Program potrjen na SVŠ: 25. 11. 2008 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 9. 1. 2009                   

Koordinator: doc. dr. Bojan Hvala, bojan.hvala@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomant izobraževalne matematike (UN) in … – dipl. izo. mat. (UN) in …
  • Diplomantka izobraževalne matematike (UN) in … – dipl. izo. mat. (UN) in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi matematike delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesasofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.