Predmetni učitelj, Izobraževalna biologija

Predmetno specifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja.

2. Poznavanje temeljnih dejstev in zakonitosti narave.

3. Poznavanje in razumevanje pestrosti organizmov.

4. Poznavanje in razumevanje principov zgradbe in delovanja organizmov.

5. Poznavanje in razumevanje odnosov med organizmi in okoljem.

6. Poznavanje zgradbe in delovanje človeškega telesa, razvoja človeka.

7. Poznavanje in razumevanje človeka kot dela biosfere in njegov vpliv na okolje.

8. Poznavanje domače favne in flore ter njenih značilnosti.

9. Poznavanje temeljnih etičnih načel ter izhodišč varovanja organizmov in okolja.

10. Zmožnost razpravljanja o splošnih bioloških vsebinah za doseganje učnih ciljev.

11. Posedovanje znanja in spretnosti za razreševanje bioloških in drugih problemov povezanih s stroko in poučevanjem biologije z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

12. Strokovna avtonomnost pri izboru pristopov, metod, oblik dela, didaktičnih sredstev in učnega gradiva.

13. Obvladovanje veščin terenskega in laboratorijskega dela ter gojenja in rokovanja z organizmi za potrebe kakovostnega pedagoškega procesa.

14. Obvladovanje metodologij posredovanja teoretičnih in praktičnih znanj v okviru pouka bioloških predmetov.

15. Znanje osnov matematike, fizike, kemije in informacijsko-komunikacijske tehnologije.