Univerzitetni študijski program prve stopnje Biologija

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 45 ECTS točk. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmeti: Fizika, Kemija, Biologija celice, Splošna botanika in Splošna zoologija.
Za napredovanje v 3. Letnik so pogoj vse opravljene obveznosti 1. letnika in zbranih 60 ECTS točk ter zbranih 45 ECTS točk, ki jih študent pridobi z opravljenimi obveznostmi 2. letnika.
Po 85. členu Statuta Univerze v Mariboru, študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri napredovanje v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov naštetih v 212. členu Statuta Univerze v Mariboru in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi Komisija za študijske zadeve.

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

V skladu s 120. členom statuta Univerze v Mariboru je letnik možno ponavljati samo enkrat v visokošolskem izobraževanju. Ponavljanje letnika (v skladu s 121. členom statuta Univerze v Mariboru) odobri komisija za študijske zadeve. Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj polovico študijskih obveznost. Študent lahko tudi ponavlja letnik, če je iz upravičenih razlogov opravil manj kot polovico študijskih obveznosti. Pri ponavljanju letnika in podaljševanju statusa študenta Komisija za študijske zadeve upošteva 212. člen Statuta Univerze v Mariboru.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Da bi bilo napredovanje v višje letnike čim bolj uspešno, bo Oddelek za biologijo vzpostavil sistem tutorstva, ki je že sedaj razvit na podiplomskem študiju Biologije. Sistemu tutorjev in tutorskega vodenja, svetovanja in usmerjanja študentov bo tudi v prihodnje posvečeno veliko pozornosti.
Poročila tutorjev bo Oddelek za biologijo obravnaval dvakrat letno in sprejel natančna navodila za prihodnje delo.