V prilogi vam posredujemo osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru, ki ga je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 3. korespondenčni seji z dne 4. 2. 2021, in sklenila, da se da naveden osnutek v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru do vključno 19. 2. 2021.

Javna obravnava navedenega osnutka traja do vključno 19. 2. 2021.

Članice Univerze v Mariboru, druge članice Univerze v Mariboru, sindikati in Študentski svet Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo v času trajanja javne obravnave na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve« in v elektronski obliki na elektronski naslov: bojana.slana@um.si. Prepozno prispelih pripomb Statutarna komisija UM ni dolžna obravnavati.

PRILOGA: Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic UM (PDF)