Določbe o prehodih med programi

Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje EKOLOŠKE ZNANOSTI vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje s področja biologije, izobraževalne biologije, ekologije, naravovarstva, geografije, biotehniških ved (veterina, kmetijstvo, gozdarstvo), bioznanosti, biomedicine ali medicine, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

V študijski program 3. stopnje Ekološke znanosti se lahko vpiše tudi kandidat, ki je zaključil:

  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje »Ekološke znanosti« najmanj 60 ECTS točk,
  • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk.