Objavljen je Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini v programu Erasmus+ za študij v študijskem letu 2024/2025.

Študentom program omogoča, da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični instituciji (fakulteti) opravijo na partnerskih institucijah v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Študent ima pravico da mu matična institucija, v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, prizna. Študent je na izobraževalni ustanovi gostiteljici oproščen plačila šolnin.

alt  alt

PRIJAVA
poteka v naslednjih korakih:

 1. Iz objavljenega izberite želeno fakulteto, s katero imamo sklenjen sporazum za vaše študijsko področje. Na spletni strani tuje fakultete poiščite predmete, ki bi jih želeli opravljati.
 2. Oddajte elektronsko prijavo na naslovu https://studentexchange.um.si/(za študijsko leto 2024/25).
 3. Izpolnite obrazec Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi. Ta obrazec vam zagotavlja, da vam bodo izbrani predmeti priznani ob vrnitvi iz tujine.
 4. V pisarno 01/78 (Helena Fošnjar) oddate po predhodni najavi ali pošljete v elektronski obliki na naslov helena.fosnjar@um.si:
  • obrazec »Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi« podpisan tudi s strani nosilcev predmetov in predstojnika oddelka,
  • elektronsko prijavo (natisnjeno in podpisano iz strani: https://studentexchange.um.si/),

Po popolni prijavi vas matična fakulteta nominira na izbrano tujo institucijo oz. fakulteto.

 1. Ko dobite odgovor tuje institucije, izpolnite obrazec Študijski sporazum v spletnem orodju OLA in sledite navodilom, ki jih dobite od tuje institucije.
 2. Dodatne informacije o prijavnem postopku so na voljo na spletni strani: https://www.erasmusplus.um.si/studij/.
 3. Na spletnih straneh izbrane partnerske institucije oz. fakultete v tujini preverite, kateri dodatni dokumenti in postopkiza prijavo Erasmus+ študentov so še potrebni ter poskrbite, da so dokumenti do ustreznega roka poslani partnerski instituciji.
 4. Pismo o sprejemu boste prejeli s strani partnerske institucije, ko vas bo potrdila tako matična kot partnerska institucija (praviloma 2 do 4 tedne po roku za oddajo prijav na partnerski instituciji).

Vse dodatne informacije o poteku vaše prijave boste prejemali na vaš študentski elektronski naslov.

OPOZORILO: Pred prijavo pozorno preberite razpis.

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru spodbuja študente k mobilnosti z namenom študija v tujini in pridobivanja dragocenih izkušenj, zatorej internih pogojev za izbiro kandidatov nima. V primeru, da bo več prijavljenih kandidatov za študij v tujini, kot je študijskih mest, bomo za vsak individualni primer posebej postavili pogoje.

Prednost imajo skladno z razpisom študentje, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali študija Erasmus+ v tujini.

KAKO IZBEREM PREDMETE?

Za predmete, ki jih boste opravljali na tuji instituciji, morate med svojimi predmeti, ki jih morate opraviti na FNM UM, poiskati ekvivalente/podobne predmete. Le tako vam bo FNM UM lahko ob vaši vrnitvi domov predmete, ki ste jih s pozitivno oceno opravili na tuji instituciji, priznala kot opravljene. Za vsak predmet posebej je potrebno pridobiti pisno soglasje profesorja o izboru nadomestnega predmeta , ki ga priložite prijavi v obliki Individualnega študijska programa za študij na tuji visokošolski ustanovi.

Študent mora za:

 • trimester (3 mesece) študija v tujini zbrati najmanj 10 ECTS točk,
 • 1 semester študija v tujini zbrati najmanj 20 ECTS točk,
 • 2 semestra študija v tujini zbrati najmanj 40 ECTS točk.

Predmeti tuje institucije

Ker ima vsaka univerza in država drugačen način/program študija, najdete predmete, ki jih ponuja posamezna fakulteta, na njihovi spletni strani. Preglejte, kateri predmeti bi lahko bili podobni tistim, ki jih imate na FNM UM v tekočem semestru vaše Erasmus izmenjave.

V tujini lahko opravljate le tiste predmete, ki jih morate opraviti na FNM UM v tistem semestru (in letniku), v katerem boste odšli v tujino. V kolikor tuja institucija v tekočem semestru ne ponuja dovolj predmetov, ki bi jih lahko zamenjali s predmeti na FNM UM, potem lahko poiščete zamenjavo tudi s predmeti (na FNM UM) iz kasnejših semestrov. Lahko pa na tuji instituciji opravljate kak dodaten predmet, ki vas posebej zanima, vendar zanj ne najdete zamenjave med vašimi predmeti na FNM UM. Tak predmet bo ob vašem prihodu domov zapisan v prilogo k diplomi.

Jezik

Predavanja na partnerski instituciji praviloma potekajo v uradnem jeziku države, iz katere je partnerska institucija. Ponekod pa so predavanja tudi v angleškem jeziku (npr. nekatere univerze v Turčiji, na Finskem …).
Partnerske institucije pred začetkom predavanj pa tudi med njimi organizirajo krajše (praviloma brezplačne) ter daljše (praviloma plačljive) jezikovne tečaje.

Priprava diplome/magisterija/doktorata pa lahko poteka tudi v angleškem/nemškem jeziku, če se vaš mentor na tuji instituciji s tem strinja.

DIPLOMA/MAGISTERIJ/DOKTORAT

V okviru Erasmus+ študija lahko na tuji instituciji poleg predmetov opravljate tudi pripravo diplome, magisterija ali doktorata.

Pred odhodom na izmenjavo, morate izbrati mentorja vašega diplomskega/magistrskega/doktorskega dela tako na naši kot tudi na tuji instituciji (torej vsega skupaj vsaj 2 mentorja). Z njima se pisno dogovorite o vsebini in poteku vašega dela.

Praviloma poteka v tujini le priprava diplome/magisterija/doktorata ter po potrebi tudi krajša predstavitev. Mentor na tuji instituciji poda okvirno oceno vašega opravljenega dela. Na matični fakulteti morate nato opraviti zaključni zagovor dela. Končno oceno poda mentor na matični fakulteti.

Če v tujini pripravljate diplomsko nalogo, morate po uradnem zaključku študija v tujini k nam prinesti ali poslati:

 • Delno pripravljeno diplomsko nalogo, ki ste jo pripravljali v tujini – to morate k nam poslati v roku enega tedna po uradnem zaključku izmenjave.
 • Potrdilo s strani tuje univerze, da ste pripravljali diplomsko nalogo in da ste za pripravo prejeli vsaj 10 ECTS za tri mesece / 20 ECTS za semester / 40 ECTS za celo leto. Čim prej preverite, če boste to potrdilo lahko prejeli, drugače pa morate prejeti vsaj potrdilo tujega mentorja, da ste opravljali diplomsko nalogo pod njegovim mentorstvom in kaj točno ste pri njem pripravljali.
 • Potrdilo o trajanju izmenjave.

ECTS

Kaj je ECTS (European Credit Transfer System)?

ECTS je sistem dodeljevanja in prenašanja akademskih kreditnih točk. Namen ECTS je med drugim tudi olajšati akademsko priznavanje opravljenih akademskih obveznosti študentov med partnerskimi ustanovami s pomočjo učinkovitih in splošno uporabnih mehanizmov.

Kaj so kreditne točke ECTS?

Kreditne točke ECTS so vrednost, ki je dodeljena učnim enotam z namenom, da bi opisala zahtevane obveznosti študentov. Kreditne točke odražajo količino dela, ki jo zahteva posamezni predmet v odnosu do celotne količine dela, potrebnega za dokončanje celega leta akademskega študija na inštituciji.
V ECTS predstavlja 60 kreditnih točk študijsko obremenitev v enem letniku študija, 30 kreditnih točk se navadno dodeli za en semester in 20 kreditnih točk za eno trimesečje študija.

Kaj je ocenjevalna lestvica ECTS?
Rezultati izpitov in ocenjevanja so navadno izraženi z ocenami. V Evropi obstaja veliko različnih sistemov ocenjevanja. Ocenjevalna lestvica ECTS, pomaga razlagati ocene, podeljene študentom.

Ocenjevalna lestvica ECTS nudi dodatno informacijo o dosežkih študentov poleg informacije, ki jo dajejo ocene inštitucij. Visokošolske inštitucije same odločajo o tem, kako bodo ocenjevalno lestvico ECTS prilagodile lastnemu sistemu.

ECTS ocena

% študentov, ki uspešno opravijo študentsko obveznost

Slovenska ocena

Definicija

A

10

10

ODLIČNO: nadpovprečno uspešno izpolnjena obveznost z manjšimi, skoraj zanemarljivimi napakami

B

25

9

ZELO DOBRO: nadpovprečno uspešno izpolnjena obveznost z nekaj napakami

C

30

8

DOBRO: dobro izpolnjena obveznost, vendar z nekaj pomembnejšimi napakami

D

25

7

ZADOVOLJIVO: zadovoljivo izpolnjena obveznost, vendar z nekaj pomanjkljivostmi

E

10

6

ZADOSTNO: izpolnitev obveznosti zadovoljuje le minimalne kriterije

FX

5

NEZADOSTNO: preden se dodelijo kreditne točke, je potrebno opraviti še določene obveznosti

F

1 – 4

NEZADOSTNO: za izpolnitev zadane obveznosti se zahteva poglobljen in temeljit nadaljnji študij

 

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov na FNM UM (velja od 1. 3. 2012)

Objavljen je Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini v programu Erasmus+ za študij v študijskem letu 2023/2024. 

Študentom program omogoča, da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični instituciji (fakulteti) opravijo na partnerskih institucijah v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Študent ima pravico da mu matična institucija, v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, prizna. Študent je na izobraževalni ustanovi gostiteljici oproščen plačila šolnin.

alt  alt

PRIJAVA
poteka v naslednjih korakih:

 1. Iz objavljenega seznama partnerskih institucij izberite želeno fakulteto, s katero imamo sklenjen sporazum za vaše študijsko področje. Na spletni strani tuje fakultete poiščite predmete, ki bi jih želeli opravljati.
 2. Izpolnite obrazec Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi. Ta obrazec vam zagotavlja, da vam bodo izbrani predmeti priznani ob vrnitvi iz tujine.
 3. Izpolnite obrazec Študijski sporazum v spletnem orodju OLA.
 4. Oddajte elektronsko prijavo na naslovu https://studentexchange.um.si/ (za študijsko leto 2021/22).
 5.  V pisarno 01/78 (Helena Fošnjar) oddate po predhodni najavi ali pošljete v elektronski obliki na naslov helena.fosnjar@um.si:
 • obrazec »Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi« podpisan tudi s strani nosilcev predmetov in predstojnika oddelka,
 • elektronsko prijavo,
 • obrazec Študijski sporazum – Learning Agreement For Studies (obvezno izpolnjen elektronsko).
 1. Po popolni prijavi vas matična fakulteta nominira na izbrano tujo institucijo oz. fakulteto.
 2. Na spletnih straneh izbrane partnerske institucije oz. fakultete v tujini preverite, kateri dodatni dokumenti in postopki za prijavo Erasmus+ študentov so še potrebni ter poskrbite, da so dokumenti do ustreznega roka poslani partnerski instituciji.
 3. Pismo o sprejemu boste prejeli s strani partnerske institucije, ko vas bo potrdila tako matična kot partnerska institucija (praviloma 2 do 4 tedne po roku za oddajo prijav na partnerski instituciji).
 4. Vse dodatne informacije o poteku vaše prijave boste prejemali na vaš študentski elektronski naslov.

OPOZORILO: Pred prijavo pozorno preberite razpis.

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru spodbuja študente k mobilnosti z namenom študija v tujini in pridobivanja dragocenih izkušenj, zatorej internih pogojev za izbiro kandidatov nima. V primeru, da bo več prijavljenih kandidatov za študij v tujini, kot je študijskih mest, bomo za vsak individualni primer posebej postavili pogoje.

Prednost imajo skladno z razpisom študentje, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali študija Erasmus+ v tujini.

KAKO IZBEREM PREDMETE?

Za predmete, ki jih boste opravljali na tuji instituciji, morate med svojimi predmeti, ki jih morate opraviti na FNM UM, poiskati ekvivalente/podobne predmete. Le tako vam bo FNM UM lahko ob vaši vrnitvi domov predmete, ki ste jih s pozitivno oceno opravili na tuji instituciji, priznala kot opravljene. Za vsak predmet posebej je potrebno pridobiti pisno soglasje profesorja o izboru nadomestnega predmeta , ki ga priložite prijavi v obliki Individualnega študijska programa za študij na tuji visokošolski ustanovi.

Študent mora za:

 • trimester (3 mesece) študija v tujini zbrati najmanj 10 ECTS točk,
 • 1 semester študija v tujini zbrati najmanj 20 ECTS točk,
 • 2 semestra študija v tujini zbrati najmanj 40 ECTS točk.

Predmeti tuje institucije

Ker ima vsaka univerza in država drugačen način/program študija, najdete predmete, ki jih ponuja posamezna fakulteta, na njihovi spletni strani. Preglejte, kateri predmeti bi lahko bili podobni tistim, ki jih imate na FNM UM v tekočem semestru vaše Erasmus izmenjave.

V tujini lahko opravljate le tiste predmete, ki jih morate opraviti na FNM UM v tistem semestru (in letniku), v katerem boste odšli v tujino. V kolikor tuja institucija v tekočem semestru ne ponuja dovolj predmetov, ki bi jih lahko zamenjali s predmeti na FNM UM, potem lahko poiščete zamenjavo tudi s predmeti (na FNM UM) iz kasnejših semestrov. Lahko pa na tuji instituciji opravljate kak dodaten predmet, ki vas posebej zanima, vendar zanj ne najdete zamenjave med vašimi predmeti na FNM UM. Tak predmet bo ob vašem prihodu domov zapisan v prilogo k diplomi.

Jezik

Predavanja na partnerski instituciji praviloma potekajo v uradnem jeziku države, iz katere je partnerska institucija. Ponekod pa so predavanja tudi v angleškem jeziku (npr. nekatere univerze v Turčiji, na Finskem …).
Partnerske institucije pred začetkom predavanj pa tudi med njimi organizirajo krajše (praviloma brezplačne) ter daljše (praviloma plačljive) jezikovne tečaje.

Priprava diplome/magisterija/doktorata pa lahko poteka tudi v angleškem/nemškem jeziku, če se vaš mentor na tuji instituciji s tem strinja.

DIPLOMA/MAGISTERIJ/DOKTORAT

V okviru Erasmus+ študija lahko na tuji instituciji poleg predmetov opravljate tudi pripravo diplome, magisterija ali doktorata.

Pred odhodom na izmenjavo, morate izbrati mentorja vašega diplomskega/magistrskega/doktorskega dela tako na naši kot tudi na tuji instituciji (torej vsega skupaj vsaj 2 mentorja). Z njima se pisno dogovorite o vsebini in poteku vašega dela.

Praviloma poteka v tujini le priprava diplome/magisterija/doktorata ter po potrebi tudi krajša predstavitev. Mentor na tuji instituciji poda okvirno oceno vašega opravljenega dela. Na matični fakulteti morate nato opraviti zaključni zagovor dela. Končno oceno poda mentor na matični fakulteti.

Če v tujini pripravljate diplomsko nalogo, morate po uradnem zaključku študija v tujini k nam prinesti ali poslati:

 • Delno pripravljeno diplomsko nalogo, ki ste jo pripravljali v tujini – to morate k nam poslati v roku enega tedna po uradnem zaključku izmenjave.
 • Potrdilo s strani tuje univerze, da ste pripravljali diplomsko nalogo in da ste za pripravo prejeli vsaj 10 ECTS za tri mesece / 20 ECTS za semester / 40 ECTS za celo leto. Čim prej preverite, če boste to potrdilo lahko prejeli, drugače pa morate prejeti vsaj potrdilo tujega mentorja, da ste opravljali diplomsko nalogo pod njegovim mentorstvom in kaj točno ste pri njem pripravljali.
 • Potrdilo o trajanju izmenjave.

ECTS

Kaj je ECTS (European Credit Transfer System)?

ECTS je sistem dodeljevanja in prenašanja akademskih kreditnih točk. Namen ECTS je med drugim tudi olajšati akademsko priznavanje opravljenih akademskih obveznosti študentov med partnerskimi ustanovami s pomočjo učinkovitih in splošno uporabnih mehanizmov.

Kaj so kreditne točke ECTS?

Kreditne točke ECTS so vrednost, ki je dodeljena učnim enotam z namenom, da bi opisala zahtevane obveznosti študentov. Kreditne točke odražajo količino dela, ki jo zahteva posamezni predmet v odnosu do celotne količine dela, potrebnega za dokončanje celega leta akademskega študija na inštituciji.
V ECTS predstavlja 60 kreditnih točk študijsko obremenitev v enem letniku študija, 30 kreditnih točk se navadno dodeli za en semester in 20 kreditnih točk za eno trimesečje študija.

Kaj je ocenjevalna lestvica ECTS?
Rezultati izpitov in ocenjevanja so navadno izraženi z ocenami. V Evropi obstaja veliko različnih sistemov ocenjevanja. Ocenjevalna lestvica ECTS, pomaga razlagati ocene, podeljene študentom.

Ocenjevalna lestvica ECTS nudi dodatno informacijo o dosežkih študentov poleg informacije, ki jo dajejo ocene inštitucij. Visokošolske inštitucije same odločajo o tem, kako bodo ocenjevalno lestvico ECTS prilagodile lastnemu sistemu.

ECTS ocena

% študentov, ki uspešno opravijo študentsko obveznost

Slovenska ocena

Definicija

A

10

10

ODLIČNO: nadpovprečno uspešno izpolnjena obveznost z manjšimi, skoraj zanemarljivimi napakami

B

25

9

ZELO DOBRO: nadpovprečno uspešno izpolnjena obveznost z nekaj napakami

C

30

8

DOBRO: dobro izpolnjena obveznost, vendar z nekaj pomembnejšimi napakami

D

25

7

ZADOVOLJIVO: zadovoljivo izpolnjena obveznost, vendar z nekaj pomanjkljivostmi

E

10

6

ZADOSTNO: izpolnitev obveznosti zadovoljuje le minimalne kriterije

FX

5

NEZADOSTNO: preden se dodelijo kreditne točke, je potrebno opraviti še določene obveznosti

F

1 – 4

NEZADOSTNO: za izpolnitev zadane obveznosti se zahteva poglobljen in temeljit nadaljnji študij

 

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov na FNM UM (velja od 1. 3. 2012)

Accessibility