Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik:

V podiplomski (doktorski) študijski program Tehnika – področje izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so končali:

  • študijski program druge stopnje;
  • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004;
  • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijski program določijo dodatne študijske obveznosti v višini 60 ECTS; dodatne študijske obveznosti določi Oddelek za tehniko glede na smer zaključenega visokošolskega študijskega programa oziroma glede na smer specializacije;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski program Tehnika – področje izobraževanja upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 30 %, ocena magistrskega dela 30 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta. Izbirni predmet se določi iz bazičnih tehničnih in pedagoških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij.