Določbe o prehodih med programi

Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje TEHNIKA – PODROČJE IZOBRAŽEVANJA vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s področja naravoslovnih, tehniških, ekonomskih, okoljskih, družboslovnih in humanističnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

V študijski program 3. stopnje Tehnika – področje izobraževanja se lahko vpiše tudi kandidat, ki je zaključil:

  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje Tehnika – področje izobraževanja najmanj 60 ECTS točk;
  • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk.