V prilogi vam posredujemo osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru, ki ga je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 18. redni seji dne 5. 6. 2019 in sklenila, da se naveden osnutek da v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru do vključno 20. 6. 2019.

Javna obravnava navedenega osnutka traja do vključno 20. 6. 2019.

Članice Univerze v Mariboru, druge članice Univerze v Mariboru, sindikati in Študentski svet Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo v času trajanja javne obravnave na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve« in v elektronski obliki na elektronski naslov: bojana.slana@um.si. Prepozno prispelih pripomb Statutarna komisija UM ni dolžna obravnavati.

DOPIS (PDF)

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UM (PDF)