Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2008 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 42 Vede o živi naravi
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0511 – Biologija

Vodja: red. prof. dr. Dušan Devetak, dusan.devetak@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister biologije in ekologije z naravovarstvom – mag. biol. in ekol. z naravovar.
  • Magistrica biologije in ekologije z naravovarstvom – mag. biol. in ekol. z naravovar.

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi biologije in ekologije delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesasofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.