Študent, ki je izpolnil vse s študijskim programom določene obveznosti, uredi e-vpis in napreduje v naslednji letnik.

Pogoji za napredovanje so objavljeni na spletni strani fakultete pri posameznih študijskih programih.

Izjemno napredovanje v višji letnik:

Komisija za študijske zadeve FNM UM lahko študentu, ki ni izpolnil vseh predpisanih študijskih obveznosti, na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

Za izjemno napredovanje v višji letnik je treba oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Roki za oddajo prošenj za izjemno napredovanje v višji letnik so opredeljeni v točki Oddaja in obravnava prošenj študentov na KŠZ FNM UM.

Potrditev e-vpisa in izpis vpisnega lista bosta v primeru izjemnega napredovanja možna šele po obravnavi in pozitivni rešitvi na Komisiji za študijske zadeve FNM UM.

Študent, ki mu Komisija za študijske zadeve FNM UM ne bo odobrila izjemnega napredovanja v višji letnik in ki v času študija še ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa, se ne more avtomatično vpisati ponovno v isti letnik. Na obrazcu Vloga za komisijo za študijske zadeve je pri točki 8 predvidena podredna prošnja »Podredno vlagam prošnjo za ponovni vpis, če izjemni vpis ne bo odobren«. Kdor se odloči za to možnost, mora obkrožiti zaporedno številko 8.