Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik:

V študijski program tretje stopnje »Ekološke znanosti« se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

  • študijski program druge stopnje,
  • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004,
  • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijskem programu določijo dodatne študijske obveznosti v višini 60 ECTS s področij biologije, ekologije in/oz. ostalih naravoslovnih ter splošnih predmetov programa,
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.

Fakulteta zaradi uspešnosti pri nadaljnjem študiju priporoča univerzitetno predizobrazbo s področij: ekologija, biologija oziroma naravovarstvo, izobraževalna biologija, veterina, kmetijstvo, gozdarstvo, mikrobiologija, biotehnologija, biokemija ali medicina.

 Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski program »Ekološke znanosti« upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 20 %, ocena magistrskega dela 40 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta. Izbirni predmet se določi iz bazičnih bioloških in ekoloških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij, glede na predznanje kandidata.