Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Cilj programa je, da diplomant pridobi osnovno znanje matematičnih principov ter znanje o vseh pomembnih področjih matematike: algebra, analiza, numerična matematika, diskretna matematika, teorija števil, topologija, verjetnost. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja računalništva, fizike, ekonomije, ki dopolnjujejo pridobljena matematična znanja. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji ali pa zaposlitev povsod tam, kjer potrebujejo profile z zmožnostjo matematične analize in razumevanja zahtevnejših sistemov. Diplomant zato poglobljeno razume matematiko, pridobi pozitiven odnos do matematike ter ima zaupanje v uporabo pridobljenega strokovnega znanja.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Sposobnost analitičnega mišljenja in razumevanja zahtevnejših sistemov, ki omogočajo diplomantu vključevanje v različne interdisciplinarne skupine.
 • Poznavanje temeljnih matematičnih področij ter aplikacija znanj na druga področja.
 • Kritična presoja dogajanja na področju matematike.
 • Reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in uporabo znanstvenih metod.
 • Razvoj komunikacijskih spretnosti.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu.
 • Kooperativnost in delo v skupini.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom
 

 • Razumevanje in reševanje osnovnih matematičnih problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.
 • Zmožnost opisati dano situacijo s pravilno uporabo matematičnih simbolov in zapisov.
 • Zmožnost, da razložijo njihovo razumevanje matematičnih konceptov in principov.
 • Reševati matematične (ter tudi ostale) probleme z uporabo moderne tehnologije.
 • Uporabljati algoritmični pristop: Za reševanje danega problema razviti algoritem.
 • Razviti sposobnost analiziranja danega problema numerično, grafično in algebraično.
 • Biti sposobni iz danih podatkov deducirati nove logične zaključke.
 • Samozavestno se soočiti z danim matematičnim problemom ter poiskati njegovo rešitev.
 • Uporabiti pristope naravoslovnega mišljenja za kvantitativno obravnavo problemov v naravi, okolju in družbi.
 • Poznavanje in razumevanje vpliva matematike na razvoj drugih ved.
Accessibility