela.

13. Usposobljenost za varno eksperimentiranje oz. laboratorijsko delo, sposobnost ocene nevarnosti dela, poznavanje varnostnih predpisov in ravnanje v skladu z njimi.

14. Obvladanje veščin terenskega dela.

15. Teoretična in praktična znanja za učinkovito integracijo informacijsko komunikacijskih tehnologij na predmentnospecifičnih strokovnih in izobraževalnih področjih.

16. Poznavanje postopkov vzdrževanja in upravljanja avdio-vizualnih oz. medijskih tehnologij.

17. Poznavanje postopkov vzdrževanja in upravljanja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

18. Usposobljenost za vodenje interesnih dejavnosti naravoslovja, tehnike in računalništva.

19. Poznavanje postopkov vzpostavljanja, vzdrževanja in upravljanja sistemov e-izobraževanja malih, srednjih in velikih sistemov (podjetij, izobraževalnih institucij…).

20. Poznavanje postopkov vzpostavljanja, vzdrževanja in upravljanja sistemov izobraževanja na daljavo malih, srednjih in velikih sistemov (podjetij, izobraževalnih institucij…).