Protokol se nanaša na izvedbo vseh oblik študijskega procesa, ki zaradi svoje specifike ne bo potekal na daljavo, kot npr. eksperimentalne in terenske vaje, pisni izpiti, ustni izpiti zagovori zaključnih del in drugo.

 

I.  ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI

1. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
Pri študijskem procesu, ki ne poteka na daljavo lahko sodelujejo le zdrave osebe (brez kakršnih koli znakov okužbe dihal, povišane telesne temperature ali drugih bolezenskih znakov).

2. OBLIKOVANJE SKUPIN
Pri izvedbi študijskega procesa naj bo zagotovljena najmanjša medsebojna razdalja vsaj 1,5 m, z uporabo čim večjih razpoložljivih predavalnic ali laboratorijev.
Uporaba mask je obvezna ob vstopu v stavbo in med študijskim procesom, ko je možnost  bližnjega stika na manj kot 1,5 m, sicer je uporaba mask priporočljiva. Prav tako je priporočljivo pogosto umivanje ali razkuževanje rok.

3. PRISOTNOST NA FAKULTETI
Študenti naj se v prostorih stavbe zadržujejo le toliko časa, koliko je nujno potrebno za izvedbo študijskega procesa.
Ob vstopu je obvezna uporaba mask in razkuževanje rok.
Prepovedano je zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču fakultete.
Pred začetkom študijskega procesa je potrebno prostore temeljito prezračiti. Vrata prostorov naj bodo odprta, tako da je čim manj dotikov kljuke.
V vsakem prostoru v katerem bo potekal študijski proces naj bo razkužilo.
Eksperimentalno opremo naj vsak študent pred uporabo ustrezno razkuži.
Okna sanitarij naj bodo ves čas odprta. V sanitarijah naj bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke. Sušilniki rok so v obdobju epidemije COVID-19 odsvetovani.

4. DELITEV IN POBIRANJE PISNEGA GRADIVA
Izpite ali drugo tiskano učno gradivo naj deli in pobira ena oseba, ki si je pred in po tem umila ali razkužila roke.
Pooblaščena oseba naj pisne izdelke pred popravljanjem vsaj 36 ur hrani na varnem mestu, tako da se zmanjša možnost preživetja virusa.
Po zaključku izpita študenti izpitne pole pustijo na robu mize.

5. SPLOŠNA NAVODILA
Študenti naj s seboj prinesejo:

  • lastne študijske pripomočke (pisalo, papirje itd…) in si jih med seboj naj ne izposojajo;
  • masko in razkužilo za roke;
  • po zaključku študijskega procesa uporabniki prostore in opremo prezračijo in razkužijo.
  1. Obvezna je uporaba mask ob vstopu in nevarnosti tesnejšega stike manj od 1,5 m.
  2. Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in priporočljivo tekom izvajanja vaj.
  3. Obvezno je prezračevanje prostorov in izogibanje bližnjih stikom bližje od 1,5 m.

 

II. IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA

 1. PREDAVANJA ALI VAJE
Vsa predavanja in vaje se izvedejo po prilagojenem urniku na način, da se v čim večji meri zmanjša možnost medsebojnih stikov vseh udeležencev in v skladu s splošnimi ukrepi iz poglavja I. ter uredb pristojnih organov.
Za uskladitev izvedbenega urnika in seznanjanje študentov o terminski izvedbi poskrbi izvajalec študijskega procesa.
Prilagojen izvedbeni urnik se načrtuje tako, da se študijske obveznosti po možnosti zaključijo do poletnega izpitnega obdobja.
Morebitna prekrivanja izvedbenega urnika neposrednega pedagoškega procesa z izvedbo študija na daljavo, študenti obvestijo izvajalca, ki odpravita prekrivanja.
Terenske vaje se izvajajo na prostem, udeleženci do lokacije pridejo z javnim ali lastnim prevozom.

2. IZPITI
Pisni in ustni izpiti se izvajajo v skladu s splošnimi navodili in varnostnimi ukrepi iz poglavja I.
K izpitu lahko pristopi le zdrava oseba. V kolikor kdo sumi, da ima kakršno koli bolezensko stanje, naj s pisno izjavo o tem obvesti izvajalca. Izpuščen izpitni rok se mu ne bo štel kot izkoriščen.
Izvajalec in kandidat se lahko dogovorita tudi za ustni izpit na daljavo, pri čemer pred izvedbo sporazumno dorečeta način izvedbe.
Za morebitna izredna prekrivanja izpitnih rokov zaradi izrednih okoliščin v katerih je potekal študijski proces, termine uskladijo izvajalci. V dogovoru s študenti so izpitni roki lahko tudi izven razpisanih rokov ali predpisanega izpitnega obdobja.
Morebitno zmanjševanje obveznosti študentov za vpis v višji letnik ni predvideno.
V primeru nastanka izrednih okoliščin pri izvedbi izpitov se uporabi možnost ali tolmačenje, ki je ugodnejše za študente.

3. ZAKLJUČNA DELA
Vsi zagovori zaključnih del (diplomska, magistrska dela, doktorske disertacije itd.) lahko potekajo na fakulteti, na daljavo ali v kombinaciji obojega.

  1. Pri izvedbi na fakulteti se število prisotnih omeji na najmanjše možno še varno število (kandidat, mentor, morebitni somentor, komisija in drugi prisotni v omejenem številu), v skladu z navodili iz poglavja I.IV.
  2. Pri izvedbi na daljavo se smiselno tolmačijo navodila iz prilog 1 in 2: (Navodila za zaključek študija na študijskih programih 1. in 2. stopnji FNM UM in Navodila za oddajo in zagovor doktorske disertacije na daljavo). Morebitne specifične okoliščine vsi vpleteni dorečejo sporazumno pred pričetkom zagovora.
  3. Pri kombinirani izvedbi se smiselno uporabijo navodila za izvedbo na fakulteti in na daljavo.

5. KONČNA DOLOČBA
Ta navodila veljajo od 18. 5. 2020 do preklica. V primerih, ki jih ta navodila ne zajemajo eksplicitno se uporablja veljavna zakonodaja in navodila pristojnih organov.

izr. prof. dr. Mitja Slavinec
dekan FNM

 

Priloga 1: Navodila za zaključek študija na daljavo na študijskih programih 1. in 2. stopnje FNM UM

Priloga 2: Navodila za oddajo in zagovor doktorske disertacije na daljavo