Na povabilo Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave je tudi FNM pristopila k inventarizaciji tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v mestni občini Maribor.  Na sestanku s podžupanom MOM g. Zdravkom Luketičem in predstavniki Zavoda za gozdove ter Zavoda za varstvo narave je bila sprejeta pobuda Katedre za geobotaniko Oddelka za Biologijo FNM da se že v letu 2017 naredi popise rastlin na naravovarstveno pomembnih območjih, kot so širše območje Mestnega parka, Mariborski otok in obrežje Drave. Kasneje pa bodo potekale akcije informiranja in ozaveščanja prebivalstva o problematiki širjenja invazivnih tujerodnih rastlin v mestno okolje. To bo potekalo na nivoju mestnih četrti in krajevnih skupnosti (skupaj 17), in sicer v obliki predavanj in člankov v lokalnih novicah. V letu 2018 sledi tudi odstranjevanje najbolj problematičnih vrst iz narave.
Sezona popisovanja se s koncem oktobra zaključuje. Terenska popisovalca sta bila študenta biologije Tadeja Azola in Staš Miljuš, koordinator in mentor je bil asist. Branko Bakan.  Študenta sta popisala okrog 40 tujerodnih rastlin, med njimi sta za najbolj problematične, kot je npr. veliki pajesen (Ailanthus altissima) vnašala GPS koordinate. Sicer je delo potekalo po heksagonih površine 0,21 km2. Najdeno je bilo tudi nekaj zanimivejših vrst, med njimi je še posebej pomembna najdba navadne posončnice (Heliotropium europaeum), ki je bila doslej znana le za JZ del Slovenije. MOM je študenta – popisovalca tudi finančno nagradila.

 

Sl. 1: Urbanistična zasnova mestne občine Maribor z vrisanimi heksagoni in obarvanimi prednostnimi območji kartiranja in odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, pri katerem sodelujejo (in bodo tudi v bodoče) študenti FNM

Sl. 2: navadna posončnica (Heliotropium europaeum), v Sloveniji prvič najdena izven submediterana prav na območju občine Maribor tekom kartiranja (foto Branko Bakan)