Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Študijski program 1. stopnje Izobraževalna kemija oblikuje temelje za nadaljnje kvalitetno izobraževanje učiteljev kemije in drugih strokovnjakov s kemijskimi znanji, zato je eden ključnih dejavnikov na poti profesionalnega razvoja učiteljev. Učitelji kemije lahko s svojo široko temeljno izobrazbo in s kvalitetnim poučevalnim pristopom pomembno vplivajo na odnos mladih do naravoslovja, tehnike in matematike. Z razvijanjem in povezovanjem kemijskih in drugih kompetenc v času primarnega in sekundarnega izobraževanja posredno vplivajo tudi na strokovno usposobljenost, ustvarjalnost in kritičnost kadrov tako v negospodarskih kot v gospodarskih dejavnostih.
Cilj programa je diplomantu omogočiti pridobitev strokovnega znanja izobraževalne kemije. Usposobljen je za reševanje strokovnih in delovnih problemov, še posebej za iskanje novih virov znanja in razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami. Odlikuje ga strokovna kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri izvajanju različnih strokovnih del in nalog s posebnim poudarkom na izobraževalni vlogi. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja drugih naravoslovnih področij, kakor tudi pedagoških ved v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji, praviloma na pedagoških študijskih programih.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Zmožnost sodelovanja v raziskovalno-razvojnih projektih, namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.
 • Sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja ter razumevanja osnovnih konceptov kemijskih znanosti.
 • Poznavanje temeljnih kemijskih področij in interdisciplinano povezovanje naravoslovnih vsebin.
 • Sposobnost kritične presoje dogajanj na področju naravoslovnih ved in fleksibilne uporabe znanja za zadovoljevanje poklicnih in vsakdanjih življenjskih potreb.
 • Reševanje osnovnih strokovnih problemov z iskanjem virov znanja in uporabo znanstvenih metod.
 • Sposobnost ustnega in pisnega komuniciranja ter skupinskega dela.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu.
 • Zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju in v vsakdanjih življenjskih situacijah.
 • Sposobnost komuniciranja v tujem jeziku za strokovne potrebe.
 • Deduktivno izpeljevanje novih logičnih zaključkov na podlagi danih podatkov.
 • Uporaba naravoslovno-matematičnega mišljenja za kvalitativno obravnavo problemov v naravi, okolju in družbi.
 • Suvereno sporazumevanje v slovenskem jeziku.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Usposobljenost za didaktično in tehnološko načrtovanje na področju izobraževalne kemije.
 • Sposobnost povezovanja izbranih kurikularnih znanj in uporabe teh povezav.
 • Sposobnost razumevanja in pojasnjevanja osnovnih laboratorijskih in procesnih operacij pri pridobivanju in predelavi konkretnih kemijskih produktov oz. tehnoloških proizvodov.
 • Razumevanje mehanizmov kemijskih reakcij sinteznih proizvodov.
 • Reševanje osnovnih kemijskih problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.
 • Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja predvsem v kontekstu problematike čistega okolja ter zdravja in varnosti.