Program potrjen na SVŠ: 25. 11 2008 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 9. 1. 2009

       NAKVIS podaljšal akreditacijo programu za 7 let: 15. 9. 2016

Vodja: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek, jana.ambrozic@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomirani biolog (UN) – dipl. biol. (UN)
  • Diplomirana biologinja (UN) – dipl. biol. (UN)

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi biologije in ekologije delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.